Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bioinżynieria zwierząt 6 sem. obowiązkowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt)

Jednostka: Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Bioinżynieria zwierząt 6 sem. obowiązkowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

20/21L - Semestr letni 2020/2021
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
20/21L
H.6s.BIO.SI.HZOBY
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu student posiądzie wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie technik wspomaganego rozrodu zwierząt w tym między innymi: sterowania cyklem rujowym, pozyskiwania i hodowli in vitro ocytów, transplantacji zarodków, metod uzyskiwania zarodków w warunkach in vitro, mikromanipulacji na gametach i zarodkach oraz i ich kriokonserwacji. Student będzie miał możliwość zdobycia umiejętności praktycznych związanych z biotechnologicznymi metodami wspomagania rozrodu zarówno w aspekcie klinicznym jak i na poziomie komórkowym w laboratorium.

Strona przedmiotu
H.6s.EKO.SI.HZOBY.R
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot "Ekonomia" przybliża problematykę gospodarczą zarówno w zakresie mikroekonomii, jak i makroekonomii. Omawiane są teoria równowagi rynkowej, zachowania konsumenta oraz wybrane elementy teorii kosztów. Analizowana jest także specyfika współczesnych modeli konkurencji rynkowej. Podczas wykładu poruszane są przede wszystkim problemy o charakterze makroekonomicznym. Kurs rozpoczyna się historycznym wprowadzeniem przybliżającym miejsce i znaczenie ekonomii wśród nauk. Przybliżana jest specyfika różnych systemów gospodarczych, problemy wzrostu i rozwoju gospodarczego w kontekście zmian koniunkturalnych oraz polityki antycykliczne państwa, ze szczególną uwagą poświęconą politykom fiskalnej i monetarnej. Przybliżone zostają problemy bezrobocia i inflacji. Studenci zapoznają się również z problemami mikoekonomicznymi, w kontekście pracy nad własnymi założeniami biznesowymi.

Strona przedmiotu
H.6s.GEN.SI.HZOBY
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 25 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Z założenia przedmiot ma poruszać szeroko pojęte zagadnienia związane z genomiką strukturalną, funkcjonalną i porównawczą zwierząt oraz badaniami dziedziczności pozagenowej. Realizację przedmiotu planuje się poprzez zapoznanie studentów z aktualnym stanem wiedzy z zakresu struktury i funkcji genomu oraz omówienie narzędzi wykorzystywanych w badaniu genomu oraz mechanizmów molekularnych zjawisk epigenetycznych. Uzupełnieniem wiedzy teoretycznej są zajęcia praktyczne z dziedziny genomiki porównawczej i poznawania sekwencji genomów zwierzęcych, jak również te obejmujące poznanie technologii wykorzystujących mikromacierze oraz diagnostykę zjawisk epigenetycznych.

Strona przedmiotu
H.6s.INW.SI.HZOBY
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 25 godzin
 • Wykład - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Po ukończeniu kursu student opisuje różnorodność fauny agroekosystemu i ekosystemu zrównoważonego, tłumaczy znaczenie organizmów w zajmowanym środowisku i rolę dla człowieka, dobiera metody do pozyskiwania i oznaczania poszczególnych grup taksonomicznych zwierząt, opisuje różnorodność gatunkową bezkręgowców i kręgowców (uwzględniając różnice morfologiczne przedstawicieli poszczególnych rzędów).

Student rozróżnia bezkręgowce na różnych poziomach organizacji życia, stosuje techniki mikroskopowe do ich rozpoznawania. Ocenia rolę tych zwierząt w przyrodzie. Nabywa umiejętności rozpoznawania gatunków kręgowców, ocenia rolę ptaków i ssaków w ekosystemach (także objętych różnymi formami ochrony), stosuje podstawowe techniki konserwacji i preparowania zwierząt, analizuje funkcjonowanie i wzajemne zależności organizmów w przyrodzie, stosuje w praktyce metody oceny różnorodności gatunkowej różnych grup systematycznych zwierząt.

Strona przedmiotu
H.6s.NEU.SI.HZOBY
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
H.6s.PRA.SI.HZOBY
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Praktyka - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
H.6s.PIS.SI.HZOBY
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem nauczania jest zapoznanie studentów z techniką przygotowywania manuskryptu pracy dyplomowej. Na pierwszych 4 wykładach omówione zostaną zasady pisania prac dyplomowych oraz formatowania tekstów naukowych; uczestnicy kursu zostaną zaznajomieni z najważniejszymi zasadami obowiązującymi podczas pisania poszczególnych rozdziałów pracy dyplomowej: tytuł pracy, streszczenie, wstęp, hipoteza badawcza, materiał i metody, wyniki, dyskusja, wnioski. Przedstawione zostaną również zasady przygotowywania tekstów prac przeglądowych. Słuchacze uzyskają odpowiedź na pytanie: jak ustrzec się najczęstszych błędów popełnianych przy planowaniu struktury pracy dyplomowej, prezentacji danych na wykresach i tabelach oraz podczas wykonywania spisu piśmiennictwa. Na wykładach poruszane będą również kwestie dotyczące praw autorskich, repozytorium prac dyplomowych oraz programów antyplagiatowych. Następne 3 zajęcia zostaną przeznaczone na prezentację prac dyplomowych studentów uczestniczących w zajęciach.

Strona przedmiotu
H.6s.TRA.SI.HZOBY
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem przedmiotu jest omówienie procesu transgenezy oraz scharakteryzowanie głównych metod wykorzystywanych do pozyskania zwierząt transgenicznych, a także omówienie ich praktycznego zastosowania.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)