Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Patofizjologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W.6s.PATOF.SJ.WETXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0841) Weterynaria Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Patofizjologia
Jednostka: Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Treści kształcenia obejmują podstawowe wiadomości z zakresu klasyfikacji, nomenklatury zmian fizjologii oraz poznania przyczyn zaburzeń procesów fizjologicznych. Szczególnie dokładnie będą wykładane wiadomości dotyczące zaburzeń przewodu pokarmowego i reprodukcji – ciąży, porodu i laktacji. Ponadto, przedstawione będą przyczyny i skutki odchyleń od norm fizjologicznych układu kostno-szkieletowego i układu sercowo-naczyniowego. Ze względu na coraz częstsze występowanie problemów w metabolizmie część zajęć poświęcona będzie zmianom metabolicznym węglowodanów, białek i tłuszczów

Pełny opis:

TEMATYKA WYKŁADÓW

Semestr zimowy Patofizjologia ogólna

1.Definicja zdrowia i choroby. Nozologia. Podział chorób

2.Czynniki środowiskowe i genetyczne w etiopatogenezie chorób

3.Mechanizm zapalenia

4.Reakcje nadwrażliwości

5.Niedobory odporności i autoimmunizacja

6.Patofizjologia nowotworów

7.Zaburzenia endokrynne

8.Etiopatogeneza bólu

9.Patomechanizmy miażdżycy

10.Wybrane zaburzenia mechanizmów regulacyjnych

Semestr letni Patofizjologia układowa

1.Klasyfikacja i nomenklatura poszczególnych zaburzeń fizjologicznych

2. Patofizjologia, epigenetyka, onkogeny

3. Przyczyny zaburzeń procesów fizjologicznych

4. Charakterystyka zaburzeń przewodu pokarmowego

5. Przyczyny nieprawidłowego przebiegu ciąży, porodu i laktacji

6. Zmiany w układzie kostno-szkieletowym

7. Zaburzenia układu sercowo-naczyniowego

8. Zmiany metaboliczne

Literatura:

R.Sapierzyński "Patologia ogólna zwierząt" SGGW 2015

R.Fitko, A.Kądziołka "Patofizjologia zwierząt" PWRiL 2005

P.Thor "Podstawy patofizjologii człowieka" Vesalius 2009

Damjanov "Patofizjologia" Elsevier 2019

T. Krzymowski "Fizjologia zwierząt" PWRiL 2015

W.Traczyk "Fizjologia człowieka"

Efekty uczenia się:

Student będzie miał wiedzę z zakresu fizjologii i możliwości szybkiego rozpoznania odchyleń od jej podstawowych praw u zwierząt hodowlanych. Po ukończeniu kursu student będzie miał także wiedzę umożliwiającą unikanie niekorzystnych warunków środowiskowych i wyeliminowanie czynników zaburzających procesy fizjologiczne u zwierząt.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia

Semestr zimowy:

1.obecność na zajęciach

2.pozytywna ocena asystenta

3.pozytywna ocena z testu końcowego - minimum 16/30 punktów

Semestr letni - TYLKO PO ZALICZENIU SEMESTRU ZIMOWEGO

1.obecność na zajęciach obowiązkowa

2.pozytywne zaliczenie kolokwiów

3.pozytywna ocena z seminariów

Wykłady

Semestr zimowy pozytywnie zaliczony testem

Semestr letni -egzamin pisemny złożony z 5 pytań opisowych , czas 50 minut

Egzamin końcowy

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Koziec
Prowadzący grup: Piotr Antos, Zita Faixova, Krystyna Koziec, Anna Kozubek, Mirosław Kucharski, Magdalena Socha, Danuta Wrońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)