Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Farmakologia weterynaryjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W.6s.FLOGIA.SJ.WETXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0841) Weterynaria
Nazwa przedmiotu: Farmakologia weterynaryjna
Jednostka: Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej
Grupy: Weterynaria, 6 semestr, przedmioty obowiązkowe
Strona przedmiotu: http://www.farmacja.cm.uj.edu.pl/badania10
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przekazanie wiedzy niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza weterynarii, dotyczącej działania i zasad stosowania leków, z elementami terapii wybranych schorzeń u zwierząt.

Literatura:

Podstawowa

1. Papich M.G, Leki w weterynarii. Małe i duże zwierzęta. Wyd. Elsevier Urban&Partner, Wrocław, 2011.

2. Roliński Z. Farmakologia i farmakoterapia weterynaryjna. Wyd. PWRiL, Warszawa 2012.

3. Kania B.F. Nowoczesna farmakologia weterynaryjna i terapia. Wyd. MedPharm Polska , Wrocław, 2011.

Uzupełniająca

1. Kania B.F. Farmakoterapia stanów krytycznych zwierząt. Wyd. SGGW Warszawa, 2010.

2. Leki po Dyplomie WETERYNARIA 2014.

3. Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - Obwieszczenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Efekty uczenia się:

WIEDZA - absolwent zna i rozumie:

FARWE_W7 farmakologię szczegółową leków hormonalnych i narządowych obejmującą: mechanizm działania, właściwości farmakologiczne, wskazania i przeciwskazania, interakcje i działania niepożądane dla poszczególnych grup leków. WET_W1_10

FARWE_W8 problematykę oddziaływania leków i pozostałości leków w produktach pochodzenia zwierzęcego na ludzi i środowisko. WET_W1_10

UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi:

FARWE_U6 przewidzieć wystąpienie działań niepożądanych. WET_U2_09

FARWE_U7 zapobiegać interakcjom między stosowanymi lekami. WET_U2_09

FARWE_U8 udzielić informacji o mechanizmie działania, właściwościach farmakologicznych, wskazaniach i przeciwwskazaniach dla poszczególnych grup leków. WET_U2_09

FARWE_U9 dobrać odpowiedni lek do zdefiniowanej jednostki chorobowej, wraz z ustaleniem dawki i drogi podania. WET_U2_12

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:

FARWE_K4 ustawicznego pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności. WET_K_06

FARWE_K5 zawodowej i etycznej odpowiedzialności za oddziaływanie leków na środowisko i pozostałości leków w produktach pochodzenia zwierzęcego, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego. WET_K_13

Metody i kryteria oceniania:

Szczegółowe warunki zaliczenia określa Regulamin.

Podstawą zaliczenia każdego semestru jest:

• zdobycie minimum 2 pkt z kolokwiów pisemnych, które obejmują: zagadnienia opisowe otwarte, test jednokrotnego wyboru. Przyjęta skala punktowa do zaliczenia kolokwium: ocena bardzo dobry – 3 pkt., plus dobry – 2,5 pkt., dobry – 2 pkt., plus dostateczny – 1,5 pkt., dostateczny – 1 pkt., niedostateczny – 0 pkt.

• średnia arytmetyczna ocen ≥ 3.0 (dostateczny) - odpowiedzi ustne, pisemne oraz kolokwia

• pozytywne zaliczenie wszystkich interaktywnych ćwiczeń w oparciu o programy komputerowe.

Szczegółowe warunki zaliczenia określa Regulamin.

Ocena wykonanych przez studenta ćwiczeń/zadań interaktywnych opartych o program komputerowy i przedłożonych pisemnych sprawozdań z tych ćwiczeń. Przyjęta skala ocen: ZAL/NZAL.

Student jest zobowiązany uzyskać zaliczenie wszystkich ćwiczeń interaktywnych

Sprawdzian ustny z zakresu materiału wykładowego oraz ćwiczeniowego. Odpowiedzi ustne oceniane w skali: 2; 3; 3,5; 4; 4,5; 5.

Krótkie sprawdziany pisemne obejmujące: test od 15-20 pytań jednokrotnego wyboru lub 3 pytania otwarte opisowe obejmujące zakresem materiał wykładowy oraz ćwiczeniowy.

Kryterium zaliczenia sprawdzianu – uzyskanie co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi.

Skala ocen:

poniżej 60% poprawnych odpowiedzi – 2,0

60-67% dst

68 -76% +dst

77-84% db

85-92% +db

93-100% bdb

Podstawowym założeniem jest aktywizowanie studentów, nakłanianie ich do dyskusji, samodzielnego poszukiwania informacji i uzupełniania wiedzy, formułowania własnych opinii oraz argumentów je uzasadniających. Stosowane metody dydaktyczne stanowią połączenie metod podających (wykład, prelekcja, objaśnienie lub wyjaśnienie w tym konsultacje indywidualne ze studentem), z metodami aktywizującymi i praktycznymi

- dyskusja na podstawie prezentacji przygotowanej przez nauczyciela akademickiego, mająca za zadanie rozszerzenie zdobytej przez studentów wiedzy z wykładu. Wykonanie przez studentów indywidualnego zadania polegającego na poszukiwaniu informacji związanej z wylosowanym tematem z zakresu farmakologii i przygotowanie prezentacji na podstawie lektury poleconej przez prowadzącego zajęcia oraz publikacji samodzielnie wyszukanych przez studenta.

- metody programowane z użyciem komputera

- metody praktyczne – ćwiczenia symulacyjne

- metody eksponujące: filmy (przedstawiające wybrane eksperymenty farmakologiczne oraz filmy popularno-naukowe)

Praktyki zawodowe:

program nie przewiduje praktyki zawodowej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Filipek, Kinga Sałat
Prowadzący grup: Marek Bednarski, Anna Dziubina, Barbara Filipek, Monika Kubacka, Szczepan Mogilski, Karolina Pytka, Anna Rapacz, Kinga Sałat, Małgorzata Zygmunt
Strona przedmiotu: http://www.farmacja.cm.uj.edu.pl/badania10
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Filipek, Kinga Sałat
Prowadzący grup: Marek Bednarski, Anna Dziubina, Barbara Filipek, Monika Kubacka, Szczepan Mogilski, Karolina Pytka, Anna Rapacz, Kinga Sałat, Małgorzata Zygmunt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Przekazanie wiedzy niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza weterynarii, dotyczącej działania i zasad stosowania leków, z elementami terapii wybranych schorzeń u zwierząt.

Literatura:

WIEDZA - absolwent zna i rozumie:

FARWE_W7 farmakologię szczegółową leków hormonalnych i narządowych obejmującą: mechanizm działania, właściwości farmakologiczne, wskazania i przeciwskazania, interakcje i działania niepożądane dla poszczególnych grup leków. WET_W1_10

FARWE_W8 problematykę oddziaływania leków i pozostałości leków w produktach pochodzenia zwierzęcego na ludzi i środowisko. WET_W1_10

UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi:

FARWE_U6 przewidzieć wystąpienie działań niepożądanych. WET_U2_09

FARWE_U7 zapobiegać interakcjom między stosowanymi lekami. WET_U2_09

FARWE_U8 udzielić informacji o mechanizmie działania, właściwościach farmakologicznych, wskazaniach i przeciwwskazaniach dla poszczególnych grup leków. WET_U2_09

FARWE_U9 dobrać odpowiedni lek do zdefiniowanej jednostki chorobowej, wraz z ustaleniem dawki i drogi podania. WET_U2_12

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:

FARWE_K4 ustawicznego pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności. WET_K_06

FARWE_K5 zawodowej i etycznej odpowiedzialności za oddziaływanie leków na środowisko i pozostałości leków w produktach pochodzenia zwierzęcego, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego. WET_K_13

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Filipek, Kinga Sałat
Prowadzący grup: Marek Bednarski, Anna Dziubina, Barbara Filipek, Bogdan Kania, Monika Kubacka, Szczepan Mogilski, Anna Rapacz, Kinga Sałat, Małgorzata Zygmunt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Przekazanie wiedzy niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza weterynarii, dotyczącej działania i zasad stosowania leków, z elementami terapii wybranych schorzeń u zwierząt.

Literatura:

Podstawowa 1. Papich M.G, Leki w weterynarii. Małe i duże zwierzęta. Wyd. Elsevier Urban&Partner, Wrocław, 2011.

2. Roliński Z. Farmakologia i farmakoterapia weterynaryjna. Wyd. PWRiL, Warszawa 2012.

3. Kania B.F. Nowoczesna farmakologia weterynaryjna i terapia. Wyd. MedPharm Polska , Wrocław, 2011.

Uzupełniająca 1. Kania B.F. Farmakoterapia stanów krytycznych zwierząt. Wyd. SGGW Warszawa, 2010.

2. Leki po Dyplomie WETERYNARIA 2014.

3. Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - Obwieszczenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.