Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Parazytologia i inwazjologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W.5s.PAI.SJ.WETXZ.H
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Parazytologia i inwazjologia
Jednostka: Katedra Zoologii i Dobrostanu Zwierząt
Grupy: Weterynaria, 5 semstr, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wstęp do parazytologii, omówienie inwazji pierwotniaczych, przywrzyc, tasiemczyc, chorób wywoływanych przez nicienie.

Pełny opis:

Parazytologia i Inwazjologia - wprowadzenie do przedmiotu. Definicja i rodzaje pasożytnictwa. Występowanie pasożytów w świecie zwierząt.

Wprowadzenie do inwazji wywoływanych przez pasożytnicze pierwotniaki. Epizootiologia i patogeneza inwazji świdrowców, rzęsistków, kokcydiów u zwierząt gospodarskich i towarzyszących. Zarażenia pierwotniakami o potencjale zoonotycznym.

Charakterystyka zarażeń wywoływanych przez Trypanosoma spp. u ludzi i zwierząt. Znaczenie wektorów w transmisji świdrowców. Zwalczanie i zapobieganie inwazjom świdrowców u ludzi i zwierząt. Epizootiologia i epidemiologia inwazji wywołanych przez Babesia spp., Hepatozoon sp., Anaplasma spp., Zarażenia wywołane przez Plasmodium spp.- malaria u ludzi i zwierząt.

Znaczenie inwazji wywoływanych przez rzęsistki u zwierząt gospodarskich i towarzyszących. Giardioza – epizootiologia, epidemiologia i patogeneza inwazji. Giardioza w hodowli psów – zasady postępowania. Giardioza zoonotyczne aspekty inwazji. Histomonas meleagridis - epizootiologia zarażenia u ptaków.

Charakterystyka inwazji kokcydiów z rodzaju Eimeria u drobiu i innych gatunków ptaków. Zwalczanie i zapobieganie inwazjom kokcydiów u drobiu - diagnostyka kliniczna, laboratoryjna. Kokcydiozy zwierząt gospodarskich wywoływanych przez Eimeria spp. i Isospora spp. Zasady zwalczania inwazji kokcydiów u cieląt, królików i prosiąt. Epizootiologia i zasady zwalczania neosporozy na fermach bydła. Kryptosporydioza – epizootiologia i zasady zwalczania inwazji u zwierząt i ludzi.

Charakterystyka kokcydioz zwierząt towarzyszących. Znaczenie inwazji kokcydiów z rodzaju Isospora (Cystoisospora) u kotów i psów. Diagnozowanie i zapobieganie inwazjom kokcydiów jelitowych w hodowlach zwierząt. Toksoplazmoza – epizootiologia, epidemiologia i patogeneza inwazji u zwierząt i ludzi. Zasady zwalczania i zapobiegania toksoplazmozy u zwierząt i ludzi.

Charakterystyka inwazji wywoływanych przez przywry u ludzi i zwierząt. Budowa i znaczenie tegumentu u przywr. Kancerogeneza w inwazjach przywr u ludzi i zwierząt.

Epizootiologia, patogeneza i zasady zwalczania fascjolozy, dikroceliozy, paramfistomozy u przeżuwaczy i in. gatunków, oraz prostogonimozy u ptaków. Zarażenia wywoływane przez Schistosoma spp. – epidemiologia inwazji u zwierząt i ludzi.

Charakterystyka inwazji wywoływanych przez tasiemce. Budowa i znaczenie tegumentu u tasiemców. Epidemiologia i epizootiologia inwazji tasiemców z rodziny Taenidae / Taenia spp., / i Diphyllobothridae.

Epizootiologia, patogeneza i zasady zwalczania inwazji tasiemców u koni, bydła, małych przeżuwaczy i ptaków – Anoplocephalidae i Davaneidae.Charakterystyka inwazji tasiemców u zwierząt mięsożernych. Epizootiologia, patogeneza i zasady zwalczania tasiemców D. canium, Taenia spp. i Echinococcus spp. Zoonotyczny potencjał inwazji.

Charakterystyka pasożytniczych nicieni. Epizootiologia zarażeń wywoływanych przez słupkowce duże (Strongylus spp.) i małe (Cyathostomiane) u koniowatych. Inwazje Chabertia sp. u przeżuwaczy. Specyfika zarażeń wywoływanych przez Oesophagostomum spp. u zwierząt gospodarskich.

Epizootiologia, epidemiologia, patogeneza i zasady zwalczania inwazji glist (Ascaridoidea) i owsików (Oxyuroidea). Syndromy: OLM, VLM- rozpoznawanie, zapobieganie inwazji u ludzi.

Epizootiologia, epidemiologia, patogeneza i zasady zwalczania inwazji tęgoryjców (Ancylostomatidae), węgorków (Strongyloides spp.) i włosogłówek (Trichuridae) u zwierząt towarzyszących i gospodarskich. CLM – rozpoznawanie, zapobieganie inwazji u ludzi.

Charakterystyka (epizootiologia i patogeneza) inwazji nicieni żołądkowo-jelitowych (Trichostrongylidae) u przeżuwaczy (i koni). Charakterystyka hemonchozy, ostertagiozy, kuperiozy, nematodirozy u dużych i małych przeżuwaczy

Ćwiczenia:

Przegląd klasycznych metod diagnostycznych stosowanych w parazytologii weterynaryjnej

Przegląd serologicznych i molekularnych metod diagnostycznych w parazytologii weterynaryjnej

Kokcydiozy kur, indyków, kaczek, gęsi i gołębi. Inwazje Eimeria spp. u drobiu - morfologia i cykle życiowe pasożytów, objawy kliniczne, metody diagnostyczne, sposoby zwalczania i zapobiegania kokcydiozie w hodowlach ptaków.

Inwazje Eimeria spp. u cieląt i królików, Cystoizosporoza prosiąt - morfologia i cykle życiowe pasożytów, objawy kliniczne, metody diagnostyczne, sposoby zwalczania i zapobiegania kokcydiozie w gospodarstwie i hodowli. Zasady rozpoznawania i postępowania w inwazjach wywołanych przez Cryptosporidium spp. i Neospora caninum u bydła.

Kokcydiozy zwierząt mięsożernych; Inwazje Cystoisospora spp., Hammondia spp., i in.- morfologia i cykle życiowe pasożytów, objawy kliniczne, metody diagnostyczne, sposoby zwalczania i zapobiegania kokcydiozie u psów i kotów. Rozpoznawanie i postępowanie w przypadkach inwazji Toxoplasma gondii u zwierząt. Specyfika inwazji Sarcocystis spp. u psów.

Giardioza u zwierząt towarzyszących i gospodarskich- epizootiologia, morfologia i cykl życiowy pasożyta, objawy kliniczne, metody diagnostyczne, sposoby zwalczania i zapobiegania inwazjom u psów i kotów.

Specyfika rzęsistkowicy bydła i kotów - morfologia icykle życiowe pasożytów, epizootiologia, objawy kliniczne, metody diagnostyczne, sposoby zwalczania i zapobiegania inwazjom. Histomonoza ptaków; epizootiologia, patogeneza i zasady zawaczania. Epizootiologia i patogeneza inwazji wywołanych przez Trypanosoma spp.

Fascjoloza, dikrocelioza, paramfistomoza – charakterystyka zarażeń u przeżuwaczy i koniowatych - morfologia i cykle życiowe pasożytów, epizootiologia, objawy kliniczne, metody diagnostyczne, sposoby zwalczania i zapobiegania w gospodarstwie i hodowli.

Inwazje przywr u zwierząt mięsożernych (Opisthorchis felineus, Alaria alata) i ptaków (Prostogonimus sp.) - morfologia i cykle życiowe pasożytów, objawy kliniczne, metody diagnostyczne, sposoby zwalczania i zapobiegania. Specyfika inwazji Schistosoma spp. – zoonozy.

Anoplocefalidoza koni i moniezjoza bydła - morfologia i cykle życiowe pasożytów, epizootiologia, objawy kliniczne, metody diagnostyczne, sposoby zwalczania i zapobiegania inwazjom. Inwazje tasiemców u drobiu.

Dipilidioza i inwazje tasiemców z rodziny Taenidae ( Taenia spp., Echinococcus spp.) - morfologia i cykle życiowe pasożytów, objawy kliniczne, metody diagnostyczne, sposoby zwalczania i zapobiegania.

Epidemiologia i epizootiologia inwazji T. saginata, T. solium u ludzi i zwierząt. Inwazje H.nana i H. diminuta. Specyfika inwazji tasiemców Pseudophyllidea.

Literatura:

Gundłach J.L., Sadzikowski A.B. 2004. Parazytologia i parazytozy zwierząt, PWRiL.

Bowman D.D. 2012. Parazytologia weterynaryjna Georgis. Elsevier, Wrocław.

Jańczak D., Gołąb E., Salamatin R., 2017 Parazytozy jelitowe : przewodnik diagnostyczno-terapeutyczny : zwierzęta domowe i egzotyczne : psy, koty, małe ssaki, gady

Taylor M.A., Coop R.L., Wall R.L. Veterinary Parasitology, Blackwell Publishing, 2007.

Urquhart G.M. et al. Veterinary Parasitology, Longman Group UK 1987

Efekty uczenia się:

biologię pasożytniczych pierwotniaków, przywr i tasiemców, opisuje i wyjaśnia ich cykle rozwojowe oraz rozprzestrzenianie się wywoływanych przez nie chorób, identyfikuje pasożyty i określa zagrożenia powodowane przez nie dla zdrowia zwierząt i ludzi

oraz posługuje się terminologią parazytologiczną

opisuje i interpretuje objawy kliniczne i zmiany anatomopatologiczne u zarażonych zwierząt oraz proponuje właściwą profilaktykę i leczenie chorób inwazyjnych wywołanych przez pierwotniaki, przywry i tasiemce

zdiagnozować poznanymi metodami rodzaj i charakter inwazji

dobierać optymalną strategię postępowania w celu zwalczenia poszczególnych pasożytów i weryfikuje swoje decyzje w zależności od stanu zdrowia zwierzęcia

wdrażać właściwe środki prewencyjne

współpracować z hodowcami i właścicielami zwierząt, a także z właściwymi służbami administracyjnymi, w zakresie zwalczania chorób pasożytniczych zwierząt

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia zajęć w semestrze 1. zaliczenie sprawdzianów etapowych.

Studenci przeprowadzają badania parazytologiczne z użyciem adekwatnych metod diagnostycznych. Zaliczenie dwóch kolokwiów /sprawdzianów pisemnych/ w semestrze ( Kol.1- Inwazje pierwotniaków, Kol.2 - Inwazje przywr i tasiemców), wg skali dla odpowiedzi prawidłowych:

60-65% – dostateczny;

66-75% – dostateczny plus;

76-85% – dobry;

86-95% – dobry plus;

96-100% – bardzo dobry.

Student uzyskuje zaliczenie semestru po wypełnieniu powyższych wymagań

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Kornaś, Paweł Nosal
Prowadzący grup: Marta Basiaga, Bogdan Kania, Sławomir Kornaś, Jerzy Kowal, Paweł Nosal, Agata Pietrzyk, Anna Wyrobisz-Papiewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Klockiewicz, Karolina Mizera-Szpilka
Prowadzący grup: Maciej Klockiewicz, Karolina Mizera-Szpilka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Klockiewicz, Karolina Mizera-Szpilka
Prowadzący grup: Maciej Klockiewicz, Karolina Mizera-Szpilka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Klockiewicz, Karolina Mizera-Szpilka
Prowadzący grup: Maciej Klockiewicz, Karolina Mizera-Szpilka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)