Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomika Weterynaryjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W.3s.EW.SJ.WETXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0841) Weterynaria Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ekonomika Weterynaryjna
Jednostka: Katedra Zarządzania i Ekonomii Przedsiębiorstw
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wykłady: Rynek i jego funkcje. Rynek usług weterynaryjnych w Polsce. Podstawy zarządzania podmiotem weterynaryjnym. Komunikacja społeczna w usługach weterynaryjnych. Marketing w działalności weterynaryjnej. Podstawowe kategorie kosztów, przychodów i dochodów. Rachunkowość w zarządzaniu podmiotem weterynaryjnym. Finanse i bankowość w zarządzaniu podmiotem weterynaryjnym. Proces uruchamiania działalności gospodarczej. Wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości. Ekonomiczny aspekt ochrony zwierząt

Ćwiczenia:

Rynek i jego funkcje. Rynek usług weterynaryjnych w Polsce. Podstawy zarządzania podmiotem weterynaryjnym. Komunikacja społeczna w usługach weterynaryjnych. Marketing w działalności weterynaryjnej. Podstawowe kategorie kosztów, przychodów i dochodów. Rachunkowość w zarządzaniu podmiotem weterynaryjnym. Ekonomiczny aspekt ochrony zwierząt

Pełny opis:

Wykłady, tematyka zajęć:

1. Rynek i jego funkcje

2. Rynek usług weterynaryjnych w Polsce

3. Podstawy zarządzania podmiotem weterynaryjnym

4. Komunikacja społeczna w usługach weterynaryjnych

5. Marketing w działalności weterynaryjnej

6. Podstawowe kategorie kosztów, przychodów i dochodów

7. Rachunkowość w zarządzaniu podmiotem weterynaryjnym

8. Finanse i bankowość w zarządzaniu podmiotem weterynaryjnym

9. Proces uruchamiania działalności gospodarczej

10. Wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości

11. Ekonomiczny aspekt ochrony zwierząt

Ćwiczenia:

1. Rynek i jego funkcje (4 h)

2. Rynek usług weterynaryjnych w Polsce (1 h)

3. Podstawy zarządzania podmiotem weterynaryjnym (2 h)

4. Komunikacja społeczna w usługach weterynaryjnych (2 h)

5. Marketing w działalności weterynaryjnej (1 h)

6. Podstawowe kategorie kosztów, przychodów i dochodów (2 h)

7. Rachunkowość w zarządzaniu podmiotem weterynaryjnym (1 h)

8. Ekonomiczny aspekt ochrony zwierząt (1 h)

9. Zaliczenie materiału (1 h)

Literatura:

Podstawowa:

Czekaj M., Żmija J., Zarządzanie ekonomika w usługach weterynaryjnych. Kraków 2017,

Klepacki B. Ekonomika i organizacja rolnictwa, PWN, Warszawa 1999,

Kożuch B., Kożuch A. Podstawy zarządzania, Wyd. WSE-H, Bielsko-Biała 2004,

Uzupełniająca:

Bień W. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2002,

Frąckiewicz E., Karwowski J.i M, Rudawska E. Zarządzanie marketingowe 2004,

Piasecki B. (red.) Ekonomika i zarządzanie małą firmą, PWN, Warszawa

Efekty uczenia się:

WIEDZA - absolwent zna i rozumie:

- zasady ekonomiki produkcji;

- podstawy makro- i mikroekonomii, rachunku ekonomicznego i podstaw analizy ekonomicznej;

- ekonomiczne aspekty działalności lekarsko-weterynaryjnej oraz ocenę chorób zwierząt w ujęciu ekonomicznym.

UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi:

- efektywnie komunikować się z klientami, innymi lekarzami weterynarii oraz pracownikami organów i urzędów kontroli, administracji rządowej i samorządowej;

- słuchać i udzielać odpowiedzi językiem zrozumiałym, odpowiednim do sytuacji;

- oceniać ekonomiczne i społeczne uwarunkowania, w jakich jest wykonywany zawód lekarza weterynarii;

- organizować i prowadzić praktyki weterynaryjnej, w tym:

— potrafi dokonywać kalkulacji opłat i wystawiać faktury oraz ma świadomość znaczenia prawidłowego prowadzenia dokumentacji finansowej i lekarskiej,

— wykorzystuje systemy informatyczne do efektywnej komunikacji, zbierania, przetwarzania, przekazywania i analizy informacji;

dostosować swoją ofertę pracy do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

Absolwent jest gotów do:

- rozwiązywania konfliktów i wykazuje elastyczność w reakcjach na zmiany społeczne;

- przeprowadzenia krytycznej oceny własnych i cudzych działań oraz do doskonalenia proponowanych mu rozwiązań;

- organizowania pracy zespołu, wykazuje umiejętność pracy w zespole multidyscyplinarnym;

Praktyki zawodowe:

-

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)