Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W.1s.BIO.SJ.WETXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0841) Weterynaria Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Biologia
Jednostka: Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Cechy życia; Biologiczna organizacja; Rozwój filogenetyczny i ontogenetyczny; Budowa struktur organizmów zwierzęcych w kontekście ich funkcji: mechanika oddychania, mechanizmy kontroli metabolizmu i regulacji gospodarki cukrowej, układ pokarmowy i wydalnicza funkcja nerek; Komórki macierzyste i ich zastosowanie; Przekaz informacji; Receptory komórkowe; Czynniki zaburzające rozród; Błony komórkowe; Starzenie się; Wpływ czynników środowiskowych oraz udomowienia zwierząt na budowę i funkcję organizmów; Elementy botaniki lekarskiej

Pełny opis:

Treści merytoryczne przedmiotu obejmować będą podstawowe zasady klasyfikacji organizmów, analizy filogenetycznej i niektóre procesy ewolucyjne (np. ewolucja konwergentna) oraz podstawowe prawa dotyczące rozwoju osobniczego (prawo biogenetyczne Baera i Haeckla).

Omówiona zostanie sygnalizacja wewnątrzkomórkowa (drogi przekazu sygnału, receptor- budowa i funkcja, molekularne działanie hormonów białkowych i steroidowych), wybrane rodzaje transportu przez błony biologiczne oraz zmiany zachodzące w starzejących się komórkach i różnice pomiędzy nekrozą a apoptozą.

Przedstawione zostaną wspólczesne poglądy na temat komórek macierzystych i ich zastosowania w biologii i medycynie, zagadnienia związane z zaburzeniami rozrodu w wyniku dzialania czynników środowiskowych naśladujących działanie hormonów, zagadnienia z zakresu mechaniki oddychania, czynników wplywających na przepływ powietrza przez drogi oddechowe, mechanizmów hormonalnej kontroli metabolizmu i regulacji stężenia poziomu glukozy we krwi oraz budowy i czynności przewodu pokarmowego, procesów wchłaniania żołądkowego i jelitowego, wydzielania trzustkowego i wydzielania żółci, a także wydalniczej i regulacyjnej funkcji nerek (autoregulacja nerkowa i filtracja kłębuszkowa).

Studenci zapoznają się z czynnikami biotycznymi i abiotycznymi regulującymi rozwój i budowę zwierząt oraz poznają definicję i cechy oswojenia i udomowienia, chowu, hodowli i środowiska hodowlanego, poznają znaczenie zmiennych warunków świetlnych (zwierzęta fotowrażliwe) i temperaturowych (zwierzęta zmiennocieplne, stałocieplne) w aspekcie przystosowawczym zwierząt, własności lecznicze substancji biologicznie czynnych i ogólną charakterystykę roślin leczniczych wraz z i ich zastosowaniem.

Omawiane treści będą miały charakter teoretyczny i/lub praktyczny.

Praca indywidualna i grupowa - studenci rozwiązują postawione problemy, m.in. analiza wybranych preparatów mikroskopowych, identyfikacja komórek apoptotycznych, lokalizacja receptorów, analizy w programie PhysioEx, korzystanie z najnowszych artykułów naukowych w literaturze światowej

Literatura:

Podstawowa

1. Biologia Campbella, Reece JB, Campbell NA, Urry LA, Cain ML, Wasserman SA,

Minorsky PV, Jackson RB. Rebis, Poznań 2016

2. Ross & Wilson. Anatomia i fizjologia człowieka w zdrowiu i chorobie. Waugh A, Grant A (red.)

Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2012

3. Seminaria z Cytofizjologii dla studentów. J. Kawiak i M. Zabel (red.) 2006

Uzupełniająca

1. Biologia, Solomon EP, Berg LR, Martin DW. Multico, Warszawa 2017

2. Zwierzęta udomowione w dziejach ludzkości, Lasota-Moskalewska A, Wydawnictwa

Uniwersytetu Warszawskiego , Warszawa 2005

3. Czasopisma naukowe anglojęzyczne (Elsevier, Springer, Willey) dostępne on line

Efekty uczenia się:

WIEDZA - absolwent zna i rozumie:

1. Student zna zasady klasyfikacji organizmów i analizy filogenetycznej, rozumie podstawowe prawa dotyczące rozwoju osobniczego, ma ogólną wiedzę o funkcjonowaniu organizmów żywych

2. rozumie zmiany zachodzące w starzejących się organizmach,

3. zna różnice pomiędzy nekrozą a apoptozą

4.ma podstawową wiedzę z zakresu funkcjonowania błon biologicznych, przekazu informacji w komórce, budowy receptorów,

5. zna i rozumie działanie hormonów białkowych i steroidowych zna i 6. rozumie zasady funkcjonowania mikroskopu świetlnego

7. zna i rozumie mechanikę oddychania

8.zna i rozumie mechanizmy hormonalnej kontroli metabolizmu i regulacji poziomu glukozy we krwi

9. zna budowę i rozumie funkcje układu pokarmowego oraz wydalniczą funkcję nerek zna czynniki biotyczne i abiotyczne regulujące rozwój i budowę zwierząt oraz rozumie definicje związane z cechami oswojenia i udomowienia, chowu, hodowli i środowiska hodowlanego

10. zna i rozumie znaczenie zmiennych warunków świetlnych (zwierzęta fotowrażliwe) i temperaturowych (zwierzęta zmiennocieplne, stałocieplne) w aspekcie przystosowawczym zwierząt

11. zna własności lecznicze substancji biologicznie czynnych i rozumie ogólną charakterystykę roślin leczniczych oraz zna ich zastosowanie

UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi:

1. Student posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia oraz analizowania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł

2. potrafi zastosować opanowaną wiedzę oraz wyciągać prawidłowe wnioski z doświadczeń w celu zaliczenia ćwiczeń i pozytywnego zdania egzaminu testowego

3. potrafi zastosować wiedzę do wybrania dalszych przedmiotów w toku kształcenia

4. potrafi precyzyjnie porozumiewać się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:

1. Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

2. jest gotów do współdziałania i pracowania w grupie, przyjmując w niej różne role

3. jest gotów do dokształcania się i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu

4. potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

5. potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

Metody i kryteria oceniania:

Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny WYKŁADY - Efekty kształcenia sprawdzane w oparciu o egzamin pisemny w formie testu jednokrotnego wyboru, testu uzupełnień, pytań i opisu schematów; kryterium dopuszczającym do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń i konwersatoriów, w tym zaliczenie prezentacji na wybrany przez studenta temat, związany z tematyką modułu

Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny ĆWICZENIA LABOR. Każdorazowo efekty kształcenia i umiejętności praktyczne (praca indywidualna i grupowa podczas analizy preparatów mikroskopowych, identyfikacja komórek apoptotycznych, lokalizacja receptorów) są sprawdzane poprzez identyfikację aktywności (pytania i dyskusja) podczas trwania ćwiczeń, oraz w oparciu o pisemny sprawdzian w formie pytań, testu uzupełnień i opisu schematów podczas egzaminu

Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny - KONWERSATORIUM - Efekty kształcenia są sprawdzane indywidualnie, poprzez samodzielne przygotowanie prezentacji multimedialnej związanej z tematyką modułu

Praktyki zawodowe:

NIE DOTYCZY

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)