Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Diagnostyka molekularna w weterynarii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W.11s.DMk.F.SJ.WETXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnostyka molekularna w weterynarii
Jednostka: Katedra Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt
Grupy: Weterynaria fakultety
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Ćwiczenia zostały podzielone na bloki tematyczne:

1.Wady genetyczne zwierząt gospodarskich i towarzyszących oraz sposoby ich identyfikacji (10,5h)

2.Identyfikacja zmian chromosomowych w kariotypach zwierząt gospodarskich i towarzyszących (10,5h)

3.Narzędzia molekularne wykorzystywane w sądownictwie – kontrola pochodzenia, identyfikacja śladów biologicznych, identyfikacja pochodzenia produktów oraz ich przynależności gatunkowej (9h)

Literatura:

Podstawowa Genetyka zwierząt - K. Charon, M.Świtoński PWN 2004

Postępy genetyki molekularnej bydła i trzody chlewnej - pod red. M. Świtońskiego PWN 2004

Uzupełniająca Bazy danych nukleotydowych (ENSEMBL, NCBI), internetowe bazy danych

Efekty uczenia się:

WIEDZA - absolwent zna i rozumie:

Dmol_1 Potrafi opisać zmiany spowodowane chorobami o podłożu genetycznym WET_W1_01

Dmol_2 Potrafi poruszać się po bazach danych w, których zdeponowano informacje dotyczące molekularnych podstaw jednostek chorobowych WET_W1_14

Dmol_3 Opisuje wyniki reakcji PCR, RFLP WET_W2_07

Dmol_4 Rozróżnia kariotypy zwierząt gospodarskich WET_W3_01

UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi:

Dmol_5 Opisuje zmiany charakterystyczne dla danej jednostki chorobowej WET_U1_03

Dmol_6 Odszukuje informacji dotyczących testów na nosicielstwo jednostki chorobowej WET_U1_13

Dmol_7 Przeprowadza wywiad lekarsko-weterynaryjny, w celu uzyskania dokładnej informacji o pojedynczym zwierzęciu lub grupie zwierząt oraz pokrewieństwa między nimi WET_U2_01

Dmol_8 Pobiera, zabezpiecza i zna zasady transportu próbek oraz wykonywania standardowych testów laboratoryjnych, a także prawidłowo analizuje i interpretuje wyniki badań laboratoryjnych, WET_U2_06

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:

Dmol_9 Wytłumaczenia właścicielom ryzyka niosącego utrzymanie w hodowli osobników chorych/nosicieli; WET_K_01

Dmol_10 Ciągle poszukuje informacji dotyczących publikowanych informacji o jednostkach chorobowych i sposobach ich wykrywania WET_K_06

Metody i kryteria oceniania:

Test zaliczeniowy złożony z pytań otwartych oraz pytań jednokrotnego wyboru Student aby uzyskać zaliczenie musi mieć 60-65% odpowiedzi prawidłowych – ocena dostateczna; 66-75% – ponad dostateczny; 76-85% – dobry; 86-94% - ponad dobry; 95-100% - bardzo dobry Ocena z testu stanowi 60% oceny końcowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Migdał
Prowadzący grup: Monika Bugno-Poniewierska, Łukasz Migdał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Migdał
Prowadzący grup: Monika Bugno-Poniewierska, Łukasz Migdał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Migdał
Prowadzący grup: Monika Bugno-Poniewierska, Łukasz Migdał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Migdał
Prowadzący grup: Monika Bugno-Poniewierska, Łukasz Migdał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)