Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Diagnostyka i terapia drobnych zwierząt towarzyszących

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W.10s.DZT.F.SJ.WETXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnostyka i terapia drobnych zwierząt towarzyszących
Jednostka: Katedra Rozrodu, Anatomii i Genomiki Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

WYKŁADY

Biologia, anatomia i fizjologia królika, kawii domowej, chomika, koszatniczki, szynszyli, chomika, myszy, szczura, fretki i jeża pigmejskiego

Podstawy chowu oraz hodowli drobnych ssaków domowych

Na co zwracamy uwagę przy badaniu klinicznym poszczególnych gatunkach, najczęstsze przypadłości, predyspozycje gatunkowe.

Charakterystyka pasożytów u poszczególnych gatunków i patogenów przynależnych do danych gatunków, kliniczne objawy, sposoby i schematy leczenia (pasożyty płucno sercowe jeży, kokcydioza zajęczaków i gryzoni)

Badanie krwi - techniki pobierania krwi u poszczególnych gatunków, badanie biochemiczne i morfologiczne, rozmaz oraz interpretacja wyników.

WDD_W1, WDD_W2, WDD_W3, WDD_W4

ĆWICZENIA

Badanie mikroskopowe - sposób pobrania materiału (krew, zeskrobiny, wymazy, punkcje) przechowywania, sposób wykonania badań, zajęcia praktyczne w lecznicy

Sposoby wykonania zdjęć RTG, na co zwracamy uwagę przy poszczególnych gatunkach, interpretacja zdjęć RTG, przypadki kliniczne, ćwiczenia praktyczne ze zwierzętami w przychodni.

Sposoby wykonania USG, charakterystyka przypadłości u poszczególnych gatunków, przypadki kliniczne, zajęcia praktyczne ze zwierzętami.

Anestezjologia drobnych ssaków, postępowanie z pacjentem znieczulonym, leki i dawki u poszczególnych gatunków. Anestezja iniekcyjna i wziewna -wady i zalety. Komfort posiadania i używania narkozy wziewnej przy diagnozowaniu i zabiegach u drobnych ssaków. Schematy znieczuleń. Zajęcia praktyczne ze zwierzętami.

Zabieg kastracji u poszczególnych gatunków- sposób przygotowania, przeprowadzenia zabiegu i postępowanie pozabiegowe. Zajęcia praktyczne w lecznicy.

Zabieg sterylizacji. Zabieg u poszczególnych gatunków - sposób przygotowania, przeprowadzenia zabiegu i postępowanie pozabiegowe. Alternatywy zabiegu chirurgicznego oraz różne techniki wykonania zabiegów. Zajęcia praktyczne w lecznicy.

Zabiegi stomatologiczne - problem stomatologiczny jako podstawowy problem zdrowotny gryzoni i zajęczaków. Leczenie i ekstrakcje stomatologiczne. Praktyczne zajęcia - dostępy i wykonanie zabiegu ekstrakcji zębów siecznych i policzkowych. Możliwe powikłania po zabiegach.

Ropnie- opracowanie i postępowanie z ropniami u zwierząt egzotycznych. Farmakologiczne i chirurgiczne postepowanie z ropniami. Przyczyny powstania i diagnostyka.

Otwieranie kanału nosowego u królików – przy przewlekłym katarze . sposób wykonania- zajęcia praktyczne.

Przypadki kliniczne,

- diagnostyka i schematy postępowania u fretek domowych - problem nadnerczowy, insulinoma,

- problemy z cystami jajnikowymi u kawii

- problemy urologiczne u zajęczaków:

- piasek i kamienie w pęcherzu moczowym u królika i kawii domowej

- szczury zabiegi usunięcia guzów, zalety i wady postępowania chirurgicznego, możliwość wznowy

WDD_U1; WDD_U2; WDD_U3; WDD_U4; WDD_U5

Literatura:

Podstawowa

Popesco T., Rajtova V., Horak J., Atlas anatomii małych zwierząt laboratoryjnych., PWRiL., Warszawa, 2010

Skrzypczak W., Stefanik T., Zabielski R., Fizjologia noworodka z elementami patofizjologii. PWRiL., 2011

Ziętek J., Adaszek Ł., Winiarczyk St., Choroby zakaźne myszy i szczurów z elementami zoonoz., Elamed, Katowice, 2010

Szweda M., Przypadki kliniczne małych ssaków, Elamed, 2014

Uzupełniająca

Specjalistyczne czasopisma Życie weterynaryjne, Medycyna weterynaryjna, Weterynaria po dyplomie, Magazyn weterynaryjny

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

Przyczyny chorób oraz objawy u drobnych ssaków domowych

Opisuje i charakteryzuje mechanizmy rozwoju chorób, analizuje i właściwie interpretuje objawy kliniczne oraz wyniki badań laboratoryjnych i patomorfologicznych

Rolę właściwego żywienia oraz mechanizmy i przyczyny chorób metabolicznych drobnych zwierząt

Przyczyny i mechanizmy rozwoju chorób, zasady leczenia i zapobiegania

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

Prowadzić wywiad, badania kliniczne drobnych zwierząt towarzyszących oraz zna zasady pobieraniu i transportowania próbek do badań diagnostycznych

Wdrożyć właściwe procedury terapeutyczne w przypadku problemów zdrowotnych drobnych zwierząt towarzyszących

Wykorzystania zdobytej wiedzy w celu zapewnienia optymalnej ochrony i utrzymania drobnych zwierząt

KOMPETENCJE SPOŁECZNE-

Jest wrażliwy na los zwierząt i postępuje humanitarnie przy uśmiercaniu zwierząt

Podjąć odpowiedzialność za podejmowane przez siebie decyzje oraz doskonalenia wiedzy i umiejętności

Metody i kryteria oceniania:

Wykład

Zaliczenie końcowe w formie ustnej – student odpowiada na 3 pytania obejmujące zagadnienia z wykładów oraz ćwiczeń, pytania ocenia są w skali od 1 do 5 punktów. Minimalny próg zaliczenia 60 %. Waga w ocenie końcowej 100%

Ćwiczenia

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie analizy przypadków klinicznych drobnych ssaków. Zaliczenie końcowe opisane w części wykładowej.

Ćwiczenia odbywać się będą w lecznicy zwierząt

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Szeleszczuk
Prowadzący grup: Przemysław Baran, Olga Szeleszczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Szeleszczuk
Prowadzący grup: Przemysław Baran, Olga Szeleszczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Szeleszczuk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)