Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka wyżywienia ludności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.ZCZ.PWYZL.NM.TTZXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka wyżywienia ludności
Jednostka: Katedra Żywienia Człowieka
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom podstawowych wiadomości dotyczących aktualnej sytuacji w zakresie poziomu produkcji i spożycia żywności, metod oceny poziomu spożycia żywności oraz stopnia bezpieczeństwa żywnościowego w skali globalnej, kraju oraz gospodarstwa domowego. Zakres przedmiotu obejmuje ponadto informacje nt. organizacji międzynarodowych (FAO, WHO) działających w obszarze produkcji żywności i żywienia i ich działań w zakresie polityki wyżywienia oraz perspektyw wyżywienia ludności świata.

Pełny opis:

Treść kształcenia

Główna koncepcja polityki wyżywienia ludności w Polsce. Cele, konstrukcja i zadania polityki wyżywienia.

Potencjał produkcyjny gospodarki żywnościowej a poziom wyżywienia w skali Polski (warunki demograficzne i socjalno-ekonomiczne).

Polityka wyżywienia ludności dla krajów Unii Europejskiej. I i II plan działań dla Europy.

Rola FAO w obszarze produkcji żywności i wyżywienia w skali globalnej i regionalnej

Rola WHO w obszarze kształtowania prozdrowotnego stylu życia w skali globalnej i regionalnej

Problem żywnościowy jako problem globalny, obszary głodu i niedożywienia oraz perspektywy wyżywienia ludności świata.

Globalna strategia dla Europy w sprawie zagadnień zdrowotnych związanych z odżywianiem, nadwagą i otyłością.

Poziom bezpieczeństwa żywnościowego w skali świata, Europy i Polski

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Berger S. Świstak E. (2010) Problemy żywnościowe Polski i świata. Organizacje międzynarodowe. W: Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

2. Kowrygo B. (2003). Polityka wyżywienia w Polsce na początku XXI wieku. Przem. Spoż. 9: 14.

3. Rejman K. (2010) Spożycie żywności i zachowania żywieniowe wśród ludności o niskich dochodach w Polsce oraz wnioski dla polityki wyżywienia. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

1. Food and Health in Europe (WHO, 2004).

2. Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health (WHO, 2004).

3. The State of Food Insecurity in the World (FAO, 2008).

Efekty uczenia się:

Wiedza

Potrafi wskazać rolę i programy organizacji międzynarodowych wspierające politykę wyżywienia ludności

Rozpoznaje globalne problemy żywnościowe i potrafi scharakteryzować poziom bezpieczeństwa żywnościowego kraju i świata.

Kompetencje społeczne

Rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy z zakresu studiowanego przedmiotu.

Rozumie potrzebę informowania społeczeństwa o jakości i bezpieczeństwie żywności.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Nie potrafi wskazać roli i nie zna programów organizacji międzynarodowych wspierających politykę wyżywienia ludności

Nie rozumie i nie definiuje globalnych problemów żywnościowych i nie potrafi określić poziomu bezpieczeństwa żywnościowego Polski i świata

Nie rozumie potrzeby ciągłego poszerzania wiedzy dotyczącej studiowanego kierunku

Nie rozumie potrzeby informowania społeczeństwa o jakości i bezpieczeństwie żywności.

Na ocenę 3

Potrafi wskazać rolę organizacji międzynarodowych ale nie zna programów wspierających politykę wyżywienia ludności

Rozpoznaje i definiuje podstawowe globalne problemy żywnościowe, potrafi tylko częściowo scharakteryzować poziom bezpieczeństwa żywnościowego Polski i świata

Słabo rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy dotyczącej studiowanego kierunku

Słabo rozumie potrzebę informowania społeczeństwa o jakości i bezpieczeństwie żywności.

Na ocenę 4

Potrafi wskazać rolę organizacji międzynarodowych i zna tylko niektóre programy wspierające politykę wyżywienia ludności

Rozpoznaje i definiuje globalne problemy żywnościowe, potrafi tylko częściowo scharakteryzować poziom bezpieczeństwa żywnościowego Polski i świata

Rozumie w stopniu zadawalającym potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy dotyczącej studiowanego kierunku

Rozumie w stopniu zadawalającym potrzebę informowania społeczeństwa o jakości i bezpieczeństwie żywności.

Na ocenę 5

Potrafi wskazać rolę i zna programy organizacji międzynarodowych wspierające politykę wyżywienia ludności

Rozpoznaje i definiuje globalne problemy żywnościowe, potrafi scharakteryzować poziom bezpieczeństwa żywnościowego Polski i świata

Rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy dotyczącej studiowanego kierunku

Rozumie potrzebę informowania społeczeństwa o jakości i bezpieczeństwie żywności.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)