Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elektyw III: Kształtowanie jakości produktów mleczarskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.PPZ.9LJPM.SI.TTWTX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elektyw III: Kształtowanie jakości produktów mleczarskich
Jednostka: Katedra Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z wiedzą dotyczącą możliwości kształtowania jakości produktów mleczarskich poprzez oddziaływanie różnych czynników takich jak: jakość surowca, proces technologiczny, stosowanie dodatków , zafałszowania, warunki magazynowania i dystrybucji i in. Celem przedmiotu jest też wykorzystanie różnych metod do oceny jakości tych produktów.

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z wiedzą dotyczącą możliwości kształtowania jakości produktów mleczarskich poprzez oddziaływanie różnych czynników takich jak: jakość surowca, proces technologiczny, stosowanie dodatków , zafałszowania, warunki magazynowania i dystrybucji i in. Celem przedmiotu jest też wykorzystanie różnych metod do oceny jakości tych produktów.

Literatura:

Krełowska-Kułas M., 1993. Badanie jakości produktów spożywczych. PWER, W-wa.

Litwińczuk A., Litwińczuk W., Barłowska J.,Florek M., 2004. Surowce zwierzęce ocena i wykorzystanie, PWRiL, W-wa.

Litwińczuk Z., 2011. Metody oceny towaroznawczej surowców i produktów zwierzęcych. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Ziajka S., 1997. Mleczarstwo – zagadnienia wybrane, ART. Olsztyn

Polskie Normy; Rozporządzenie nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 w sprawie szczegółowych przepisów dotyczących higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego; ,Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2073/2005 z dnia 15.11.2005 w sprawie kryteriów mikrobiologicznych środków spożywczych.

Efekty uczenia się:

Opis efektów kształcenia

Wiedza

Ma wiedzę na temat czynników kształtujących jakość mleka surowego, w tym genetycznych, fizjologicznych i środowiskowych.

Ma wiedzę na temat czynników technologicznych kształtujących jakość produktów mleczarskich, a także czynników związanych z magazynowaniem, przechowywaniem i dystrybucja wyrobów nabiałowych.

Ma wiedzę na temat wpływu zagrożeń chemicznych, biologicznych i fizycznych na jakość mleka i produktów mleczarskich.

Ma wiedzę na temat wymagań dla produktów mleczarskich, dotyczących ich jakości, zawartych w rozporządzeniach unijnych i normach polskich

Umiejętności

Posiada umiejętność wykonania analizy instrumentalnej, a także chemicznej, fizycznej i mikrobiologicznej mleka i produktów mleczarskich, niezbędnej do oceny towaroznawczej tych produktów.

Posiada umiejętność wykorzystania norm i rozporządzeń krajowych i unijnych do oceny towaroznawczej produktów mleczarskich.

Potrafi określić czynniki, które decydują o dobrej jakości produktów mleczarskich lub o występowaniu w nich wad.

Kompetencje społeczne

Prawidłowo identyfikuje czynniki kształtujące jakość produktów mleczarskich i potrafi ocenić skutki wykonywanej przez siebie działalności

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Nie ma wiedzy na temat czynników kształtujących jakość mleka surowego.

Nie ma wiedzy na temat czynników technologicznych kształtujących jakość produktów mleczarskich, a także czynników związanych z magazynowaniem, przechowywaniem i dystrybucją żywności.

Nie ma wiedzy na temat wpływu zagrożeń chemicznych, biologicznych i fizycznych na jakość mleka i produktów mleczarskich.

Nie ma wiedzy na temat wymagań dla produktów mleczarskich, dotyczących ich jakości, zawartych w rozporządzeniach unijnych i normach polskich.

Nie posiada umiejętności wykonania analizy instrumentalnej, a także chemicznej, fizycznej i mikrobiologicznej mleka i produktów mleczarskich, niezbędnej do oceny towaroznawczej tych produktów.

Nie posiada umiejętności wykorzystania norm i rozporządzeń krajowych i unijnych do oceny towaroznawczej produktów mleczarskich.

Nie potrafi określić czynników, które decydują o dobrej jakości produktów mleczarskich lub o występowaniu w nich wad.

Nie potrafi prawidłowo zidentyfikować czynników kształtujących jakość produktów mleczarskich i nie potrafi ocenić skutków wykonywanej przez siebie działalności.

Na ocenę 3

Ma ogólną wiedzę na temat czynników kształtujących jakość mleka surowego kaloryczną i zdrowotną.

Ma podstawową wiedzę na temat czynników technologicznych kształtujących jakość produktów mleczarskich, a także czynników związanych z magazynowaniem, przechowywaniem i dystrybucją żywności.

Ma ogólną wiedzę na temat wpływu zagrożeń chemicznych, biologicznych i fizycznych na jakość mleka i produktów mleczarskich.

Ma ogólną wiedzę na temat wymagań dla produktów mleczarskich, dotyczących ich jakości, zawartych w rozporządzeniach unijnych i normach polskich.

Posiada podstawową umiejętność wykonania analizy instrumentalnej, a także chemicznej, fizycznej i mikrobiologicznej mleka i produktów mleczarskich, niezbędnej do oceny towaroznawczej tych produktów.

Posiada ogólną umiejętność umiejętności wykorzystania norm i rozporządzeń krajowych i unijnych do oceny towaroznawczej produktów mleczarskich.

Potrafi ogólnie określić czynniki, które decydują o dobrej jakości produktów mleczarskich lub o występowaniu w nich wad.

Identyfikuje niektóre [podstawowe czynniki kształtujące jakość produktów mleczarskich i potrafi ogólnie ocenić skutki wykonywanej przez siebie działalności.

Na ocenę 4

Ma dobrą wiedzę na temat czynników kształtujących jakość mleka surowego odżywczą, dietetyczną, kaloryczną i zdrowotną.

Ma szeroką wiedzę na temat czynników technologicznych kształtujących jakość produktów mleczarskich, a także czynników związanych z magazynowaniem, przechowywaniem i dystrybucją żywności.

Ma dobrą wiedzę na temat wpływu zagrożeń chemicznych, biologicznych i fizycznych na jakość mleka i produktów mleczarskich.

Ma wiedzę na temat szczegółowych wymagań dla produktów mleczarskich, dotyczących ich jakości, zawartych w rozporządzeniach unijnych i normach polskich.

Posiada dobrą umiejętność wykonania analizy instrumentalnej, a także chemicznej, fizycznej i mikrobiologicznej mleka i produktów mleczarskich, niezbędnej do oceny towaroznawczej tych produktów.

Posiada dobrą umiejętność umiejętności wykorzystania norm i rozporządzeń krajowych i unijnych do oceny towaroznawczej produktów mleczarskich.

Potrafi dobrze określić czynniki, które decydują o dobrej jakości produktów mleczarskich lub o występowaniu w nich wad.

Prawidłowo identyfikuje czynniki kształtujące jakość produktów mleczarskich i potrafi dobrze ocenić skutki wykonywanej przez siebie działalności.

Na ocenę 5

Ma doskonałą wiedzę na temat czynników kształtujących jakość mleka surowego wartość odżywczą, dietetyczną, kaloryczną i zdrowotną.

Ma bardzo dobrą wiedzę na temat czynników technologicznych kształtujących jakość produktów mleczarskich, a także czynników związanych z magazynowaniem, przechowywaniem i dystrybucją żywności.

Ma bardzo szeroka wiedzę na temat wpływu zagrożeń chemicznych, biologicznych i fizycznych na jakość mleka i produktów mleczarskich.

Ma bardzo szeroką wiedzę na temat szczegółowych wymagań dla produktów mleczarskich, dotyczących ich jakości, zawartych w rozporządzeniach unijnych i normach polskich.

Posiada bardzo dobrą umiejętność wykonania analizy instrumentalnej, a także chemicznej, fizycznej i mikrobiologicznej mleka i produktów mleczarskich, niezbędnej do oceny towaroznawczej tych produktów.

Posiada doskonałą umiejętność umiejętności wykorzystania norm i rozporządzeń krajowych i unijnych do oceny towaroznawczej produktów mleczarskich.

Potrafi wyśmienicie określić czynniki, które decydują o dobrej jakości produktów mleczarskich lub o występowaniu w nich wad.

Bardzo prawidłowo identyfikuje czynniki kształtujące jakość produktów mleczarskich i potrafi wyśmienicie ocenić skutki wykonywanej przez siebie działalności.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)