Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elektyw I: Towaroznawcza analiza artykułów otrzymanych z surowców węglowodanowych, czekolady i trwałego pieczywa cukierniczego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.KTW.9WCPC.SI.TTWTX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elektyw I: Towaroznawcza analiza artykułów otrzymanych z surowców węglowodanowych, czekolady i trwałego pieczywa cukierniczego
Jednostka: Katedra Technologii Węglowodanów
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie Słuchaczom wiedzy z zakresu towaroznawstwa produktów węglowodanowych czyli hydrolizatów skrobiowych, produktów uszlachetnionych z ziemniaka i produktów ekstrudowanych oraz wyrobów cukierniczych jak również zapoznanie Słuchacza z metodami analiz stosowanych w kontroli tych produktów.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie Słuchaczom wiedzy z zakresu towaroznawstwa produktów węglowodanowych czyli hydrolizatów skrobiowych, produktów uszlachetnionych z ziemniaka i produktów ekstrudowanych oraz wyrobów cukierniczych jak również zapoznanie Słuchacza z metodami analiz stosowanych w kontroli tych produktów.

Literatura:

Wyczański S., Cukiernictwo. PWSZ, Olsztyn 1973.

Wyczański S., Produkcja kakao. WPLiS, Warszawa 1968.

Marshalkin, Technologija konditierskich izdielij. Pishtschewaja Promishliennost, Moskwa 1978.

Lees R. Jackson E.B., Sugar Confectionery and Chocolate Manufacture. Leonard Hill Books an Intertext Publisher. Aylesbury 1973.

Minifie B.W., Chocolate, Cocoa and Confectionery. Aspen Publishers Incorporation. Gaithersburg, Maryland, 1999.

Lisińska G., Leszczyński W. : Potato science and technology , Elsevier Applied Science, London - New York, 1989.

Boruch M., Nowakowska K. : Technologia spożywczych suszów ziemniaczanych, Skrypt Politechniki Łódzkiej , Łódź, 1991

Technologia przetwórstwa węglowodanów, praca zbiorowa pod red. M. Pałasińskiego, Skrypt AR, Kraków, 2005

Lisińska G., Leszczyński W., Golachowski A., Regiec P., Pęksa A., Kita A., Ćwiczenia z technologii przetwórstwa węglowodanów, Skrypt AR, Wrocław, 2002

Polskie Normy dotyczące przetwórstwa ziemniaczanego i wyrobów czekoladowych: PN, PN - ISO, wydawnictwo Normalizacyjne , Warszawa

Efekty uczenia się:

Opis efektów kształcenia

Wiedza

Charakteryzuje towaroznawczą ocenę cukru handlowego, produkcję i metody analityczne.

Rozróżnia produkty modyfikacji skrobi, metody ich produkcji. Zna możliwości aplikacyjne skrobi modyfikowanych i ich ocenę jakościową. Różnicuje metody produkcji produktów ziemniaczanych . Zna możliwości zafałszowania i ocenę jakościową produktów ziemniaczanych.

Zna obróbkę ziarna kakaowego, produkcję wyrobów czekoladowych. Zna i jest w stanie wytłumaczyć produkcję trwałego pieczywa cukierniczego, jego rodzaje i jakość

Umiejętności

Analizuje pod względem ilościowym i jakościowym różne produkty węglowodanowe.

Kompetencje społeczne

Nabiera odpowiedzialności za działanie w grupie, kreatywnie rozwiązuje postawione mu problemy, nabiera dbałości o miejsce pracy

Nabiera umiejętności krytycznej oceny przedstawionych mu wiadomości oraz wyrażania opinii zgodnie z zasadami etyki

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Student nie opanował wiedzy dotyczącej towaroznawczej oceny cukru handlowego, produkcji i metod analitycznych.

Student nie opanował wiedzy dotyczącej rozróżnienia produktów modyfikacji skrobi, metod ich produkcji. Nie zna możliwości aplikacyjnych skrobi modyfikowanych i ich oceny jakościowej. Nie różnicuje metod produkcji produktów ziemniaczanych.Nie zna możliwości zafałszowania i oceny jakościowej produktów ziemniaczanych.

Student nie zna obróbki ziarna kakaowego, produkcji wyrobów czekoladowych. Nie zna i nie jest w stanie wytłumaczyć produkcję trwałego pieczywa cukierniczego, jego rodzaje i jakość

Student nie potrafi analizować pod względem ilościowym i jakościowym różne produkty węglowodanowe.

Student nie nabiera odpowiedzialności za działanie w grupie, nie rozwiązuje kreatywnie postawionych mu problemów, i nie nabiera dbałości o miejsce pracy.

Student nie nabiera umiejętności krytycznej oceny przedstawionych mu wiadomości oraz wyrażania opinii zgodnie z zasadami etyki.

Na ocenę 3

Student słabo opanował wiedzę dotyczącą towaroznawczej oceny cukru handlowego, produkcji i metod analitycznych.

Student słabo opanował wiedzę dotyczącą rozróżnienia produktów modyfikacji skrobi, metod ich produkcji. Słabo zna możliwości aplikacyjne skrobi modyfikowanych i ich ocenę jakościową. Słabo różnicuje metody produkcji produktów ziemniaczanych. Słabo zna możliwości zafałszowania i ocenę jakościową produktów ziemniaczanych.

Student słabo opanował wiedzę dotyczącą obróbki ziarna kakaowego, produkcji wyrobów czekoladowych. Słabo zna produkcję trwałego pieczywa cukierniczego, jego rodzaje i jakość

Student w niewielkim stopniu potrafi analizować pod względem ilościowym i jakościowym różne produkty węglowodanowe.

Student w niewielkim stopniu nabiera odpowiedzialności za działanie w grupie, kreatywnie rozwiązuje postawione mu problemy, i nabiera dbałości o miejsce pracy.

Student w niewielkim stopniu nabiera umiejętności krytycznej oceny przedstawionych mu wiadomości oraz wyrażania opinii zgodnie z zasadami etyki.

Na ocenę 4

Student dobrze opanował wiedzę dotyczącą towaroznawczej oceny cukru handlowego, produkcji i metod analitycznych.

Student dobrze opanował wiedzę dotyczącą rozróżnienia produktów modyfikacji skrobi, metod ich produkcji. Dobrze zna możliwości aplikacyjne skrobi modyfikowanych i ich ocenę jakościową. Dobrze różnicuje metody produkcji produktów ziemniaczanych. Dobrze zna możliwości zafałszowania i ocenę jakościową produktów ziemniaczanych.

Student dobrze opanował wiedzę dotyczącą wyrobów czekoladowych. Dobrze zna produkcję trwałego pieczywa cukierniczego, jego rodzaje i jakość

Student dobrze potrafi analizować pod względem ilościowym i jakościowym różne produkty węglowodanowe.

Student w dużym stopniu nabiera odpowiedzialności za działanie w grupie, kreatywnie rozwiązuje postawione mu problemy, i nabiera dbałości o miejsce pracy.

Student w dużym stopniu nabiera umiejętności krytycznej oceny przedstawionych mu wiadomości oraz wyrażania opinii zgodnie z zasadami etyki.

Na ocenę 5

Student bardzo dobrze opanował wiedzę dotyczącą towaroznawczej oceny cukru handlowego, produkcji i metod analitycznych.

Student bardzo dobrze opanował wiedzę dotyczącą rozróżnienia produktów modyfikacji skrobi, metod ich produkcji. Bardzo dobrze zna możliwości aplikacyjne skrobi modyfikowanych i ich ocenę jakościową. Bardzo dobrze różnicuje metody produkcji produktów ziemniaczanych. Bardzo dobrze zna możliwości zafałszowania i ocenę jakościową produktów ziemniaczanych.

Student bardzo dobrze opanował wiedzę dotyczącą wyrobów czekoladowych. Bardzo dobrze zna produkcję trwałego pieczywa cukierniczego, jego rodzaje i jakość

Student bardzo dobrze potrafi analizować pod względem ilościowym i jakościowym różne produkty węglowodanowe.

Student w bardzo dużym stopniu nabiera odpowiedzialności za działanie w grupie, kreatywnie rozwiązuje postawione mu problemy, i nabiera dbałości o miejsce pracy.

Student w bardzo dużym stopniu nabiera umiejętności krytycznej oceny przedstawionych mu wiadomości oraz wyrażania opinii zgodnie z zasadami etyki.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)