Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gospodarka energetyczna, wodna i ściekowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.KTF.GEWIS.NI.TTZXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gospodarka energetyczna, wodna i ściekowa
Jednostka: Katedra Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z racjonalną gospodarką energetyczną, wodną i ściekową w zakładach przemysłowych. Szczególną uwagę poświęca się oszczędnym metodom wykorzystania wody i różnych rodzajów energii.

Pełny opis:

Treść kształcenia

Charakterystyka gospodarki energetycznej w Polsce i Europie. Rodzaje energii i możliwości ich wykorzystania. Czynniki wpływające na zużycie energii, monitoring zużycia, wskaźniki i limity.

Gospodarka paliwami, charakterystyka paliw, zasoby paliw w Polsce i na świecie. Procesy spalania paliw, ekonomika procesu.

Para wodna jako nośnik energii cieplnej, instalacje do wytwarzania pary.

Zasobniki pary, zmiana parametrów pary grzewczej i ich optymalne wykorzystanie. Przykłady podwójnego wykorzystania energii cieplnej.

Wykorzystanie pary wtórnej, skroplin i innych strumieni wód odpływowych, strumienica, wymienniki ciepła.

Gospodarka energią elektryczną, układy, stopnie i pewność zasilania, biegi jałowe i ich ograniczanie, współczynnik mocy i sposoby jego poprawy, kompensacja mocy biernej, charakterystyka energetyczna urządzenia, współczynnik jednoczesności, monitoring i struktura zużycia energii elektrycznej.

Gospodarka energią zimna i sprężonymi gazami, obiegi chłodnicze, sposoby chłodzenia powietrza, inne ośrodki chłodnicze. Wykorzystanie sprężonych gazów w przemyśle spożywczym.

Charakterystyka zasobów wody słodkiej w Polsce i na świecie. Kategorie i klasy czystości wód powierzchniowych i podziemnych, monitoring wód, rozporządzenia dotyczące jakości wód, wskaźniki i wymagania.

Zlewnia, ujęcia wodne, pozwolenia wodno-prawne, woda dla przemysłu spożywczego i spożycia, wskaźniki i wymagania. Korozyjność i buforowość wody.

Racjonalna gospodarka wodą, zamknięte obiegi wodne, renowacja wody. Twardość wody, kamień kotłowy, procesy uzdatniania wód powierzchniowych, urządzenia do uzdatniania.

Uzdatnianie chemiczne, jonitowe i membranowe, procesy koagulacji, dezynfekcja i odgazowanie wody, chlorowanie i ozonowanie, inne metody dezynfekcji, uzdatnianie magnetyczne. Skuteczność uzdatniania i dezynfekcji.

Ścieki i ich rodzaje, charakterystyka ścieków przemysłowych, bytowo-gospodarczych i opadowych, wyróżniki charakteryzujące obciążenie ścieków, w tym BZT, ChZT, RLM i inne.

Sposoby wykorzystania i oczyszczania ścieków, urządzenia do oczyszczania.

Uśrednianie ścieków, metody fizyczne, chemiczne i biologiczne oczyszczania (tlenowe i beztlenowe), osad czynny i złoża biologiczne, pola filtracyjne.

Oczyszczalnie kontenerowe i przydomowe, obciążenie oczyszczalni, przykłady. Koszty i skuteczność oczyszczania, normy, przepisy prawne i rozporządzenia.

Paliwa – definicja, podział. Obliczanie teoretycznej i rzeczywistej ilości powietrza niezbędnego do spalania paliw. Oznaczanie składu spalin. Graficzne metody sprawdzania prawidłowości spalania. Obliczanie strat niezupełnego spalania. Procesy energetyczne zachodzące w kotle parowym – bilans i sprawność kotła, straty przemian energii w kotle parowym. Przesyłanie ciepła – obliczanie strat w rurociągu izolowanymi nieizolowanym, straty nieszczelności

Wykresy i analiza obciążeń, obliczanie strat mocy energii elektrycznej w zakładach przemysłu spożywczego, obliczanie współczynnika mocy cos φ.

Analiza fizykochemiczna wody i ścieków. Wskaźniki jakości wody (barwa, mętność, zapach, odczyn). Oznaczanie twardości wody (metodą Warthy-Pfeifera), chlorków (metodą Mohra), tlenu rozpuszczonego (metodą Winklera).

Mikroflora autochtoniczna i allochtoniczna. Sposoby pobierania prób wody i ścieków do badań mikrobiologicznych. Mikrobiologiczne kryteria oceny sanitarnej wody. Oznaczanie bakterii grupy coli metodą filtrów membranowych oraz metodą fermentacyjno-probówkową. Badania identyfikujące Escherichia coli metodą szeregu IMViC. Ocena wyników posiewu, ilości i jakości mikroflory. Barwienie preparatów, ocena mikroskopowa.

Mikroflora błony biologicznej i osadu czynnego. Obserwacje mikroskopowe mikroorganizmów osadu czynnego. Wyznaczanie indeksu objętościowego osadu czynnego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Apolinarski M., Bartkowicz B., Wąsowski J. 2001. Ćwiczenia laboratoryjne z technologii ścieków, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.

2. Bartkiewicz B., Umiejewska K.,: Oczyszczanie Ścieków Przemysłowych, PWN, Warszawa 2010.

3. Budny J., Groman A. 1981. Gospodarka cieplna i energetyczna w zakładach przemysłu spożywczego Wyd. ART., Olsztyn.

4. Neryng A., Wojdalski J., Budny J., Krasowski E.: Energia i woda w przemyśle rolno-spożywczym, WNT, Warszawa 1990, 2002

5. Ustawy i rozporządzenia UE i Polski w sprawie gospodarki wodą, ściekami i różnymi rodzajami energii.

6. Wojdalski J., Domagała A., Kaleta A., Janus P.: Energia i jej użytkowanie w przemyśle rolno-spożywczym, Wyd. SGGW, Warszawa 1998, 2005.

Literatura uzupełniająca:

7. Klimiuk E., Łebkowska M.: Biotechnologia w ochronie środowiska, Wyd. PWN, Warszawa 2004

8. Kowal A.L., Świderska – Bróz M. 2003. Oczyszczanie wody, PWN, Warszawa.

9. Nawrocki J.: Uzdatnianie wody cz. I i II, PWN, Warszawa 2010.

10. Ustawy i rozporządzenia UE i Polski w sprawie gospodarki wodą, ściekami i różnymi rodzajami energii.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Charakteryzuje światowe i krajowe zasoby wody słodkiej, zna ustawy i rozporządzenia dotyczące wody opisuje właściwości wody, procesy uzdatniania, schematy, reakcje usuwania twardości wody, kamień kotłowy. Zna zasady racjonalnej gospodarki wodnej.

Definiuje ścieki i ich rodzaje, obciążenie ścieków gospodarki żywnościowej, wyróżniki obciążeń, zna metody oczyszczania ścieków, fizyczne, chemiczne i biologiczne, schematy i wybrane urządzenia, skuteczność, koszty oczyszczania, oraz przepisy rozporządzenia dotyczące ścieków.

Definiuje rodzaje energii, charakteryzuje paliwa i procesy spalania paliw oraz nośniki energii, zna instalacje do wytwarzania pary wodnej, zawory bezpieczeństwa, armaturę, podaje przykłady podwójnego wykorzystania ciepła, charakteryzuje gospodarkę energią zimną i energię elektryczną, zna zasady i wyróżniki opisujące racjonalną gospodarkę energią ciepła, zimna i energię elektryczną.

Umiejętności

Potrafi wykonać obliczenia z zakresu energetyki w przemyśle spożywczym.

Dokonuje fizyko-chemicznej oraz mikrobiologicznej analizy wody i ścieków wybranymi metodami.

Przeprowadza doświadczenia pozwalające ocenić stan mikrobiologiczny i funkcjonowanie osadu czynnego.

Kompetencje społeczne

Potrafi pracować indywidualnie oraz współdziałać w grupie, przyjmując w niej różne role; umiejętnie zarządza czasem.

Ma świadomość znaczenia zawodowej odpowiedzialności za produkcję żywności oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Wiedza

Nie opisuje właściwości wody, światowych i krajowych zasobów wody, nie zna ustaw i rozporządzeń dotyczących wody, procesów jej uzdatniania, schematów technologicznych, reakcji chemicznych związanych z uzdatnianiem i koagulacją oraz pojęć związanych z twardością wody.

Nie charakteryzuje ścieków i ich rodzajów, obciążenia ścieków, nie zna metod ich oczyszczania, schematów technologicznych, reakcji chemicznych, nie rozpoznaje kosztów oczyszczania ścieków.

Nie definiuje i nie charakteryzuje różnych rodzajów energii, procesów spalania paliw oraz nośników energii, nie zna instalacji do wytwarzania pary wodnej, zaworów bezpieczeństwa i innej armatury, nie zna przykładów podwójnego wykorzystania ciepła oraz zasad racjonalnej gospodarki energią cieplną, elektryczną i energią zimną.

Umiejętności

Nie potrafi wykonać obliczeń z zakresu energetyki.

Nie potrafi wykonać fizyko-chemicznej oraz mikrobiologicznej analizy wody i ścieków.

Nie potrafi przeprowadzić analizy osadu czynnego.

Kompetencje społeczne

Nie potrafi współpracować w grupie.

Nieumiejętnie zarządza czasem, nie potrafi określić priorytetów ani sposobu realizacji konkretnego zadania.

Nie jest świadomy zagrożeń środowiskowych.

Na ocenę 3

Wiedza

Potrafi opisać wybrane właściwości wody, zna światowe i krajowe zasoby wody słodkiej, zna ustawy i rozporządzenia oraz procesy uzdatniania, schematy, urządzenia i reakcje chemiczne dotyczące twardości, koagulacji i kamienia kotłowego.

Charakteryzuje ścieki z gospodarki żywnościowej, wyróżniki obciążeń, metody ich oczyszczania, schematy, reakcje chemiczne, koszty oraz przepisy i rozporządzenia dotyczące ścieków.

Definiuje i charakteryzuje różne nośniki i rodzaje energii, procesy spalania, zna instalacje do wytwarzania pary wodnej wraz z armaturą, umie podać przykłady podwójnego wykorzystania ciepła, charakteryzuje gospodarkę energią ciepłą, zimną i energię elektryczną.

Umiejętności

Wykonuje obliczenia z zakresu energetyki w stopniu dostatecznym.

Potrafi poprawnie przeprowadzić fizykochemiczną oraz mikrobiologiczną analizę wody i ścieków.

Prawidłowo przeprowadza analizę osadu czynnego.

Kompetencje społeczne

Potrafi pracować w grupie pod kierunkiem silnego lidera, który go poprowadzi i skontroluje.

Słabo zarządza czasem, wymaga pomocy w określaniu celów i sposobu realizacji konkretnego zadania.

Zna zagrożenia środowiskowe, ale nie uwzględnia ich w praktycznym działaniu.

Na ocenę 4

Wiedza

Charakteryzuje i objaśnia właściwości wody, światowe i krajowe zasoby wody słodkiej, zna ustawy i rozporządzenia oraz procesy uzdatniania ze schematami urządzeń, zna reakcje chemiczne odżelaziania i odmanganiania, koagulacji i twardości wody, kamień kotłowy.

Charakteryzuje i tłumaczy obciążenie ścieków, wyróżniki obciążeń, poszczególne rodzaje ścieków oraz metody ich oczyszczania, skuteczność metod, koszty, zna i objaśnia stosowane reakcje chemiczne, schematy technologiczne oraz przepisy i rozporządzenia.

Definiuje, charakteryzuje i objaśnia nośniki i rodzaje energii, procesy spalania paliw, instalacje i procesy wytwarzania pary wraz z niezbędną armaturą, zna i objaśnia zasady racjonalnej gospodarki energią ciepła, zimna i energią elektryczną.

Umiejętności

Dokonuje obliczeń z zakresu energetyki z minimalnymi błędami.

Potrafi dobrze przeprowadzić fizyko-chemiczną oraz mikrobiologiczną analizę wody i ścieków, poprawnie interpretuje uzyskane wyniki.

W stopniu dobrym przeprowadza doświadczenia pozwalające ocenić stan mikrobiologiczny i funkcjonowanie osadu czynnego, prawidłowo analizuje uzyskane wyniki.

Kompetencje społeczne

Potrafi pracować i współdziałać w grupie, samodzielnie określa priorytety i sposoby realizacji zadań, dobrze zarządza czasem.

Jest świadomy zagrożeń środowiskowych i częściowo uwzględnia je w swoich działaniach.

Na ocenę 5

Wiedza

Charakteryzuje i dokładnie objaśnia właściwości wody, światowe i krajowe zasoby wody słodkiej, zna ustawy i rozporządzenia wraz z przykładowymi wymaganiami, zna i objaśnia twardość wody, procesy uzdatniania, linie technologiczne i urządzenia, tłumaczy zasady racjonalnej gospodarki wodnej.

Definiuje i dokładnie charakteryzuje poszczególne rodzaje ścieków i ich obciążenie, zna i objaśnia metody ich oczyszczania i ich skuteczność, koszty, reakcje chemiczne, schematy technologiczne oraz stosowane przepisy i rozporządzenia.

Definiuje, charakteryzuje i dokładnie objaśnia podstawowe pojęcia energetyczne, nośniki i rodzaje energii, paliwa i procesy ich spalania, instalacje do wytwarzania pary wodnej wraz z armaturą, zna i szczegółowo objaśnia zasady racjonalnej gospodarki energią ciepła, zimna i energią elektryczną.

Umiejętności

Dokonuje bezbłędnie obliczeń z zakresu energetyki.

Potrafi bardzo dobrze przeprowadzić fizykochemiczną oraz mikrobiologiczną analizę wody i ścieków, wnikliwie interpretuje uzyskane wyniki, uwzględnia ograniczenia zastosowanych technik, a także czynniki przeszkadzające w danym oznaczeniu.

Potrafi bezbłędnie zidentyfikować i określić rolę mikroorganizmów w biologicznym oczyszczaniu ścieków, bardzo dobrze przeprowadza doświadczenia pozwalające ocenić stan mikrobiologiczny i funkcjonowanie osadu czynnego, wnikliwie analizuje wyniki.

Kompetencje społeczne

Potrafi pracować w grupie przyjmując w niej różne role. Potrafi planować i koordynować pracę zespołu, przyjmuje odpowiedzialność za swoje działania. Umiejętnie zarządza czasem, wyznacza priorytety działania i sposoby realizacji zadań.

Jest świadomy zagrożeń środowiskowych, przypisuje im znaczącą wagę i uwzględnia w swoich działaniach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.