Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia informacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.IAP.TEINF.SI.TTWTX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna
Jednostka: Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Kurs obejmuje podstawy pracy z pakietem Microsoft Office, ze szczególnym uwzględnieniem aplikacji Word i Excel. Nacisk położono na praktyczny charakter informacji na temat obsługi tych programów oraz dodatkowo uwzględniono potrzeby użytkowników (studentów) wynikające z techniczno-przyrodniczego profilu studiów. Zakres materiału obejmuje: podstawy formatowania dokumentów (czcionki, akapity, nagłówek i stopka), tworzenie i formatowanie tabel, rysunków (autokształty) i wyrażeń matematycznych (edytor równań, pracę z dużymi dokumentami (tworzenie odsyłaczy, podpisów, spisów, korzystanie ze styli i sekcji ) oraz praca z korespondencją seryjną. Jeśli chodzi o Excela to tematyka zajęć obejmuje: formatowanie arkusza, adresowanie komórek, tworzenie formuł, korzystanie z wybranych wbudowanych funkcji Excela, tworzenie wykresów, import danych oraz statystyczna analiza danych (regresja). Uzupełnieniem kursu jest nauka podstaw obsługi edytora chemicznego (wzory, równania, schematy) – ChemSketc

Pełny opis:

Zajęcia 1

* Formatowanie czcionek i akapitów.* Formatowanie strony.

* Nagłówek i stopka.

* Listy wypunktowane i numerowane, listy hierarchiczne.

Zajęcia 2

* Wstawianie i formatowanie tabel.

* Korzystanie z edytora równań.

* Schematy blokowe (autokształty).

Zajęcia 3 i 4

Praca z dużymi dokumentami:

* tworzenie przypisów dolnych i końcowych, odsyłaczy, podpisów do tabel, rysunków itp.,

* tworzenie spisów treści, spisów tabel, rysunków itp.,

* korzystanie ze stylów, tworzenie własnych stylów,

* zastosowanie sekcji w dokumencie.

Zajęcia 5

Edytor schematów reakcji chemicznych ChemSketch.

Zajęcia 6

Zaliczenie - MS Word oraz ChemSketch.

Zajęcia 7

* Zasada działania arkusza kalkulacyjnego.

* Formatowanie arkusza.

* Adresowanie (względne i bezwzględne).

Zajęcia 8

* Korzystanie z wbudowanych funkcji Excela.

* Złożone formuły (tworzenie, modyfikacja, debugowanie).

* Funkcje tekstowe.

* Funkcje logiczne.

* Komunikaty błędów.

Zajęcia 9

Tworzenie i modyfikacja wykresów:

* wykresy punktowe, kołowe, słupkowe, radarowe,

* regresja liniowa,

* import danych.

Zajęcia 10

* Zastosowanie arkusza jako prostej bazy danych.

* Przygotowanie arkusza do tworzenia korespondencji seryjnej.

* Korzystanie z filtrów, autofiltr, sortowanie.

Zajęcia 12 i 13

* Korespondencja seryjna,

* Przygotowanie szablonów dokumentów korespondencji seryjnej.

Zajęcia 14

Zaliczenie - MS Excel

Zajęcia 15

Poprawa ocen

Literatura:

1. G. Kowalczyk "Word 2002/XP PL. Ćwiczenia zaawansowane.", Helion, 2003

2. K. Masłowski "Excel 2002/XP PL. Ćwiczenia zaawansowane.", Helion, 2003

3. G. Kowalczyk "Word 2003 PL. Kurs.", Helion, 2003

4. M. Groszek "Excel 2003 PL. Kurs.", Helion, 2003

Efekty uczenia się:

Opis efektów kształcenia

Wiedza

Zna elementarną terminologię związaną z technikami informacyjnymi dotyczącą użytkowania komputerów. Zna rolę urządzeń peryferyjnych oraz zagadnienia związane z bezpieczeństwem i ergonomią pracy.

Ma wiedzę z zakresu funkcjonowania globalnej sieci internetowej, jest świadomy zarówno korzyści jak i zagrożeń płynących z Internetu.

Posiada wiedzę z zakresu funkcjonowania różnych systemów operacyjnych oraz różnych aplikacji miedzy innymi: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, grafika prezentacyjna, baza danych.

Posiada wiedzę z zakresu funkcjonowania, filtrowania i wyszukiwania użytecznych informacji w bazach danych.

Umiejętności

Potrafi przygotować duży dokument tekstowy zawierający elementy graficzne.

Umie wykorzystywać oprogramowanie do przeprowadzania powtarzalnych obliczeń tworząc proste i zaawansowane formuły, korzystając z podstawowych funkcji arkusza kalkulacyjnego.

Potrafi zademonstrować wyniki obliczeń w formie odpowiednio dobranego do potrzeb wykresu.

Potrafi korzystać z oprogramowania w celu tworzenia prostych baz danych, a także gromadzenia, wyszukiwania oraz selekcjonowania potrzebnych informacji.

Kompetencje społeczne

Ma świadomość roli i miejsca technologii informacyjnej w samodoskonaleniu i samokształceniu.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Nie zna elementarnej terminologii związanej z technikami informacyjnymi dotyczącymi użytkowania komputerów oraz nie umie wymienić roli urządzeń peryferyjnych. Nie zna zagadnień związanych z bezpieczeństwem i ergonomią pracy.

Nie posiada wiedzy z zakresu funkcjonowania globalnej sieci internetowej, nie jest świadomy zarówno korzyści jak i zagrożeń płynących z Internetu.

Nie posiada wiedzy z zakresu funkcjonowania systemów operacyjnych oraz różnych aplikacji miedzy innymi: edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, grafiki prezentacyjnej, baz danych.

Nie posiada wiedzy z zakresu funkcjonowania baz danych.

Nie potrafi przygotować dokumentu tekstowego według zadanego wzorca.

Nie potrafi wykorzystać arkusza kalkulacyjnego do przeprowadzania prostych obliczeń oraz nie potrafi wykorzystać podstawowych funkcji arkusza.

Nie potrafi tworzyć wykresów.

Nie potrafi korzystać z prostych baz danych, a także nie potrafi wyszukiwać w nich potrzebnych informacji.

Nie jest świadomy roli i miejsca technologii informacyjnej w samodoskonaleniu i samokształceniu.

Na ocenę 3

Częściowo zna elementarną terminologię związaną z technikami informacyjnymi oraz umie wymienić urządzenia peryferyjne. Zna zagadnienia związane z bezpieczeństwem i ergonomią pracy, ale nie uwzględnia ich w praktycznym działaniu.

Posiada wiedzę z zakresu funkcjonowania globalnej sieci internetowej. Zna korzyści jak i zagrożenia płynące z Internetu, ale nie uwzględnia ich w praktycznym działaniu.

Posiada elementarną wiedzę z zakresu funkcjonowania systemów operacyjnych oraz różnych aplikacji miedzy innymi: edytora tekstu, grafiki prezentacyjnej.

Posiada podstawową wiedzę z zakresu funkcjonowania baz danych.

Potrafi przygotować dokument tekstowy według zadanego wzorca.

Potrafi przeprowadzić proste obliczenia oraz umie wykorzystać podstawowe funkcje arkusza kalkulacyjnego.

Potrafi utworzyć prosty wykres na podstawie zadanego wzorca.

Potrafi korzystać z prostych baz danych, a także potrafi wyszukiwać w nich potrzebne informacje.

Jest świadomy roli i miejsca technologii informacyjnej w samodoskonaleniu i samokształceniu, ale nie uwzględnia tego w praktycznym działaniu.

Na ocenę 4

Zna elementarną terminologię związaną z technikami informacyjnymi oraz umie wymienić urządzenia peryferyjne. Zna zagadnienia związane z bezpieczeństwem i ergonomią pracy i częściowo uwzględnia w swoich działaniach.

Posiada wiedzę z zakresu funkcjonowania globalnej sieci internetowej. Zna korzyści jak i zagrożenia płynące z Internetu, i częściowo uwzględnia je w praktycznym działaniu.

Posiada wiedzę z zakresu funkcjonowania systemów operacyjnych oraz różnych aplikacji miedzy innymi: edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, grafiki prezentacyjnej, baz danych.

Posiada wiedzę z zakresu funkcjonowania, filtrowania i wyszukiwania użytecznych informacji w bazach danych.

Potrafi przygotować dokument tekstowy według zadanego wzorca z dodatkowymi własnymi elementami graficznymi.

Stosuje określoną metodę do przeprowadzania powtarzalnych obliczeń wykazując się przy tym umiejętnościami korzystania z zaawansowanych funkcji arkusza kalkulacyjnego.

Potrafi utworzyć wykres stosując zaawansowane techniki formatowania wykresów na podstawie zadanego wzorca.

Potrafi korzystać z prostych baz danych, a także potrafi wyszukiwać potrzebne informacje przy zastosowaniu zaawansowanych narzędzi.

Jest świadomy roli i miejsca technologii informacyjnej w samodoskonaleniu i samokształceniu i częściowo uwzględnia w swoich działaniach.

Na ocenę 5

Zna elementarną terminologię związaną z technikami informacyjnymi oraz zna rolę urządzeń peryferyjnych. Zna zagadnienia związane z bezpieczeństwem i ergonomią pracy, przypisuje im znaczącą wagę i uwzględnia w swoich działaniach.

Posiada wiedzę z zakresu funkcjonowania globalnej sieci internetowej. Zna korzyści jak i zagrożenia płynące z Internetu, przypisuje im znaczącą wagę i uwzględnia w swoich działaniach.

Posiada wiedzę z zakresu funkcjonowania systemów operacyjnych oraz różnych aplikacji miedzy innymi: edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, grafiki prezentacyjnej, baz danych oraz proponuje odpowiednią aplikację do rozwiązania konkretnego problemu.

Posiada wiedzę z zakresu funkcjonowania, filtrowania i wyszukiwania użytecznych informacji w bazach danych, a także tworzenia prostych baz danych.

Potrafi samodzielnie określić formę tworzonego dokumentu oraz przygotować dokument tekstowy zawierający elementy graficzne.

Dobiera i ocenia metodę do przeprowadzania powtarzalnych obliczeń wykazując się przy tym umiejętnościami korzystania z zaawansowanych funkcji arkusza kalkulacyjnego.

Potrafi samodzielnie dobrać i stworzyć odpowiedni typ wykresu do rozwiązania konkretnego problemu.

Stosuje odpowiednie narzędzia w celu utworzenia prostej baz danych, a także potrafi gromadzić, wyszukiwać potrzebne informacje stosując zaawansowane techniki wyszukiwania.

Jest świadomy roli i miejsca technologii informacyjnej w samodoskonaleniu i samokształceniu, przypisuje jej znaczącą wagę i uwzględnia w swoich działaniach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)