Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Inżynieria bioreaktorowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.IAP.INZRE.SI.TTZIX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Inżynieria bioreaktorowa
Jednostka: Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie z podstawami inżynierii bioreaktorów

Pełny opis:

Treść kształcenia

Elementy stechiometrii reakcji biochemicznych, termodynamika reakcji biochemicznych

Kinetyka reakcji enzymatycznych, estymacja parametrów równań kinetycznych

Modele wzrostu biomasy

Reaktory dla reakcji biochemicznych i hodowli mikroorganizmów

Zagadnienia dynamiki procesów biochemicznych

Bilansowanie reakcji biochemicznych, obliczanie podstawowych funkcji termodynamicznych

Estymacja parametrów równań kinetycznych, metoda całkowa i różniczkowa

Bilans masy bioreaktora

Analiza poszczególnych typów bioreaktorów

Właściwości statyczne i dynamiczne bioreaktorów

Kolokwium zaliczeniowe

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. K. W. Szewczyk, Technologia biochemiczna, O.W. Politechniki Warszawskiej, 1997

2. U.E. Viesturs, A.M.Kuzniecow, W.W. Sawienkow, Bioreaktory. Zasady obliczeń i doboru, WNT, 1990

Literatura uzupełniająca:

1. literatura przedmiotu dostępna w czasopismach naukowych z zakresu inżynierii bioprocesowej, inżynierii bioreaktorów, inżynierii reaktorów

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna stechiometrię reakcji biochemicznych: pojęcie węglomola substancji, współczynniki wydajności, iloraz oddechowy. Termodynamika przemian biochemicznych: współczynniki redukcji, ciepło kultywacji, termodynamiczny współczynnik wydajności

Zna podstawy kinetyki reakcji enzymatycznych, metody estymacji parametrów równań kinetycznych, rodzaje inhibicji

Zna podstawy kinetyki wzrostu biomasy: modele strukturalne i „czarnej skrzynki”, rodzaje inhibicji, model „drapieżca-ofiara” metody estymacji parametrów równań kinetycznych

Zna metody modelowania i doboru reaktorów dla reakcji biochemicznych: bilansowanie masy i ciepła, podstawy tworzenia modeli matematycznych, rodzaje bioreaktorów

Rozumie problematykę sterowania i regulacji pracy bioreaktorów, symulacji pracy bioreaktora

Umiejętności

Umie określić stechiometrię reakcji biochemicznych w oparciu o pojęcie węglomola i wartości doświadczalnych współczynników wydajności, metody obliczanie ciepła kultywacji biomasy

Umie przeprowadzić estymację parametrów równań kinetycznych reakcji biochemicznych

Umie stworzyć bilans masy bioreaktora

Umie dobrać reaktor do zagadnienia procesowego

Potrafi określić krytyczne punkty w procesie i zaproponować układ regulacji

Kompetencje społeczne

Potrafi wybrać priorytety służące realizacji określonych celów i/lub zadań

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

nie zna podstawowych pojęcia i definicje dotyczące stechiometrii i termodynamiki procesów biochemicznych

nie zna podstawowych pojęcia i definicje dotyczące kinetyki reakcji enzymatycznych

nie zna podstawowych pojęcia i definicje dotyczące kinetyki wzrostu biomasy

nie zna podstawowych pojęcia i definicji dotyczących budowy i wykorzystania bioreaktorów

nie zna podstawowych pojęcia i definicji dotyczących budowy i wykorzystania bioreaktorów

nie umie przeprowadzić podstawowych obliczeń bilansowych dla reakcji biochemicznej

nie umie przeprowadzić podstawowych obliczeń kinetycznych dla reakcji biochemicznej

nie umie przeprowadzić bilansowania masy dla reaktora

nie rozumie potrzeby analizy punktów krytycznych reaktora oraz regulacji pracy reaktora

Nie potrafi przygotować dokumentacji projektu lub jego elementów według zadanego wzorca

Nie potrafi pracować w zespole

Na ocenę 3

zna podstawowe pojęcia i definicje dotyczące stechiometrii i termodynamiki procesów biochemicznych

zna podstawowe pojęcia i definicje dotyczące kinetyki reakcji enzymatycznych

zna podstawowe pojęcia i definicje dotyczące kinetyki wzrostu biomasy

zna podstawowe pojęcia i definicje dotyczące budowy i wykorzystania bioreaktorów

zna podstawowe pojęcia i definicje dotyczące budowy i wykorzystania bioreaktorów

umie przeprowadzić podstawowe obliczenia bilansowe dla reakcji biochemicznej

umie przeprowadzić podstawowe obliczenia kinetyczne dla reakcji biochemicznej

umie przeprowadzić bilansowanie masy dla reaktora

rozumie potrzebę analizy punktów krytycznych reaktora oraz regulacji reaktora

Potrafi przygotować elementy dokumentacji projektu według zadanego wzorca

Bierze udział w pracach zespołu, ale nie potrafi określić swojej roli w zespole i zaplanować w nim swojego udziału

Na ocenę 4

zna i rozumie podstawowe pojęcia i definicje dotyczące stechiometrii i termodynamiki procesów biochemicznych

zna i rozumie podstawowe pojęcia i definicje dotyczące kinetyki reakcji enzymatycznych

zna i rozumie podstawowe pojęcia i definicje dotyczące kinetyki wzrostu biomasy

zna i rozumie podstawowe pojęcia i definicje dotyczące budowy i wykorzystania bioreaktorów

zna i rozumie podstawowe pojęcia i definicje dotyczące budowy i wykorzystania bioreaktorów

umie przeprowadzić podstawowe obliczenia bilansowe dla reakcji biochemicznej i zinterpretować otrzymane wyniki

umie przeprowadzić podstawowe obliczenia kinetyczne dla reakcji biochemicznej i zinterpretować otrzymane wyniki

umie przeprowadzić bilansowanie masy dla reaktora i rozwiązać otrzymany model

rozumie potrzebę analizy punktów krytycznych reaktora oraz regulacji reaktora rozumie działanie układów regulacyjnych

Potrafi przygotować pełną dokumentacje projektu według zadanego wzorca z dodatkowymi własnymi elementami

Potrafi przyjmować różne role w trakcie pracy zespołowej

Na ocenę 5

zna, rozumie i potrafi zastosować wiedzę do rozwiązania konkretnego problemu lub zagadnienia związanego ze stechiometria i termodynamika procesów biochemicznych

zna, rozumie i potrafi zastosować wiedzę do rozwiązania konkretnego problemu lub zagadnienia związanego z kinetyką reakcji enzymatycznych

zna, rozumie i potrafi zastosować wiedzę do rozwiązania konkretnego problemu lub zagadnienia związanego z kinetyką wzrostu biomasy

zna, rozumie i potrafi zastosować w praktyce podstawowe pojęcia i definicje dotyczące budowy i wykorzystania bioreaktorów

zna, rozumie i potrafi zastosować w praktyce podstawowe pojęcia i definicje dotyczące budowy i wykorzystania bioreaktorów

umie przeprowadzić podstawowe obliczenia bilansowe dla reakcji biochemicznej i zinterpretować otrzymane wyniki oraz potrafi zastosować je w praktyce

umie przeprowadzić podstawowe obliczenia kinetyczne dla reakcji biochemicznej i zinterpretować otrzymane wyniki oraz potrafi zastosować je w praktyce

umie przeprowadzić bilansowanie masy dla reaktora i rozwiązać otrzymany model oraz zinterpretować otrzymane wyniki

rozumie potrzebę analizy punktów krytycznych reaktora oraz regulacji reaktora, rozumie działanie układów regulacyjnych i potrafi zaproponować odpowiednie rozwiązanie techniczne

Potrafi samodzielnie określić wymaganą postać dokumentacji, a następnie na tej podstawie udokumentować projekt

Potrafi zarządzać pracą zespołu i koordynować jego działania. Potrafi skutecznie rozwiązywać spory i konflikty w trakcie pracy zespołowej

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)