Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elektyw II: Technologia chłodnicza i przechowalnictwo żywności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.F5.EL22.SI.TBSBZ.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elektyw II: Technologia chłodnicza i przechowalnictwo żywności
Jednostka: Katedra Biotechnologii i Ogólnej Technologii Żywności
Grupy: Browarnictwo i słodownictwo, 5 sem, SI
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Wykłady

Tematyka zajęć:

Wpływ niskich temperatur na szybkość reakcji chemicznych i enzymatycznych.

Chłodzenie żywności - przegląd środowisk chłodzących. Rodzaje sztucznego lodu i urządzenia do jego produkcji.

Krzywe zamrażania i rozmrażania.

Zmiany w jakości chłodzonej i mrożonej. Metody ograniczenia ubytków jakości.

Charakterystyka urządzeń chłodniczych.

Ćwiczenia

Fizyczne i technologiczne podstawy schładzania i zamrażania żywności. Wyznaczenie czasu i szybkości

zamrażania.

Ocena zmian fizycznych żywności przechowywanej w warunkach zamrażalniczych.

Ocena zmian chemicznych tkanek roślinnych i zwierzęcych zamrażanych w różnych warunkach.

Ocena wpływu przechowywania chłodniczego i zamrażalniczego na zmiany labilnych składników żywności.

Literatura:

Podstawowa:

1. Gruda Z., Postolski J., Zamrażanie żywności, WNT, W-wa, 1999.

2. Jastrzębski W. Technologia chłodnicza żywności, WSiP, W-a, 1991

3. Gaziński B., Przechowalnictwo żywności. Systherm, Poznań, 2013.

Efekty uczenia się:

WIEDZA - Student zna i rozumie:

podstawowe zjawiska zachodzące podczas chłodzenia, zamrażania i chłodniczego przechowywania surowców i produktów spożywczych.

UMIEJĘTNOŚCI - Student potrafi:

ocenić ogólny zakres zmian jakości produktu wynikający z poddania go obróbce zamrażalniczej.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - Student jest gotów do:

ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju osobistego

wykazania odpowiedzialności za pracę własną i innych w zakresie bezpieczeństwa

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania. Udział w ocenie końcowej z przedmiotu - 60%.

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie:

kolokwium z zakresu ćwiczeń (ocena pozytywna dla min. 51% punktów) - udział w ocenie końcowej modułu 30%,

Prezentacja i dyskusja uzyskanych w trakcie ćwiczeń wyników - udział w końcowej ocenie modułu 10%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jagoda Majcherczyk
Prowadzący grup: Ireneusz Maciejaszek, Jagoda Majcherczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jagoda Majcherczyk
Prowadzący grup: Grzegorz Fiutak, Jagoda Majcherczyk, Magdalena Michalczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Michalczyk
Prowadzący grup: Ireneusz Maciejaszek, Magdalena Michalczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)