Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elektyw specjalizacyjny III A: Spektroskopia w laboratorium analitycznym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.F3.ES33.NM.TTZAZ.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elektyw specjalizacyjny III A: Spektroskopia w laboratorium analitycznym
Jednostka: Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności
Grupy: Technologia Żywności, 3 sem, NM
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem wykładów jest przekazanie informacji na temat urządzeń spektroskopowych i optycznych, oraz sposobów oceny barwy.

Celem ćwiczeń jest nabycie przez studentów umiejętności związanych z przygotowaniem metodyki analitycznej próbek żywnościowych, konfiguracją urządzeń pomiarowych potrzebnych do analizy żywności.

Pełny opis:

Wykłady:

- Fizyczne podstawy zjawiska absorpcji i emisji promieniowania - prawa i zakresy stosowalności; spektroskopowe techniki pomiarowe oraz metody kalibracji. Interferencje w pomiarach spektrofotometrycznych, granice: wykrywalności i oznaczalności; pomiary transmisyjne i odbiciowe.

- Spektroskopia UV/ViS/IR - budowa i konfiguracja urządzeń.

- Zjawiska fluorescencji i rozproszenia światła oraz ich wykorzystanie w analityce.

- Spektrometria atomowa (AAS, AES, CVAAS, HGAAS) - budowa i konfiguracja urządzeń.

- Barwa jako cecha przedmiotu; skale barwne i przestrzenie barw; instrumentalna analiza barwy - budowa i konfiguracja urządzeń.

Ćwiczenia:

- Oznaczanie wybranych składników mineralnych metodą AAS i AES.

- Konfigurowanie urządzeń i wykonanie pomiarów absorpcyjnych i fluorescencyjnych, przeprowadzenie instrumentalnej analizy barwy.

- Przygotowanie szablonów do opracowania i prezentacji wyników: miareczkowania spektrofotometrycznego, wyznaczania pK miareczkowania fotometrycznego na podstawie pochodnej krzywej miareczkowania, instrumentalnej analizy barwy; zapoznanie się z metodami MS, NMR, rentgenowskimi, z szybkimi testami analitycznymi.

Literatura:

Podstawowa:

- Cygański A.: 2002 Metody spektroskopowe w chemii analitycznej, WNT Warszawa (lub nowsze, BG URK)

- Artykuły: Rożnowski J. 2006 Ocena barwy produktów spożywczych. Laboratorium nr 5; Rożnowski J. 2014 Instrumentalna analiza barwy produktów spożywczych, Laboratorium nr 9-10

- Bulska E, Pyrzyńska K (red): 2007 Spektrometria atomowa – możliwości analityczne. Wydawnictwo Malamut, Warszawa (u prowadzącego)

Uzupełniająca:

- Konieczka P., Namieśnik J.: 2008. Ocena i kontrola jakości wyników pomiarów analitycznych. WNT Warszawa (lub nowsze, u prowadzącego)

- Ustawy, Rozporządzenia i Polskie Normy, strony internetowe i katalogi producentów urządzeń analitycznych

- Mielicki J.: 1997 Zarys wiadomości o barwie, Fundacja Rozwoju Polskiej Kolorystyki Łódź, lub przedruk w Informator Chemika Kolorysty http://kolorysci.org.pl/informator/ (nr:10,11,22,24,26-29)

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

- teorie o budowie materii i składnikach żywności oraz terminologię z zakresu metrologii, chemii, fizyki i analityki.

- metody spektroskopowe stosowane w analizie żywności, zasady postępowania aby otrzymać pożądaną informację i opracować otrzymane wyniki.

- wybrane metody optyczne stosowane w analizie żywności, zasady postępowania aby otrzymać pożądaną informację i opracować otrzymane wyniki.

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

- dobrać metodę analityczną, skonfigurować urządzenie pomiarowe.

- przygotować skróconą instrukcję, przeprowadzić analizę, przeszkolić współpracownika i nadzorować analizę.

- opracować i zaprezentować wyniki analiz w formie raportu/sprawozdania.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

- śledzenia postępu naukowego i samodzielnego dokształcania się.

- zebrania materiałów, zaplanowania analizy, oszacowania ryzyka zdrowotnego i kosztów finansowych prowadzonych działań oraz przeprowadzenia analizy.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie całego przedmiotu jedną ocena końcową na podstawie:

- opracowania pisemnego norm – udział w ocenie końcowej 10%

- przygotowania i przedstawienia prezentacji na zadany temat - udział w ocenie końcowej 15%

- opracowanej instrukcji uruchamiania i wyłączania zadanego urządzenia analitycznego - udział w ocenie końcowej 15%

- aktywnego udziału w zajęciach - udział w ocenie końcowej 10%

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Rożnowski
Prowadzący grup: Jacek Rożnowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Rożnowski
Prowadzący grup: Jacek Rożnowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)