Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elektyw specjalizacyjny III A: Spektroskopowa ocena jakości żywności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.F3.ES32.NM.TTZAZ.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elektyw specjalizacyjny III A: Spektroskopowa ocena jakości żywności
Jednostka: Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności
Grupy: Technologia Żywności, 3 sem, NM
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem nauczania przedmiotu jest przekazanie studentom podstawowych wiadomości na temat spektroskopowych i optycznych właściwości żywności oraz metod instrumentalnych wykorzystywanych do ich badania.

Celem ćwiczeń laboratoryjnych jest umożliwienie studentom nabycia umiejętności badania żywności przy użyciu aparatury i sprzętu laboratoryjnego.

Pełny opis:

Wykłady:

- Teoretyczne podstawy zjawiska absorpcji i emisji promieniowania, prawa absorpcji i emisji promieniowania;

- Spektroskopia cząsteczkowa (UV/Vis/IR – fluorymetria)

- Spektrometria absorpcji i emisji atomowej; wybrane metody optyczne

- Fizjologiczne podstawy postrzegania barwy, instrumentalna analiza barwy

Ćwiczenia:

- Ocena barwy produktów spożywczych,

- Spektrometria atomowa - analiza wody,

- Przygotowanie szablonów i prezentacja: wyników miareczkowania spektrofotometrycznego, wyznaczania pK miareczkowania fotometrycznego na podstawie pochodnej krzywej miareczkowania, instrumentalnej analizy barwy.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Cygański A.: 2002 Metody spektroskopowe w chemii analitycznej, WNT Warszawa (Czytelnia WTŻ), lub nowsze

2. Artykuły popularnonaukowe:

- Rożnowski J. 2006 Ocena barwy produktów spożywczych. Laboratorium nr 5;

- Rożnowski J. 2014 Instrumentalna analiza barwy produktów spożywczych, Laboratorium nr 9-10.

3. Bulska E, Pyrzyńska K (red): 2007 Spektrometria atomowa – możliwości analityczne. Wydawnictwo Malamut, Warszawa (u prowadzącego)

Literatura uzupełniająca:

1. Nielsen S.S.: 2010 Food Analysis. Springer https://doi.org/10.1007/978-1-4419-1478-1 (https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-1-4419-1478-1.pdf )

2. Ustawy, Rozporządzenia i Polskie Normy, strony internetowe i katalogi producentów urządzeń analitycznych

3. Beaty R.D Kerber J.D.: 1993. Concepts, Instrumentation and Techniques in Atomic Absorption Spectrophotometry http://www.ufjf.br/baccan/files/2011/05/AAS-Perkin.pdf

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

- prawa fizyczne, prezentuje wiedzę o budowie materii i składnikach żywności, terminologii stosowanej w analizie spektroskopowej.

- spektroskopowe metody ilościowe oraz metodologię oceny barwy żywności, potrafi dobrać metodę aby osiągnąć pożądaną informację i potrafi opracować otrzymane wyniki.

- wybrane metody optyczne stosowane w analizie żywności, potrafi dobrać metodę aby osiągnąć pożądaną informację i potrafi opracować otrzymane wyniki.

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

przygotować analizę: zna zasady przygotowania próbki, metody badań i potrafi dobrać odpowiednie narzędzia.

opracować i zaprezentować wyniki swoich analiz w formie sprawozdania.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

- myślenia i pracy zespołowej w laboratorium, jest świadomy ryzyka zdrowotnego i kosztów prowadzonych działań.

- zebrania materiałów, zaplanowania i przeprowadzenia analizy.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie:

- aktywnego udziału w wykładach - udział w ocenie końcowej 10%,

- pisemnego egzaminu opisowego - udział w ocenie końcowej 40%, (konieczne jest osiągniecie przynajmniej połowy punktów z egzaminu).

- rozwiązania zestawu zadań obliczeniowych – udział w ocenie końcowej 20%

- przygotowania i przedstawienia prezentacji - udział w ocenie końcowej 20%

- aktywnego udziału w ćwiczeniach - udział w ocenie końcowej 10%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Rożnowski
Prowadzący grup: Jacek Rożnowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Rożnowski
Prowadzący grup: Jacek Rożnowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Rożnowski
Prowadzący grup: Jacek Rożnowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)