Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elektyw specjalizacyjny II: Hodowle komórkowe w badaniach żywieniowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.F3.ES23.SM.TTZCD.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elektyw specjalizacyjny II: Hodowle komórkowe w badaniach żywieniowych
Jednostka: Katedra Żywienia Człowieka
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z możliwością zastosowania hodowli komórkowych do oceny:

1. wpływu składników odżywczych oraz produktów żywnościowych na organizm,

2. bioaktywnych składników żywności w profilaktyce przewlekłych chorób niezakaźnych.

Pełny opis:

Treść kształcenia

1. Organizacja pracowni hodowli komórek.

Dobra Praktyka Laboratoryjna w hodowli komórek.

Charakterystyka hodowli komórkowych.

2. Hodowle pierwotne, linie komórkowe i tkanki w badaniach żywieniowych.

3. Analiza różnych parametrów cyklu życiowego i śmierci komórek .

4. Zastosowanie komórek w badaniach aktywności składników diety w profilaktyce. Zastosowanie komórek w badaniach nad nowotworzeniem.

5. Zastosowanie komórek w toksykologii żywności.

Zastosowanie komórek w nutrigenomice.

Zastosowanie komórek w nutriproteomice.

1. Hodowla komórek adherentnych.

Zakładanie hodowli komórek czerniaka.

Pasaż komórek.

Bankowanie komórek do przechowywania.

2. Podstawowe metody oceny morfologii i żywotności komórek pod wpływem działania kwasów tłuszczowych

Barwienie komórek RedOil,

Badanie żywotności komórek metodą fioletu krystalicznego.

Badanie żywotności komórek z użyciem licznika TC20

Interpretacja wyników.

3. Badanie ekspresji genów metodą RTqPCR

Przygotowanie reakcji PCR

Zaprojektowanie profilu temperaturowego.

Analiza i interpretacja wyników.

4. Badanie ekspresji białek metodą Western blot.

Liza komórek i przygotowanie ekstraktów białkowych.

Pomiar stężenia białek metodą BCA

Elektroforeza i transfer białek.

Barwienie membrany Ponceau Red.

Interpretacja wyników.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Hodowla komórek i tkanek pod redakcją Stanisławy Stokłosowej. 2006, dodruk, 2011r.; Wydawnictwo naukowe PWN.

Literatura uzupełniająca:

2. Podstawy biologii Komórek. Bruce Alberts, Dennis Bray, Karen Hopkin, Alexander Johnson, Julian Lewis, Martin Raff, Keith Roberts, Peter Walter , 2005, dodruk 2009r.; Wydawnictwo naukowe PWN.

3. Proteomika i metabolomika. Kraj A., Drabik A, Silberring J. , 2010 r., Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student zna podstawowe cele i założenia metod badań żywieniowych z wykorzystaniem hodowli komórkowych.

Student rozumie wpływ substancji biologicznie czynnych pochodzących z żywności/diety na organizm w aspekcie profilaktyki przewlekłych chorób niezakaźnych, szczególnie nowotworowych.

Student zna i rozumie możliwość zastosowania hodowli komórkowych w badaniach z zakresu nutrigenomiki,nutriproteomiki i toksykologii żywności.

Umiejętności

Student potrafi scharakteryzować podstawowe techniki in vitro z zastosowaniem hodowli komórkowych. Potrafi zorganizować i wyposażyć pracownię hodowli komórkowych. Zna i rozumie zasady Dobrej Praktyki Laboratoryjnej.

Student potrafi zaproponować odpowiednie testy, metody i techniki analityczne do oceny wpływu bioaktywnych składników żywności na funkcje komórek. Potrafi dopasować model komórkowy do przedmiotu badań.

Student potrafi zastosować hodowle komórkowe w badaniach toksykologicznych i żywieniowych. Potrafi zastosować techniki i metody z zakresu nutrigenomiki i proteomiki. Potrafi analizować wybrane parametry cyklu życiowego i śmierci komórki . Potrafi analizować wyniki z zakresu ekspresji białek. Potrafi przygotować raport z badań laboratoryjnych.

Kompetencje społeczne

Student rozumie możliwości praktycznego zastosowania hodowli komórkowych badaniach żywieniowych. Potrafi pracować w grupie. Jest świadomy potrzeby zgłębiania wiedzy oraz dzielenia sie wiedzą w grupie. Wykazuje odpowiedzialność za użytkowany sprzęt laboratoryjny i aparaturę badawczą.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Student w zakresie wiedzy nie opanował podstawowego materiału programowego, nie wykazuje zainteresowania w stosunku do treści przedmiotu, popełnia wiele błędów w zakresie wyrażania wiedzy.

Student w zakresie wiedzy nie opanował podstawowego materiału programowego, nie wykazuje zainteresowania w stosunku do treści przedmiotu, popełnia wiele błędów w zakresie wyrażania wiedzy.

Student w zakresie wiedzy nie opanował podstawowego materiału programowego, nie wykazuje zainteresowania w stosunku do treści przedmiotu, popełnia wiele błędów w zakresie wyrażania wiedzy.

Student w zakresie wiedzy nie opanował podstawowego materiału programowego, nie wykazuje zainteresowania w stosunku do treści przedmiotu, popełnia wiele błędów w zakresie wyrażania wiedzy.

Student nie prezentuje samodzielnie zdobytej wiedzy z zakresu praktycznego wykorzystania hodowli komórkowych w badaniach żywieniowych. Nie radzi sobie , nawet z pomocą nauczyciela z problemami podczas pracy laboratoryjnej.

Student nie prezentuje samodzielnie zdobytej wiedzy z zakresu praktycznego wykorzystania hodowli komórkowych w badaniach żywieniowych. Nie radzi sobie , nawet z pomocą nauczyciela z problemami podczas pracy laboratoryjnej.

Student nie prezentuje samodzielnie zdobytej wiedzy z zakresu praktycznego wykorzystania hodowli komórkowych w badaniach żywieniowych. Nie radzi sobie , nawet z pomocą nauczyciela z problemami podczas pracy laboratoryjnej.

Student nie wykonuje powierzonego zadania wymagającego potrzebę zgłębienia wiedzy przy wykorzystaniu różnych informacji oraz dzielenia się wiedzą pracując w grupie. Nie rozumie możliwości praktycznego zastosowania hodowli komórkowych w badaniach żywieniowych. Nie wykazuje aktywności w kierunku poznania technik i metod badań z zakresu przedmiotu. Nie posiada kompetencji do uczestnictwa w projektach badawczych i pracach rozwojowych na rzecz nauki.

Na ocenę 3

Student w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, przyswoił zasadnicze treści z zakresu przedmiotu, wykazuje średnie zainteresowanie tematem, popełnia błędy w zakresie wyrażania wiedzy.

Student w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, przyswoił zasadnicze treści z zakresu przedmiotu, wykazuje średnie zainteresowanie tematem, popełnia błędy w zakresie wyrażania wiedzy.

Student w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, przyswoił zasadnicze treści z zakresu przedmiotu, wykazuje średnie zainteresowanie tematem, popełnia błędy w zakresie wyrażania wiedzy.

Student w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, przyswoił zasadnicze treści z zakresu przedmiotu, wykazuje średnie zainteresowanie tematem, popełnia błędy w zakresie wyrażania wiedzy.

Student w sposób dostateczny prezentuje samodzielnie zdobytą wiedzę z zakresu praktycznego wykorzystania hodowli komórkowych w badaniach żywieniowych. Radzi sobie , z dużą pomocą nauczyciela z problemami podczas pracy laboratoryjnej.

Student w sposób dostateczny prezentuje samodzielnie zdobytą wiedzę z zakresu praktycznego wykorzystania hodowli komórkowych w badaniach żywieniowych. Radzi sobie , z dużą pomocą nauczyciela z problemami podczas pracy laboratoryjnej.

Student w sposób dostateczny prezentuje samodzielnie zdobytą wiedzę z zakresu praktycznego wykorzystania hodowli komórkowych w badaniach żywieniowych. Radzi sobie , z dużą pomocą nauczyciela z problemami podczas pracy laboratoryjnej.

Student wykonuje powierzone zadanie wymagające dzielenia się zdobytą wiedzą w grupie, dokumentując wykorzystany ubogi materiał źródłowy. Rozumie możliwości praktycznego zastosowania hodowli komórkowych w badaniach żywieniowych ale nie wykazuje aktywności w kierunku poznania technik i metod badań z zakresu przedmiotu. Nie posiada kompetencji do uczestnictwa w projektach badawczych i pracach rozwojowych na rzecz nauki

Na ocenę 4

Student posiada dobrą wiedzę z zakresu przedmiotu, wykazuje zainteresowanie tematem, raczej nie popełnia błędów w zakresie wyrażania wiedzy.

Student posiada dobrą wiedzę z zakresu przedmiotu, wykazuje zainteresowanie tematem, raczej nie popełnia błędów w zakresie wyrażania wiedzy.

Student posiada dobrą wiedzę z zakresu przedmiotu, wykazuje zainteresowanie tematem, raczej nie popełnia błędów w zakresie wyrażania wiedzy.

Student posiada dobrą wiedzę z zakresu przedmiotu, wykazuje zainteresowanie tematem, raczej nie popełnia błędów w zakresie wyrażania wiedzy.

Student w prezentuje samodzielnie zdobytą wiedzę z zakresu praktycznego wykorzystania hodowli komórkowych w badaniach żywieniowych. Radzi sobie , z pomocą nauczyciela z problemami podczas pracy laboratoryjnej.

Student prezentuje samodzielnie zdobytą wiedzę z zakresu praktycznego wykorzystania hodowli komórkowych w badaniach żywieniowych. Radzi sobie , z pomocą nauczyciela z problemami podczas pracy laboratoryjnej.

Student prezentuje samodzielnie zdobytą wiedzę z zakresu praktycznego wykorzystania hodowli komórkowych w badaniach żywieniowych. Radzi sobie , z pomocą nauczyciela z problemami podczas pracy laboratoryjnej.

Student wykonuje powierzone zadanie wymagające dzielenia się zdobytą wiedzą w grupie, dokumentując wykorzystany dość bogaty materiał źródłowy. Rozumie możliwości praktycznego zastosowania hodowli komórkowych w badaniach żywieniowych ale nie wykazuje aktywności w kierunku poznania technik i metod badań z zakresu przedmiotu. Nie posiada kompetencji do uczestnictwa w projektach badawczych i pracach rozwojowych na rzecz nauki

Na ocenę 5

Student posiada znakomitą wiedzę z zakresu przedmiotu, wykazuje duże zainteresowanie tematem, nie popełnia błędów w zakresie wyrażania wiedzy.

Student posiada znakomitą wiedzę z zakresu przedmiotu, wykazuje duże zainteresowanie tematem, nie popełnia błędów w zakresie wyrażania wiedzy.

Student posiada znakomitą wiedzę z zakresu przedmiotu, wykazuje duże zainteresowanie tematem, nie popełnia błędów w zakresie wyrażania wiedzy.

Student posiada znakomitą wiedzę z zakresu przedmiotu, wykazuje duże zainteresowanie tematem, nie popełnia błędów w zakresie wyrażania wiedzy.

Student znakomicie prezentuje samodzielnie zdobytą wiedzę z zakresu praktycznego wykorzystania hodowli komórkowych w badaniach żywieniowych. Jest samodzielny w pracy laboratoryjnej. Potrafi rozwiązywać problemy podczas pracy badawczej.

Student znakomicie prezentuje samodzielnie zdobytą wiedzę z zakresu praktycznego wykorzystania hodowli komórkowych w badaniach żywieniowych. Jest samodzielny w pracy laboratoryjnej. Potrafi rozwiązywać problemy podczas pracy badawczej.

Student znakomicie prezentuje samodzielnie zdobytą wiedzę z zakresu praktycznego wykorzystania hodowli komórkowych w badaniach żywieniowych. Jest samodzielny w pracy laboratoryjnej. Potrafi rozwiązywać problemy podczas pracy badawczej.

Student wykonuje powierzone zadanie wymagające dzielenia się zdobytą wiedzą w grupie, dokumentując wykorzystany bogaty materiał źródłowy, w tym najnowsze prace oryginalne. Rozumie możliwości praktycznego zastosowania hodowli komórkowych w badaniach żywieniowych i wykazuje aktywności w kierunku poznania technik i metod badań z zakresu przedmiotu. Jest świadomy potrzeby zgłębiania wiedzy oraz dzielenia sie wiedzą w grupie. Wykazuje odpowiedzialność za użytkowany sprzęt laboratoryjny i aparaturę badawczą. Posiada kompetencje do uczestnictwa w projektach badawczych i pracach rozwojowych na rzecz nauki

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)