Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elektyw specjalizacyjny II A: Związki biologiczne czynne w żywności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.F3.ES22.NM.TTZAZ.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elektyw specjalizacyjny II A: Związki biologiczne czynne w żywności
Jednostka: Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności
Grupy: Technologia Żywności, 3 sem, NM
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem nauczania przedmiotu jest przekazanie studentom wiadomości na temat wybranych związków biologicznie czynnych, występujących w żywności, ze szczególnym uwzględnieniem ich właściwości prozdrowotnych i leczniczych, jak również zasygnalizowanie ewentualnych zagrożeń dla konsumentów, wynikających z obecności tego typu substancji w żywności.

Pełny opis:

Treść nauczania:

Charakterystyka naturalnych przeciwutleniaczy obecnych w żywności, potencjał antyoksydacyjny żywności, metody izolacji i identyfikacji związków biologicznie czynnych w żywności z wykorzystaniem metod spektrofotometrycznych.

Związki zapachowe jako bioaktywne składniki żywności: rozpowszechnienie w żywności (przyprawy, zioła), otrzymywanie i zastosowanie olejków eterycznych, aromaterapia, charakterystyka nosa elektronicznego oraz jego rola w analizie żywności.

Alkaloidy w żywności: podział klasyfikacyjny, metody izolacji oraz identyfikacji alkaloidów w żywności. Charakterystyka wpływu obróbki termicznej i hydrotermicznej oraz przechowywania wybranych grup surowców spożywczych na zmianę zawartości przeciwutleniaczy.

.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Sikorski E. (red.) 2007 Chemia Żywności, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

2. Grajek W. (red.) 2007 Przeciwutleniacze w żywności, WNT, Warszawa (u prowadzącego).

3. Fortuna T., Rożnowski J. (red). 2012 Wybrane zagadnienia z chemii żywności, Wydawnictwo UR.

Literatura uzupełniająca:

1. Kołodziejczyk A. 2003 Naturalne związki organiczne, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa.

2. Kohlműnzer S. 2000. Farmakognozja, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa (u prowadzącego).

3. Czikow P., Łaptiew J. 1989 Rośliny lecznicze i bogate w witaminy, PWRiL, Warszawa (u prowadzącego).

Efekty uczenia się:

Wiedza -zna i rozumie:

istotę uznania żywności jako źródła substancji o działaniu biologicznie czynnym, jak również dysponuje pogłębioną wiedzą na temat obecności poszczególnych grup związków bioaktywnych i ich przykładów w żywności surowej i przetworzonej.

wpływ różnorodnych sposobów produkcji, przetwarzania i przechowywania żywności na zmiany zawartości związków biologicznie czynnych oraz ewentualny wpływ tych procesów na jakość żywności, zagadnienia dotyczące tradycyjnych i innowacyjnych metod hamujących utratę tego typu składników podczas produkcji i przetwarzania żywności

metody analizy dostępne w nauce o żywności stosowane w celu charakterystyki surowców i produktów spożywczych z uwagi na obecność substancji biologicznie czynnych oraz potencjał antyoksydacyjny.

Kompetencje społeczne- jest gotów do:

ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju osobistego.

przygotowania i przekazania społeczeństwu informacji na temat występowania związków biologicznie czynnych w żywności i zasad prawidłowego żywienia w sposób popularyzatorski

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Socha
Prowadzący grup: Robert Socha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)