Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elektyw specjalizacyjny 2 F: Trwałość i przechowalnictwo żywności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.F3.ES21.SM.TTZFZ.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elektyw specjalizacyjny 2 F: Trwałość i przechowalnictwo żywności
Jednostka: Katedra Biotechnologii i Ogólnej Technologii Żywności
Grupy: Technologia Żywności, 3 sem, SM
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Tematyka wykładów:

Zastosowanie metod magnetycznego rezonansu jądrowego do badania właściwości produktów spożywczych odpowiadających za ich trwałość.

Przechowywanie żywności w temperaturach chłodniczych:

- Efekt działania temperatur chłodniczych na tkanki roślinne i zwierzęce

- Zmiany spowodowane działaniem temperatur chłodniczych w żywności nietkankowej (mleko, jaja, dania gotowe)

- Przyczyny utraty jakości żywności składowanej chłodniczo

- Bezpieczeństwo żywności chłodzonej, QA, rola GMP i HACCP w kształtowaniu jakości produktów utrwalanych w niskich temperaturach.

Zastosowanie metod instrumentalnych do badania zmian przechowalniczych żywności mrożonej.

Hydrokoloidy jako substancje kształtujące strukturę i zapewniające trwałość cech sensorycznych produktów.

Naturalne substancje konserwujące (sól, cukier, kwas octowy, substancje zawarte w surowcach roślinnych) i naturalnie trwałe produkty spożywcze (np. miód i produkty pszczelarskie).

Tematyka ćwiczeń:

Badanie stabilności termicznej wybranych tłuszczy jadalnych z wykorzystaniem metody termograwimetrycznej.

Badanie wpływu różnych warunków przechowywania i obróbki termicznej na stabilność frakcji tłuszczowej w produktach spożywczych z wykorzystaniem metod magnetycznej relaksacji jądrowej.

Zmiany oksydacyjne w wybranych olejach w trakcie przechowywania w różnych warunkach.

Wpływ wybranych hydrokoloidów i ich stężenia oraz interakcji (efekt synergistyczny) na cechy teksturalne majonezów, dressingów i keczupów.

Literatura:

Podstawowa:

1. Gruda P., Postolski J. Zamrażanie żywności. WNT 1999.

2. Sikorski Z.E. (red.). Chemia żywności. T. I-III, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2007.

3. Dłużewska E., Krygier K. Hydrokoloidy we współczesnej produkcji żywności, Przemysł Spożywczy, 2007/5.

Uzupełniająca:

1. Hausser K. H., Kalbitzer H.R., NMR w biologii i medycynie, UAM, Poznań, 1993.

2. Kęcki J. Podstawy spektroskopii molekularnej, PWN, Warszawa, 1998.

3. Rutkowski A. (red.). Hydrokoloidy w produkcji żywności. Polska Izba Dodatków do Żywności, Konin 2001.

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie: wpływ poszczególnych składników żywności na trwałość produktów spożywczych; rolę i znaczenie prawidłowego zabezpieczania i przechowywania żywności; wykorzystanie metod magnetycznego rezonansu jądrowego w badaniach trwałości żywności.

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi: samodzielnie planować i przeprowadzać procesy technologiczne mające na celu przedłużenie trwałości żywności; dobierać i modyfikować metody tradycyjne i instrumentalne wykorzystywane do badania jakości przechowywanej żywności.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do: wykazania odpowiedzialności za pracę własną i innych w zakresie bezpieczeństwa.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie pisemnego kolokwium obejmującego zagadnienia przedstawiane na wykładach i ćwiczeniach; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania.

Udział w ocenie końcowej z przedmiotu - 70%.

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie ocen z indywidualnych sprawozdań z prac laboratoryjnych (średnia z uzyskanych ocen).

Udział w ocenie końcowej 30%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Tesarowicz
Prowadzący grup: Joanna Banaś, Iwona Tesarowicz, Magdalena Witek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Tesarowicz
Prowadzący grup: Joanna Banaś, Iwona Tesarowicz, Magdalena Witek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)