Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elektyw specjalizacyjny II C: Pozażywieniowe wykorzystanie składników mleka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.F3.ES21.NM.TTZCZ.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elektyw specjalizacyjny II C: Pozażywieniowe wykorzystanie składników mleka
Jednostka: Katedra Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych
Grupy: Technologia Żywności, 3 sem, NM
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z możliwościami zagospodarowania mleka, jego składników oraz produktów ubocznych przemysłu mleczarskiego w innych gałęziach przemysłu niż przetwórstwo spożywcze.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

Charakterystyka i metody produkcji kazeiny i kazeinianów. Wykorzystanie kazeiny w przemyśle tworzyw plastycznych, włókienniczym, papierniczym, skórzanym, kosmetycznym.

Charakterystyka i przegląd tworzyw biodegradowalnych. Produkcja materiałów biodegradowalnych z udziałem białek mleka.

Metody przerobu serwatki.

Przemysłowe zastosowania serwatki i jej składników.

Niekonwencjonalne zastosowania mleka.

Literatura:

1.Audic J.L., Chaufer B., Daufin G. 2003. Non-food applications of milk components and dairy co-products: A review. Lait, 83, 417-438.

2. Kalicka D., Najgebauer-Lejko D., Grega T. 2010. Non-food applications of milk proteins – a review. In: Fanun M. (ed.). Colloids in Biotechnology. CRC Press, Boca Raton, USA, Chapter 7 (151-175)

3. Mleczarstwo – zagadnienia wybrane. 1997. Pod red. Stefana Ziajki, ART, Olsztyn.

4. Mleczarstwo. Technika i technologia. 2013. Wydawnictwo: Tetra Pak.

5. Leszczyński W. 2001. Materiały opakowaniowe z polimerów biodegradowalnych. Przemysł Spożywczy, 8, 81-84

6. Malinka W. 1999. Zarys chemii kosmetycznej. Volumed, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie:

- budowę i właściwości kazeiny, metody otrzymywania kazeiny i kazeinianów, zagadnienia związane z wykorzystaniem kazeiny w różnych gałęziach przemysłu,

- rodzaje materiałów opakowaniowych i wpływ postępowania ze zużytymi opakowaniami na środowisko naturalne. Charakterystykę tworzyw biodegradowalnych. Podstawowe oznaczenia oraz wymagania odnośnie tworzyw biodegradowalnych,

- skalę produkcji, trudności w zagospodarowaniu oraz kierunki przerobu serwatki. Techniki stosowane do frakcjonowania i oczyszczania składników serwatki,

- sposoby wykorzystania serwatki oraz jej składników w przemyśle i rolnictwie oraz niekonwencjonalne metody wykorzystania mleka poza przemysłem spożywczym.

Student jest gotów do:

- odpowiedzialności, ryzyka i skutków ekonomicznych odpowiedniego zagospodarowania produktów ubocznych przemysłu mleczarskiego oraz wykorzystania materiałów opakowaniowych szczególnie w aspekcie kształtowania i stanu środowiska naturalnego.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie pisemnej - test jednokrotnego wyboru; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Najgebauer-Lejko
Prowadzący grup: Dorota Najgebauer-Lejko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)