Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elektyw specjalizacyjny II A: Związki bioaktywne w żywności – korzyści i zagrożenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.F3.ES21.NM.TTZAZ.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elektyw specjalizacyjny II A: Związki bioaktywne w żywności – korzyści i zagrożenia
Jednostka: Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności
Grupy: Technologia Żywności, 3 sem, NM
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem nauczania przedmiotu jest przekazanie studentom wiadomości na temat wybranych związków biologicznie czynnych (tj., alkaloidów, związków zapachowych oraz substancji o właściwościach antyoksydacyjnych),

występujących w żywności, ze szczególnym uwzględnieniem korzyści i zagrożeń związanych z ich występowaniem w żywności pochodzenia roślinnego.

Pełny opis:

Treści nauczania:

Podział klasyfikacyjny alkaloidów, charakterystyka właściwości prozdrowotnych wybranych grup alkaloidów, charakterystyka alkaloidów o właściwościach toksycznych i ewentualnych zagrożeń wynikających z obecności tego typu alkaloidów w surowcach i produktach spożywczych pochodzenia roślinnego.

Olejki eteryczne jako bioaktywne i prozdrowotne składniki żywności, metody pozyskiwania wybranych olejków eterycznych z materiału roślinnego, wykorzystanie olejków eterycznych w farmakoterapii, charakterystyka i zastosowanie metody olfaktometrycznej w analizie jakościowej i sensorycznej żywności.

Właściwości prozdrowotne naturalnych przeciwutleniaczy występujących w żywności, rola przeciwutleniaczy w prewencji chorób cywilizacyjnych, charakterystyka wybranych grup surowców i produktów pochodzenia roślinnego z uwagi na zawartość przeciwutleniaczy. Charakterystyka wpływu przechowywania i przetwarzania wybranych grup surowców i produktów spożywczych na zmianę właściwości bioaktywnych i prozdrowotnych.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Sikorski E. (red) 2007. Chemia Żywności, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

2. Grajek W. (red) 2007. Przeciwutleniacze w żywności, WNT, Warszawa (u prowadzącego).

3. Góra J., Lis A. 2005. Najcenniejsze olejki eteryczne, Wydawnictwo UMK, Toruń.

Literatura uzupełniająca

1. Fortuna T., Rożnowski J. (red). 2018 Wybrane zagadnienia z chemii żywności, Wydawnictwo UR.

2. Kohlműnzer S. 2000. Farmakognozja, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa (u prowadzącego).

3. Czikow P, Łaptiew J. 1989 Rośliny lecznicze i bogate w witaminy, PWRiL, Warszawa (u prowadzącego).

Efekty uczenia się:

Wiedza - zna i rozumie:

rolę bioaktywnych składników żywności w kształtowaniu właściwości prozdrowotnych żywności, jak również ewentualne zagrożenia dla konsumenta wynikające z obecności w żywności substancji antyodżywczych i toksycznych.

wpływ różnorodnych sposobów przechowywania i przetwarzania żywności na zmiany jej wartości żywieniowej, ze szczególnym uwzględnieniem właściwości antyoksydacyjnych i prozdrowotnych.

rolę wpływu poszczególnych etapów procesu technologicznego na zmiany zawartości substancji bioaktywnych i towarzyszące temu zmiany właściwości prozdrowotnych na przykładzie wybranych produktów spożywczych.

Kompetencje społeczne - jest gotów do:

ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju osobistego.

przygotowania i przekazania społeczeństwu informacji na temat właściwości prozdrowotnych żywności, jak również wpływu procesu produkcji, przechowywania i przetwarzania żywności na zmiany tego typu właściwości w sposób popularyzatorski.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Socha
Prowadzący grup: Robert Socha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Socha
Prowadzący grup: Robert Socha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Socha
Prowadzący grup: Robert Socha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Socha
Prowadzący grup: Robert Socha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)