Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elektyw specjalizacyjny III: Elementy dynamiki procesów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.F2.ES31.SM.TTZTI.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elektyw specjalizacyjny III: Elementy dynamiki procesów
Jednostka: Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie z podstawami dynamiki procesów przemysłu spożywczego.

Pełny opis:

Treść kształcenia

Tworzenie modeli matematycznych procesów

Analiza dynamiki modelu – płaszczyzna fazowa

Analiza dynamiki modelu – stany stacjonarne, linearyzacja

Zastosowanie metod numerycznych do analizy dynamiki procesów

Banie układów generujących zachowania chaotyczne – obecność takich układów w przyrodzie

Formułowanie adekwatnego modelu procesu na podstawie jego zachowania dynamicznego.

Przeprowadzenie analizy stanu stacjonarnego

Obrazowanie właściwości dynamicznych obiektu na płaszczyźnie fazowej – na podstawie symulacji komputerowej

Sprawdzanie czułości na warunki początkowe układów chaotycznych

Kompleksowy opis procesu na podstawie analizy stanów stacjonarnych i symulacji

Formułowanie wniosków dotyczących zachowań dynamicznych procesów oraz interpretacja fizyczna tych zachowań

Zaliczenie ustne

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. William L. Luyben, Process modeling, simulation, and control for chemical engineers, McGraw-Hill, 1990; Modelowanie symulacja i sterowanie procesów przemysłu chemicznego, WNT, Warszawa 1976

2. James M. Douglas, Process Dynamics and Control: Control system synthesis, Prentice-Hall, 1972; Dynamika i sterowanie procesów, WNT, Warszawa, 1976.

Literatura uzupełniająca:

1. B. Wayne Bequette, Process dynamics:modeling, analysis, and simulation, Prentice Hall PTR, 1998.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna podział procesów pod względem zachowań dynamicznych

Zna podstawowe metody analizy dynamiki procesów

Zna podstawy analizy stanów stacjonarnych.

Zna wybrane metody numeryczne użyteczne w analizie dynamiki procesów

Zna podstawy analizy układów chaotycznych

Umiejętności

Potrafi rozpoznać proces okresowy i ciągły w czasie oraz potrafi rozróżnić obiekt o zmiennych skupionych jak i rozłożonych

Umie dobrać metodę analizy procesu.

Potrafi przeprowadzić prostą symulację modelu procesu o zmiennych skupionych w wykorzystaniem programu MS Excel

Potrafi odróżnić zachowanie chaotyczne od okresowego, potrafi przeprowadzić test warunków początkowych

Potrafi przeprowadzić w zakresie podstawowym analizę stanów stacjonarnych i połączyć ją z zachowaniem dynamicznym.

Umie przygotować dokumentację – raport z przeprowadzonej analizy.

Kompetencje społeczne

Potrafi wybrać priorytety służące realizacji określonych celów i/lub zadań

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Nie zna i nie rozumie podstawowych pojęć

Nie zna i nie rozumie podstawowych metod analizy

Nie zna i nie rozumie analizy stanów stacjonarnych

Nie zna wybranych metod numerycznych

Nie zna podstaw analizy układów chaotycznych

Nie potrafi rozpoznać charakteru procesu

Nie umie dobrać metody analizy procesu

Nie umie sformułować modelu matematycznego procesu/obiektu o zmiennych skupionych, nie umie przeprowadzić symulacji

Nie umie stwierdzić obecności chaosu w układzie dynamicznym

Nie potrafi przygotować analizy stanów stacjonarnych ani dokonać syntezy wiedzy o układzie dynamicznym

Nie potrafi przygotować dokumentacji projektu lub jego elementów według zadanego wzorca

Nie potrafi pracować w zespole

Na ocenę 3

Zna pojęcie procesu okresowego i ciągłego

Zna podstawowe metody analizy układów dynamicznych.

Zna pojecie stanu stacjonarnego.

Zna podstawy metod numerycznych

Zna podstawy analizy układów chaotycznych

Potrafi rozpoznać charakter procesu w zależności od czasu

Umie dobrać metodę analizy procesu

Umie sformułować model procesu o zmiennych skupionych ale nie umie przeprowadzić symulacji.

Umie stwierdzić obecności chaosu w układzie dynamicznym

Potrafi przygotować analizę stanów stacjonarnych ale nie potrafi dokonać syntezy wiedzy o układzie dynamicznym

Potrafi przygotować elementy dokumentacji projektu według zadanego wzorca

Bierze udział w pracach zespołu, ale nie potrafi określić swojej roli w zespole i zaplanować w nim swojego udziału

Na ocenę 4

Zna pojęcie procesu okresowego i ciągłego. Procesu o zmiennych skupionych i rozłożonych. Zna ich zastosowanie w przemyśle.

Zna podstawowe metody analizy układów dynamicznych. Zna możliwości i ograniczenia tych metod.

Zna pojecie stanu stacjonarnego i rozumie potrzebę linearyzacji wokół stanu stacjonarnego.

Zna podstawy metod numerycznych i rozumie potrzebę ich stosowania

Zna podstawy analizy układów chaotycznych. Zna pojęcie czułości na warunki początkowe i pojecie wykładnika Lapunowa

Potrafi rozpoznać charakter procesu w zależności od czasu oraz potrafi rozróżnić obiekt o zmiennych skupionych i rozłożonych

Umie dobrać metody analizy procesu. Umie ocenić przydatność poszczególnych metod.

Umie sformułować model procesu o zmiennych skupionych i umie przeprowadzić symulację

Umie stwierdzić obecności chaosu w układzie dynamicznym. Umie odróżnić zachowanie okresowe od chaotycznego

Potrafi przygotować analizę stanów stacjonarnych i potrafi dokonać syntezy wiedzy o układzie dynamicznym

Potrafi przygotować pełną dokumentacje projektu według zadanego wzorca z dodatkowymi własnymi elementami

Potrafi przyjmować różne role w trakcie pracy zespołowej

Na ocenę 5

Zna pojęcie procesu okresowego i ciągłego. Procesu o zmiennych skupionych i rozłożonych. Zna ich zastosowanie w przemyśle. Rozumie istotność tego typu procesów w praktyce.

Zna podstawowe metody analizy układów dynamicznych. Zna możliwości i ograniczenia tych metod. Rozumie ich znaczenie w odniesieniu do rzeczywistych procesów przemysłowych i występujących w przyrodzie.

Zna pojecie stanu stacjonarnego i rozumie potrzebę linearyzacji wokół stanu stacjonarnego. Rozumie pojęcie stabilności procesu.

Zna podstawy metod numerycznych i rozumie potrzebę ich stosowania. Rozumie ich zalety i ograniczenia

Zna podstawy analizy układów chaotycznych. Zna pojęcie czułości na warunki początkowe i pojecie wykładnika Lapunowa. Zna zjawiska chaotyczne występujące w przyrodzie.

Potrafi rozpoznać charakter procesu w zależności od czasu oraz potrafi rozróżnić obiekt o zmiennych skupionych i rozłożonych. Potrafi wskazać odpowiednie procesy i obiekty w przemyśle oraz zinterpretować ich zachowanie.

Umie dobrać metody analizy procesu. Umie ocenić przydatność poszczególnych metod. Umie powiązać metody analizy z rzeczywistymi procesami przemysłowymi.

Umie sformułować model procesu o zmiennych skupionych i umie przeprowadzić symulację. Potrafi zinterpretować otrzymane wyniki w funkcji czasu jak i na płaszczyźnie fazowej

Umie stwierdzić obecności chaosu w układzie dynamicznym. Umie odróżnić zachowanie okresowe od chaotycznego. Potrafi zinterpretować otrzymane wyniki.

Potrafi przygotować analizę stanów stacjonarnych i potrafi dokonać syntezy wiedzy o układzie dynamicznym. Potrafi zinterpretować otrzymane wyniki

Potrafi samodzielnie określić wymaganą postać dokumentacji, a następnie na tej podstawie udokumentować projekt

Potrafi zarządzać pracą zespołu i koordynować jego działania. Potrafi skutecznie rozwiązywać spory i konflikty w trakcie pracy zespołowej

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)