Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elektyw kierunkowy III: Zastosowanie preparatów enzymatycznych w technologii żywności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.F1.EK32.NM.TTZXZ.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elektyw kierunkowy III: Zastosowanie preparatów enzymatycznych w technologii żywności
Jednostka: Katedra Biotechnologii i Ogólnej Technologii Żywności
Grupy: Technologia Żywności, 1 sem, NM
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów podstawami teoretycznymi katalizy enzymatycznej oraz przedstawienie praktycznych aspektów zastosowania enzymów w technologii żywności na przykładzie enzymatycznych modyfikacji głównych składników żywności: białek, lipidów i sacharydów.

Pełny opis:

Treść wykładów: Pojęcie katalizy, termodynamiczny opis reakcji enzymatycznych, kinetyka hiperboliczna i sigmoidalna, arametry kinetyczne reakcji, zjawisko kooperatywności i allosterii. Czynniki wpływające dodatnio i ujemnie na działanie enzymów, typy inhibitorów i mechanizmy ich działania, jednostki aktywnosci enzymów. Enzymatyczna modyfikacja białek żywności: cele, substraty, produkty, stosowane preparaty enzymatyczne. Enzymatyczna modyfikacja lipidów: cele, substraty, produkty, stosowane preparaty enzymatyczne. Enzymatyczna modyfikacja sacharydów żywności: cele, substraty, produkty, stosowane preparaty enzymatyczne. Produkcja preparatów enzymatycznych jako białek rekombinowanych: szanse i wyzwania.

Treść ćwiczeń: Zastosowanie enzymów amylolitycznych w procesie enzymatycznej modyfikacji skrobi. Wyznaczanie aktywności preparatów amylolitycznych, ustalanie ich dawek i warunków optymalnych do przeprowadzenia konkretnego procesu upłynniania i scukrzania skrobi. Charakterystyka otrzymanych syropów skrobiowych: oznaczanie DE, DX oraz średniej długości łańcucha maltooligosacharydów (DP 20-50).

Literatura:

1. Kołakowski, E., Bednarski, W., Bielecki, S. 2005. Enzymatyczna modyfikacja składników żywności, Wydawnictwo AR Szczecin.

2. Whitehurst, R., Van Oort, M. (red.) 2016. Enzymy w technologii spożywczej, Wydawnictwo PWN Warszawa.

1. Whitaker, J.R., Voragen, A.G.J., Wong, D.W.S. 2003. Handbook of Food Enzymology. Marcel Dekker, Inc., New York, Basel

Efekty uczenia się:

Wiedza: pojęcia katalizatora nieorganicznego oraz biokatalizatora oraz różnice między nimi, opis kinetyki reakcji enzymatycznych, parametry kinetyczne i związane z pomiarami aktywności enzymów. zależności pomiędzy warunkami reakcji lub procesu technologicznego i aktywnością preparatów enzymatycznych.

zasady i cele technologiczne zastosowania enzymów do modyfikacji białek, lipidów i sacharydów. mechanizm działania enzymów na konkretnych przykładach.

Umiejętności: samodzielnie ustalić warunki oznaczania aktywności enzymów i wyliczyć dawki preparatów enzymatycznych optymalne dla danego procesu. Umie regulować szybkość przebiegu procesu enzymatycznego i przewidywać stopień konwersji substratu oraz ilość wytworzonego produktu. Zna podstawowe metody oznaczania aktywności enzymów. samodzielnie oznaczyć stopień konwersji substratu oraz ilość wytworzonego produktu. świadomie dobrać odpowiednie preparaty enzymatyczne i parametry ich działania najlepsze do usprawnienia danego procesu technologicznego. stosować zasady BHP i dobrych praktyk w laboratorium.

Kompetencje społeczne: ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju osobistego. wykazania odpowiedzialności za pracę własną i innych w zakresie bezpieczeństwa.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania. Udział w ocenie końcowej z przedmiotu - 80%.

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie:

- indywidualnych sprawozdań z prac laboratoryjnych (średnia z uzyskanych ocen) - udział w ocenie końcowej modułu 20%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Grabacka
Prowadzący grup: Maja Grabacka, Bożena Stodolak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Grabacka
Prowadzący grup: Maja Grabacka, Bożena Stodolak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Grabacka
Prowadzący grup: Maja Grabacka, Bożena Stodolak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Grabacka
Prowadzący grup: Robert Duliński, Anna Starzyńska-Janiszewska, Bożena Stodolak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)