Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rachunkowość

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.DZT.RACHU.NI.TTZTX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość
Jednostka: Zakład Ekonomii i Polityki Gospodarczej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z rachunkowością jako systemem wartościowego ewidencjonowania operacji gospodarczych. Główny nacisk położono na przedstawienie istoty i znaczenia rachunkowości w przedsiębiorstwie, a także podstawowych zasad i funkcji tego sytemu. Przedstawiono także zagadnienia pozwalające na identyfikację majątku i źródeł jego finansowania. Istotne miejsce poświęcono zagadnieniom związanych z konstrukcją i funkcjonowaniem kont księgowych oraz tworzeniem wyniku finansowego.

Pełny opis:

Treść kształcenia

Rachunkowość jako system – definicja, istota, znaczenie, funkcje

Aktywa jednostki gospodarczej, ich klasyfikacja i podział.

Pasywa jednostki gospodarczej – istota i znaczenie poszczególnych rodzajów kapitałów w przedsiębiorstwie

Bilans jednostek gospodarczych innych niż banki i ubezpieczyciele

Przychody i koszty w działalności gospodarczej – definicje i cechy specyficzne, systemy ewidencji kosztów. Rachunek wyników i jego rodzaje

Ewidencja zmian w stanie aktywów i pasywów – zasady funkcjonowania kont rachunkowych

Podstawowe zasady prowadzenie rachunkowości w podmiotach gospodarczych

Przykładowe księgowania dotyczące zmian w stanie aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów – praktyczne zastosowanie wiedzy z podstaw rachunkowości

Zaliczenie – sprawdzian wiedzy

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kożuch A., Kożuch A.J., Wakuła M., 2011. Rachunkowość po polsku. Wyd. II zmienione, CeDEWu, Warszawa.

2. Kmiecik-Kiszka Z., Szaro L., 2007. Rachunkowość od podstaw. Wyd. AR w Krakowie, Kraków.

3. Matuszewicz J., Matuszewicz P., 2010. Rachunkowość od podstaw. Wyd. Finans-Service, Warszawa.

4. Czubakowska K., 2011. Rachunkowość według prawa bilansowego. Wyd. C.H. Beck, Warszawa.

Literatura uzupełaniająca:

1. Rekowski M., 2015. Mikroekonomia. Wyd. Contact, Warszawa.

2. Arnet A., 2012. Wybrane decyzje ekonomiczne mikroprzedsiębiorcy. Politechnika Lubelska. Lublin.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Ma ogólną wiedzę z zakresu systemów informatycznych wykorzystywanych w procesie gromadzenia i przekształcania informacji finansowych obrazujących przebieg procesów realnych związanych z realizacją doświadczeń nauki o żywności i żywieniu

Zna podstawowe zasady ekonomii oraz organizacji i zarządzania w przemyśle żywnościowym, w szczególności związane z ich finansowym wyrazem w ramach operacji gospodarczych podlegających ewidencji rachunkowej. Zna i rozumie podstawowe zasady tworzenia, rozwoju i pomiaru efektów przedsiębiorczości indywidualnej.

Zna zakres i zasady rachunkowości

Kompetencje społeczne

Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju osobistego, w szczególności skutkujący umiejętnością pozyskiwania i przekształcania informacji generowanych w systemie rachunkowości.

Wykazuje odpowiedzialność za pracę własną i innych, posiadając wymaganą w tym zakresie wiedzę finansową.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Wiedza

Student nie posiada wiedzy z zakresu systemów informatycznych wykorzystywanych w procesie gromadzenia i przekształcania informacji finansowych, nie zna i nie rozumie istoty, znaczenia i funkcji rachunkowości jako sytemu informacyjnego.

Nie zna podstawowych zasad prowadzenia rachunkowości w podmiotach gospodarczych i nie zna treści i zakresu informacyjnego sprawozdań finansowych.

Student nie zna Informacyjnego znaczenia ewidencji zmian

w stanie aktywów i pasywów – zasady funkcjonowania kont rachunkowych

Student nie zna podstawowych zasad ekonomii oraz organizacji i zarządzania w przemyśle żywnościowym, w szczególności związane z ich finansowym wyrazem w ramach operacji gospodarczych podlegających ewidencji rachunkowej. Nie potrafi wskazać tych zależności i funkcji w systemie rachunkowości, obszarze majątku i źródeł jego finansowania, a także systemach ewidencyjnych podmiotów gospodarczych.

Student nie zna zakresu i zasad rachunkowości w odniesieniu do klasyfikacji i podziału majątku i źródeł finansowania jednostek gospodarczych, a także przychodów i kosztów oraz wyniku finansowego tych organizacji..

Nie zna również zasad księgowania identyfikowanych w praktyce podmiotów gospodarczych.

Kompetencje społeczne

Student nie rozumie potrzeby ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju osobistego, w szczególności dotyczącą istoty, znaczenia, zasad i funkcji sytemu rachunkowości. W tym kontekście nie potrafi zrozumieć i weryfikować zagadnień związanych z bilansem, rachunkiem wyników oraz praktycznego stosowania wiedzy z podstaw rachunkowości

Student nie wykazuje się odpowiedzialnością za pracę własną i innych, posiadając wymaganą w tym zakresie wiedzę dotyczącą zasad, funkcji i znaczenia systemu rachunkowości, jego sprawozdawczości i poznanych rozwiązań praktycznych.

Na ocenę 3

Wiedza

Student posiada podstawową wiedzę z zakresu systemów informatycznych wykorzystywanych w procesie gromadzenia i przekształcania informacji finansowych, zna i rozumie w stopniu podstawowym istotę, znaczenia i funkcje rachunkowości jako sytemu informacyjnego.

Zna w stopniu podstawowym zasady prowadzenia rachunkowości w podmiotach gospodarczych oraz treści i zakres informacyjny sprawozdań finansowych.

Student zna w stopniu podstawowym Informacyjne znaczenie ewidencji zmian

w stanie aktywów i pasywów – zasady funkcjonowania kont rachunkowych

Student w stopniu dostatecznym zna podstawowe zasady ekonomii oraz organizacji i zarządzania w przemyśle żywnościowym, w szczególności związane z ich finansowym wyrazem w ramach operacji gospodarczych podlegających ewidencji rachunkowej. Potrafi w stopniu dostatecznym wskazać te zależności i funkcje w systemie rachunkowości, obszarze majątku i źródeł jego finansowania, a także systemach ewidencyjnych podmiotów gospodarczych

Student zna w stopniu podstawowym zakres i zasady rachunkowości w odniesieniu do klasyfikacji i podziału majątku i źródeł finansowania jednostek gospodarczych, a także przychodów i kosztów oraz wyniku finansowego tych organizacji. W stopniu podstawowym zna również zasady księgowania identyfikowane w praktyce podmiotów gospodarczych.

Kompetencje społeczne

Student w stopniu podstawowym rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju osobistego, w szczególności dotyczącą istoty, znaczenia, zasad i funkcji sytemu rachunkowości. W tym kontekście rozpatruje również zagadnienia związane z bilansem, rachunkiem wyników oraz praktycznego stosowania wiedzy z podstaw rachunkowości

Student w stopniu dostatecznym wykazuje się odpowiedzialnością za pracę własną i innych, posiadając wymaganą w tym zakresie wiedzę dotyczącą zasad, funkcji i znaczenia systemu rachunkowości, jego sprawozdawczości i poznanych rozwiązań praktycznych.

Na ocenę 4

Wiedza

Student posiada wiedzę z zakresu systemów informatycznych wykorzystywanych w procesie gromadzenia i przekształcania informacji finansowych, zna i rozumie w stopniu dobrym istotę, znaczenia i funkcje rachunkowości jako sytemu informacyjnego.

Zna w stopniu dobrym zasady prowadzenia rachunkowości w podmiotach gospodarczych oraz treści i zakres informacyjny sprawozdań finansowych.

Student zna w stopniu dobrym Informacyjne znaczenie ewidencji zmian

w stanie aktywów i pasywów – zasady funkcjonowania kont rachunkowych

Student w stopniu dobrym zna podstawowe zasady ekonomii oraz organizacji i zarządzania w przemyśle żywnościowym, w szczególności związane z ich finansowym wyrazem w ramach operacji gospodarczych podlegających ewidencji rachunkowej. Potrafi w stopniu dobrym wskazać te zależności i funkcje w systemie rachunkowości, obszarze majątku i źródeł jego finansowania, a także systemach ewidencyjnych podmiotów gospodarczych

Student zna w stopniu dobrym zakres i zasady rachunkowości w odniesieniu do klasyfikacji i podziału majątku i źródeł finansowania jednostek gospodarczych, a także przychodów i kosztów oraz wyniku finansowego tych organizacji. W stopniu dobrym zna również zasady księgowania identyfikowane w praktyce podmiotów gospodarczych.

Kompetencje społeczne

Student w stopniu dobrym rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju osobistego, w szczególności dotyczącą istoty, znaczenia, zasad i funkcji sytemu rachunkowości. W tym kontekście rozpatruje również zagadnienia związane z bilansem, rachunkiem wyników oraz praktycznego stosowania wiedzy z podstaw rachunkowości

Student w stopniu dobrym wykazuje się odpowiedzialnością za pracę własną i innych, posiadając wymaganą w tym zakresie wiedzę dotyczącą zasad, funkcji i znaczenia systemu rachunkowości, jego sprawozdawczości i poznanych rozwiązań praktycznych.

Na ocenę 5

Wiedza

Student posiada wiedzy z zakresu systemów informatycznych wykorzystywanych w procesie gromadzenia i przekształcania informacji finansowych, bardzo dobrze zna i rozumie istotę, znaczenie i funkcje rachunkowości jako sytemu informacyjnego.

Zna bardzo dobrze zasady prowadzenia rachunkowości w podmiotach gospodarczych oraz treści i zakres informacyjny sprawozdań finansowych.

Student zna bardzo dobrze informacyjne znaczenie ewidencji zmian

w stanie aktywów i pasywów – zasady funkcjonowania kont rachunkowych

Student bardzo dobrze zna podstawowe zasady ekonomii oraz organizacji i zarządzania w przemyśle żywnościowym, w szczególności związane z ich finansowym wyrazem w ramach operacji gospodarczych podlegających ewidencji rachunkowej. Potrafi w stopniu bardzo dobrym wskazać te zależności i funkcje w systemie rachunkowości, obszarze majątku i źródeł jego finansowania, a także systemach ewidencyjnych podmiotów gospodarczych

Student zna w stopniu bardzo dobrym zakres i zasady rachunkowości w odniesieniu do klasyfikacji i podziału majątku i źródeł finansowania jednostek gospodarczych, a także przychodów i kosztów oraz wyniku finansowego tych organizacji. W stopniu bardzo dobrym zna również zasady księgowania identyfikowane w praktyce podmiotów gospodarczych.

Kompetencje społeczne

Student w stopniu bardzo dobrym rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju osobistego, w szczególności dotyczącą istoty, znaczenia, zasad i funkcji sytemu rachunkowości. W tym kontekście rozpatruje również zagadnienia związane z bilansem, rachunkiem wyników oraz praktycznego stosowania wiedzy z podstaw rachunkowości

Student w stopniu bardzo dobrym wykazuje się odpowiedzialnością za pracę własną i innych, posiadając wymaganą w tym zakresie wiedzę dotyczącą zasad, funkcji i znaczenia systemu rachunkowości, jego sprawozdawczości i poznanych rozwiązań praktycznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Sroka
Prowadzący grup: Wojciech Sroka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.