Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biochemia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.BTZ.BIOCB.SI.TTZTX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biochemia
Jednostka: Katedra Biotechnologii Żywności
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z budowa zwiazków naturalnych, oraz przemianami metabolicznymi i towarzyszacymi im zmianami energii w organizmach zywych jak równiez z praktyka analityczna laboratorium biochemicznego.

Pełny opis:

Tematyka wykladów:1) Rys historyczny. Pojecia podstawowe. Znaczenie biochemii w naukach przyrodniczych.Budowa i sklad chemiczny komórki. Rola wody i mikroelementów. Budowa i funkcje struktur podkomórkowych. Zwiazki makroergiczne. Mechanizm sprzezenia energetycznego. Transport przez membrany2) Aminokwasy, peptydy i bialka. Ogólna budowa i wlasnosci bialek. Struktury rzedowe bialka. Bialka jako skladnik produktów zywnosciowych - bialka zbóz, miesa, mleka, jaj. Wartosc biologiczna bialek pozywienia. Aminokwasy niezbedne.3) Enzymy. Energetyka reakcji biochemicznych Mechanizm katalizy enzymatycznej. Klasyfikacja, budowa i wlasnosci enzymów. Kontrola i regulacja aktywnosci enzymów. Enzymy trawienne.4) Witaminy rozpuszczalne w wodzie i koenzymy. Witaminy rozpuszczalne w tluszczach. Zwiazki sterydowe, karotenowce, chinony izopentenolowe. Biotechnologia witamin i zwiazków pokrewnych.5) Sacharydy. Budowa chemiczna i wlasnosci mono- oligo- i polisacharydów.Przemiany glikolityczne cukrów, fermentacje. Cykl fosforanów pentoz. Energetyka przemian katabolicznych cukrowców. Glukoneogeneza- odwrócenie procesu glikolizy.6) Utlenianie biologiczne. Lancuch oddechowy. Fosforylacja oksydacyjna. Cykl kwasów trikaboksylowych. Enzymy i energetyka cyklu Krebsa. Fosforylacje substratowe. Mechanizm wykorzystania energii swietlnej w fotosyntezie. Fotosystemy I i II. Fosforylacje fotosyntetyczne niecykliczna i cykliczna. Tworzenie cukrów w cyklu Calvina. Fotosynteza C4 i CAM.

7) Metabolizm niektórych aminokwasów. Metabolizm zelaza i hemu. Metabolizm lipidów. Trawienie lipidów i sterydów. Enzymatyczne beta-utlenienie kwasów tluszczowych. Przemiany glicerolu. Zwiazki ketonowe. Biosynteza kwasów tluszczowych. Metabolizm sterydów. Cholesterol. Regulacja hormonalna przemiany tluszczowej.

8) Kwasy nukleinowe, ich budowa, wlasnosci i mechanizm biosyntezy. Funkcje kwasów nukleinowych. Replikacja, transkrypcja i translacja. Podstawowy aksjomat biologii molekularnej. Mechanizm biosyntezy bialka. Regulacja ekspresji genów. Wprowadzenie do technik rekombinowanego DNA.

Tematyka cwiczen:

Wlasciwosci fizyko-chemiczne aminokwasów. Reakcje charakterystyczne aminokwasów, badanie wlasciwosci amfoterycznych aminokwasów metoda miareczkowania potencjometrycznego, oraz rozdzial aminokwasów metoda chromatografii podzialowej.Frakcjonowanie bialek metoda elektroforezy zonalnej i metoda chromatografii sita molekularnego. Badanie wplywu zmian pH, temperatury, stezenia metali ciezkich i alkalicznych, soli amonowych i alkoholu na wlasciwosci fizyczne i chemiczne bialek na przykladzie kazeiny i Taka-diastazy.

Wlasciwosci fizyko-chemiczne mono-, oligo- i polisacharydów. Reakcje ogólne i charakterystyczne cukrów, badanie procesu inwersji sacharozy oraz zawartosci cukrów w materiale biologicznym metoda polarymetryczna Eversa. Metody izolacji i oczyszczania polisacharydów z materialu roslinnego i zwierzecego.

Wlasciwosci fizyko-chemiczne tluszczowców. Reakcje charakterystyczne sluzace identyfikacji podstawowych skladników triacylogliceroli i fosfolipidów, a takze oznaczanie liczby zmydlania tluszczów, stopnia nienasycenia kwasów tluszczowych oraz zmian zawartosci aldehydów w tluszczach w zaleznosci od czasu ich przechowywania. Oznaczanie zawartosci cholesterolu i witamin rozpuszczalnych tluszczach w produktach spozywczych.

Izolacja kwasów nukleinowych i identyfikacja ich podstawowych skladników.

Kataliza enzymatyczna. Oznaczanie aktywnosci enzymatycznej w materiale biologicznym. Wplyw stezenia substratu i obecnosci inhibitorów na szybkosc reakcji enzymatycznej.

Literatura:

1. Kaczkowski, J. 1999. PODSTAWY BIOCHEMII. Wyd. XII ( lub pózniejsze). WNT

2. Hames, B.D., Hooper N. M. 2002. Biochemia. Krótkie wyklady., PWN S.A. Warszawa.

3. Rawn, J. D. 1989. Biochemistry. Neil Petterson Publishers, Burlington (NC).

4. Klyszejko-Stefanowicz L. 2003. Cwiczenia z biochemii. PWN Warszawa

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)