Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biochemia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.BTZ.BIOCB.SI.TTZCX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biochemia
Jednostka: Katedra Biotechnologii Żywności
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z budową związków naturalnych, oraz przemianami metabolicznymi i towarzyszącymi im zmianami energii w organizmach żywych jak również z praktyką analityczną laboratorium biochemicznego.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:1) Rys historyczny. Pojęcia podstawowe. Znaczenie biochemii w naukach przyrodniczych.Budowa i skład chemiczny komórki. Rola wody i mikroelementów. Budowa i funkcje struktur podkomórkowych. Związki makroergiczne. Mechanizm sprzężenia energetycznego. Transport przez membrany2) Aminokwasy, peptydy i białka. Ogólna budowa i własności białek. Struktury rzędowe białka. Białka jako składnik produktów żywnościowych - białka zbóż, mięsa, mleka, jaj. Wartość biologiczna białek pożywienia. Aminokwasy niezbędne.3) Enzymy. Energetyka reakcji biochemicznych Mechanizm katalizy enzymatycznej. Klasyfikacja, budowa i własności enzymów. Kontrola i regulacja aktywności enzymów. Enzymy trawienne.4) Witaminy rozpuszczalne w wodzie i koenzymy. Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach. Związki sterydowe, karotenowce, chinony izopentenolowe. Biotechnologia witamin i związków pokrewnych.

5) Sacharydy. Budowa chemiczna i własności mono- oligo- i polisacharydów.Przemiany glikolityczne cukrów, fermentacje. Cykl fosforanów pentoz. Energetyka przemian katabolicznych cukrowców. Glukoneogeneza- odwrócenie procesu glikolizy.

6) Utlenianie biologiczne. Łańcuch oddechowy. Fosforylacja oksydacyjna. Cykl kwasów trikaboksylowych. Enzymy i energetyka cyklu Krebsa. Fosforylacje substratowe. Mechanizm wykorzystania energii świetlnej w fotosyntezie. Fotosystemy I i II. Fosforylacje fotosyntetyczne niecykliczna i cykliczna. Tworzenie cukrów w cyklu Calvina. Fotosynteza C4 i CAM.

7) Metabolizm niektórych aminokwasów. Metabolizm żelaza i hemu. Metabolizm lipidów. Trawienie lipidów i sterydów. Enzymatyczne beta-utlenienie kwasów tłuszczowych. Przemiany glicerolu. Związki ketonowe. Biosynteza kwasów tłuszczowych. Metabolizm sterydów. Cholesterol. Regulacja hormonalna przemiany tłuszczowej.

8) Kwasy nukleinowe, ich budowa, własności i mechanizm biosyntezy. Funkcje kwasów nukleinowych. Replikacja, transkrypcja i translacja. Podstawowy aksjomat biologii molekularnej. Mechanizm biosyntezy białka. Regulacja ekspresji genów. Wprowadzenie do technik rekombinowanego DNA.

Tematyka ćwiczeń:

Właściwości fizyko-chemiczne aminokwasów. Reakcje charakterystyczne aminokwasów, badanie właściwości amfoterycznych aminokwasów metodą miareczkowania potencjometrycznego, oraz rozdział aminokwasów metodą chromatografii podziałowej.Frakcjonowanie białek metodą elektroforezy zonalnej i metodą chromatografii sita molekularnego. Badanie wpływu zmian pH, temperatury, stężenia metali ciężkich i alkalicznych, soli amonowych i alkoholu na właściwości fizyczne i chemiczne białek na przykładzie kazeiny i Taka-diastazy.

Właściwości fizyko-chemiczne mono-, oligo- i polisacharydów. Reakcje ogólne i charakterystyczne cukrów, badanie procesu inwersji sacharozy oraz zawartości cukrów w materiale biologicznym metodą polarymetryczną Eversa. Metody izolacji i oczyszczania polisacharydów z materiału roślinnego i zwierzęcego.

Właściwości fizyko-chemiczne tłuszczowców. Reakcje charakterystyczne służące identyfikacji podstawowych składników triacylogliceroli i fosfolipidów, a także oznaczanie liczby zmydlania tłuszczów, stopnia nienasycenia kwasów tłuszczowych oraz zmian zawartości aldehydów w tłuszczach w zależności od czasu ich przechowywania. Oznaczanie zawartości cholesterolu i witamin rozpuszczalnych tłuszczach w produktach spożywczych.

Izolacja kwasów nukleinowych i identyfikacja ich podstawowych składników.

Kataliza enzymatyczna. Oznaczanie aktywności enzymatycznej w materiale biologicznym. Wpływ stężenia substratu i obecności inhibitorów na szybkość reakcji enzymatycznej.

Literatura:

1. Kączkowski, J. 1999. PODSTAWY BIOCHEMII. Wyd. XII ( lub późniejsze). WNT

2. Hames, B.D., Hooper N. M. 2002. Biochemia. Krótkie wykłady., PWN S.A. Warszawa.

3. Rawn, J. D. 1989. Biochemistry. Neil Petterson Publishers, Burlington (NC).

4. Kłyszejko-Stefanowicz L. 2003. Ćwiczenia z biochemii. PWN Warszawa

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)