Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie jakością

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.6s.ZAZJ.SI.TTWTX.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie jakością
Jednostka: Wydział Technologii Żywności
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedstawienie studentom zagadnień związanych z zarządzaniem jakością żywności, zaprezentowanie norm służących do opracowywania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania jakością.

Pełny opis:

Treść kształcenia

Przegląd koncepcji zarządzania jakością, istota i ogólny model zarządzania jakością, normalizacja w kształtowaniu jakości, zarządzanie organizacją, systemy wdrażane w przemyśle spożywczym

Etapy i koncepcje w zarządzaniu jakością; rozwój systemów zarządzania jakością, historia norm dotyczących zarządzania jakością

System zarządzania jakością według serii norm ISO 9000; ISO 15161 - Wytyczne do stosowania ISO 9001: 2009 w przemyśle żywnościowym i napojów

Zasady zarządzania jakością jako droga do kompleksowego zarządzania przez jakość - TQM

Rodzaje procesów identyfikowanych w systemie zarządzania jakością

Akredytacja, normalizacja, certyfikacja

Zarządzanie bezpieczeństwem Żywności według norm z serii 22000; dokumentowanie systemu, identyfikowalność

Audytowanie systemów zarządzania jakością

Prezentacja sposobów przygotowania instrukcji, pisanie instrukcji i jej prezentacja

Struktura i metody redagowania procedur, pisanie procedury i jej prezentacja

Praktyczne przeprowadzanie audytów systemu, raportowanie audytu

Prezentacja i dyskusja nad księgami jakości w organizacjach różnych branż i różnej wielkości przemysłu spożywczego; mapy procesów

Literatura:

1. Hamrol A., Mantura W.: Zarządzanie Jakością, Teoria i Praktyka, PWN Warszawa 2006.

2. Sikora T.(red) Zarządzania jakością według norm ISO serii 9000:2000. Wydawnictwo, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2005.

3. Kijowski J. i Sikora T [red].: Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności. WNT Warszawa 2003.

4. EN IS0 9001:2008 Systemy zarządzania jakością – Wymagania

5. Norma PN-EN ISO 22000:2005 Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności. Wymagania dla każdej organizacji należącej do łańcucha żywnościowego.

6. Hamrol. A. Zarządzanie jakością z przykładami, PWN Warszawa 2009

7. Salerno-Kochan M. System zarządzania jakością ISO 9000. [W:] Wybrane koncepcje i systemy zarządzania jakością. Red. T. Sikora. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna wszystkie systemy zapewniania i zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności we wszystkich organizacjach zajmujących się produkcją żywności i pasz oraz wytwarzaniem materiałów mających kontakt z żywnością. Wie które z nich są obligatoryjne a które dobrowolne.

Zna istotę i cele systemów zarządzania jakością i zarządzania bezpieczeństwem żywności według normy z serii ISO 9000 i ISO 22000, wie jakie są ich wymagania dotyczące certyfikacji systemu oraz jakie płyną korzyści z opracowania, wdrożenia i utrzymywania systemu zarządzania jakością i systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności.

Zna przewodnik zarządzania jakością żywności według normy ISO 15165 i wie jak z niego korzystać. Zna zasady zarządzania jakością według normy ISO 9004 i wytyczne tych zasad traktuje jako drogę służącą do osiągnięcia w swym działaniu kompleksowego zarządzania przez jakość (TQM). Zna standardy British Retail Consortium (BRC) i International Food Standard (IFS).

Zna rodzaje procesów funkcjonujących w organizacjach przetwórstwa żywności. Potrafi je opisać i określić powiązania między nimi i ich wpływ na funkcjonowanie całego systemu. Rozumie podstawowe pojęcia z zakresu prawa żywnościowego; zna prawne skutki podejmowanych działań w zakresie zarządzania jakością żywności; Zna zasady zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi regulacjami prawnymi

Umiejętności

Umie pracować w grupie i kierować małym zespołem, posiada umiejętność wyszukiwania i analizowania oraz wykorzystywania potrzebnych informacji z różnych źródeł niezbędnych do opracowania zagadnień z zakresu produkcji żywności

Dobiera i stosuje odpowiednią metodę analizy w celu rozwiązania określonego problemu związanego z jakością i bezpieczeństwem żywności.

Kompetencje społeczne

Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju osobistego.

Ma świadomość znaczenia zawodowej i etycznej odpowiedzialności za właściwą ocenę jakości żywności.

Zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności, ryzyka i skutków ekonomicznych, społecznych i zdrowotnych właściwego prowadzenia procesów technologicznych wytwarzania żywności oraz przestrzegania parametrów technologicznych mających wpływ na jakość i bezpieczeństwo żywności.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Nie odróżnia systemów wdrażanych obligatoryjnie i dobrowolnie. Nie potrafi ich nazwać i większości wymienić.

Nie rozróżnia systemów obligatoryjnych od dobrowolnie wdrażanych. Nie zna wszystkich systemów wykorzystywanych w produkcji żywności, pasz i materiałów mających kontakt z żywością. Zna tylko niektóre wymagania systemów odnośnie dokumentacji. Myli wymagania normy ISO 9001 i normy ISO 22000. Nie rozumie znaczenia i roli programów wstępnych przy wdrażaniu systemów zarządzania jakością

Nie zna przewodnika zarządzania jakością żywności według normy ISO 15165. Zna nieliczne zasady zarządzania jakością według normy ISO 9004 ale nie potrafi uzasadnić słuszności i celu ich stosowania. Zna niektóre z wymagań standardu British Retail Consortium (BRC) i International Food Standard (IFS). Nie wie jakie ma znaczenie i jaki jest cel ich wdrażania ani jakie firmy są zainteresowane ich stosowaniem.

Zna nazwy niektórych procesów funkcjonujących w organizacjach przetwórstwa żywności. Nie wie że mają one wpływ na funkcjonowanie całego systemu. Nie rozumie podstawowych pojęć z zakresu prawa żywnościowego; nie rozumie prawnych i ekonomicznych skutków podejmowanych działań w zakresie zarządzania jakością żywności; zna niektóre zasady zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi regulacjami prawnymi

Posiada ograniczone umiejętności wyszukiwania i wykorzystywania potrzebnych informacji ze źródeł głównie internetowych potrzebnych do opracowania zagadnień z zakresu zarządzania jakością żywności.

Nie potrafi samodzielnie przeprowadzić analizy problemu jakościowego wiązanego z systemem zarządzania jakością żywności

Nie Potrafi zredagować instrukcji przyjęcia surowców do wytwarzania produktów wybranej branży przemysłu spożywczego lub wytwarzania potraw, nie wie jak zaprojektować formularze do niej, najczęściej ściąga je z Internetu. Nie umie napisać procedury realizacji produkcji w wybranej branży spożywczej, opisuje etapy procesu, nie w niej planowania i prawidłowego podziału obowiązków.

Nie widzi potrzeby ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju osobistego

Nie potrafi dostosować się do pracy w grupie ani kierować małym zespołem

Nie ma świadomości znaczenia zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję bezpiecznej i wysokojakościowej żywności. Nie zdaje sobie sprawy z dpowiedzialności, ryzyka i skutków ekonomicznych produkcji żywności o właściwej jakości.

Na ocenę 3

Zna najważniejsze systemy zapewniania bezpieczeństwa żywności i zarządzania jakością. Potrafi wymienić większość norm na, których są oparte ale ma trudności z określeniem nazwy systemu. Nie wie, od czego zależy decyzja o podjęciu wysiłku wdrażania systemu zarządzania jakością.

Orientuje się w głównych różnicach pomiędzy systemem zarządzania jakością według normy ISO 9001 a systemem zarządzania bezpieczeństwem żywności wg normy ISO 22000. Nie potrafi wymienić różnic pomiędzy systemem zapewnienia bezpieczeństwa żywności HACCP a systemem zarządzania bezpieczeństwem żywności według ISO 22000. Ma problemy z wymaganiami odnośnie obowiązujących dokumentów dla obu systemów.

Zna przewodnik zarządzania jakością żywności według normy ISO 15165 ale nie rozumie powodu dla którego istnieje. Zna niektóre z zasad zarządzania jakością według normy ISO 9004 ale nie potrafi krótko omówić i uzasadnić ich słuszności stosowania. Nie wie jakie jest znaczenie tych zasad i wymagania odnośnie ich stosowania. Zna niektóre z wymagań standardu British Retail Consortium (BRC) i International Food Standard (IFS). Nie wie jakie ma znaczenie i jaki jest cel ich wdrażania.

Zna nazwy niektórych procesów funkcjonujących w organizacjach przetwórstwa żywności. Potrafi je opisać, ale nie wie że mają one wpływ na funkcjonowanie całego systemu. Rozumie podstawowe pojęcia z zakresu prawa żywnościowego; nie rozumie prawnych i ekonomicznych skutków podejmowanych działań w zakresie zarządzania jakością żywności; Zna większość zasad zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi regulacjami prawnymi

Posiada pewne umiejętności wyszukiwania i wykorzystywania potrzebnych informacji z różnych źródeł niezbędnych do opracowania zagadnień z zakresu zarządzania jakością żywności.

Po otrzymaniu dokładnych wskazówek analizuje rozpatrywany problem i przy pomocy poznajduje sposób rozwiązania problemu.

Potrafi zredagować instrukcję przyjęcia surowców do wytwarzania produktów wybranej branży przemysłu spożywczego lub wytwarzania potraw, nie bardzo wie jak zaprojektować formularze do niej. Umie napisać procedurę realizacji produkcji w wybranej branży spożywczej, nie odróżnia procedury systemu HACCP od ISO 9000

Nie bardzo zdaje sobie sprawę z potrzeby ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju osobistego.

Pracuje w grupie, ale nie potrafi pokierować małym zespołem

Ma niewielką świadomość znaczenia zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję bezpiecznej i wysokojakościowej żywności. Zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności, ryzyka i skutków ekonomicznych produkcji żywności o właściwej jakości.

Na ocenę 4

Zna systemy zapewniania i zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności w organizacjach zajmujących się produkcją żywności i pasz oraz wytwarzaniem materiałów mających kontakt z żywnością. Wie które z nich są obligatoryjne a które dobrowolne. Wymienia większość poprawnie ale ma wątpliwości czy wdrażanie ich zależy od wielkości lub też rodzaju produkowanych wyrobów.

Zna cel wdrażania systemów zarządzania jakością oraz zarządzania bezpieczeństwem żywności według norm z serii ISO 9000 i ISO 22000, zna większość wymagań norm koniecznych do uzyskania certyfikatu oraz ogólne korzyści wynikające z uzyskania certyfikatów. Myli wymagania odnośnie wymaganej dokumentacji oraz przeglądu kierownictwa obu systemów.

Zna przewodnik zarządzania jakością żywności według normy ISO 15165 i wie jak z niego korzystać. Zna wszystkie zasady zarządzania jakością według normy ISO 9004 ale nie wszystkie potrafi krótko omówić i uzasadnić ich słuszność. Wie, że stosowanie tych zasad to wstęp do kompleksowego zarządzania przez jakość –TQM. Zna standardy British Retail Consortium (BRC) i International Food Standard (IFS). Wie, że można je certyfikować.

Zna rodzaje procesów funkcjonujących w organizacjach przetwórstwa żywności. Potrafi je sklasyfikować i opisać, wie że mają one wpływ na funkcjonowanie całego systemu. Rozumie podstawowe pojęcia z zakresu prawa żywnościowego; zna prawne i ekonomiczne skutki podejmowanych działań w zakresie zarządzania jakością żywności; Zna większość zasad zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi regulacjami prawnymi.

Posiada umiejętność wyszukiwania i analizowania oraz wykorzystywania potrzebnych informacji z różnych źródeł niezbędnych do opracowania zagadnień z zakresu zarządzania jakością żywności.

Po uzyskaniu wskazówek stosuje odpowiednią metodę analizy w celu rozwiązania określonego problemu związanego z jakością i bezpieczeństwem żywności w rozpatrywanym warunkach panujących w zakładzie przetwórczym.

Potrafi zredagować instrukcję przyjęcia surowców do wytwarzania produktów wybranej branży przemysłu spożywczego lub wytwarzania potraw. Umie napisać procedurę realizacji produkcji w wybranej branży spożywczej, nie bardzo rozróżnia procedury systemu HACCP od ISO 9000.

Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Pracuje w grupie ale ma trudności w kierowaniu małym zespołem

Ma świadomość znaczenia zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję bezpiecznej i wysokojakościowej żywności. Zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności, ryzyka i skutków ekonomicznych produkcji żywności o właściwej jakości.

Na ocenę 5

Zna wszystkie systemy zapewniania i zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności we wszystkich organizacjach zajmujących się produkcją żywności i pasz oraz wytwarzaniem materiałów mających kontakt z żywnością. Wymienia bezbłędnie te które są obligatoryjne i te które wdraża się z wyboru

Zna istotę i cele systemów zarządzania jakością i zarządzania bezpieczeństwem żywności według norm z serii ISO 9000 i ISO 22000, wie jakie są ich wymagania dotyczące certyfikacji systemu oraz jakie płyną korzyści z opracowania, wdrożenia i utrzymywania systemu zarządzania jakością i systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności.

Zna przewodnik zarządzania jakością żywności według normy ISO 15165 i wie jak z niego korzystać. Zna zasady zarządzania jakością według normy ISO 9004 i wytyczne tych zasad traktuje jako drogę służącą do osiągnięcia w swym działaniu kompleksowego zarządzania przez jakość (TQM). Zna standardy British Retail Consortium (BRC) i International Food Standard (IFS) i rozumie jaki jest cel ich stosowania a nawet certyfikowania przez jednostki posiadające do tego akredytację.

Zna rodzaje procesów funkcjonujących w organizacjach przetwórstwa żywności. Potrafi je sklasyfikować, opisać i określić powiązania między nimi i ich wpływ na funkcjonowanie całego systemu. Rozumie podstawowe pojęcia z zakresu prawa żywnościowego; odróżnia przepisy Kodeksu Żywnościowego od rozporządzeń UE i polskich dotyczących żywności; zna prawne i ekonomiczne skutki podejmowanych działań w zakresie zarządzania jakością żywności; Zna zasady zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi regulacjami prawnymi.

Posiada umiejętność wyszukiwania i analizowania oraz wykorzystywania potrzebnych informacji z różnych źródeł niezbędnych do opracowania zagadnień z zakresu zarządzania jakością żywności.

Dobiera i stosuje odpowiednią metodę analizy w celu rozwiązania określonego problemu związanego z jakością i bezpieczeństwem żywności dostosowując ja do konkretnych warunków wytwarzania.

Potrafi zredagować instrukcję przyjęcia surowców do wytwarzania produktów wybranej branży przemysłu spożywczego lub wytwarzania potraw. Umie napisać procedurę realizacji produkcji w wybranej branży spożywczej, uwzględniając wymagania systemu zarządzania jakością według serii norm ISO 9000.

Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju osobistego

Umie pracować w grupie i kierować małym zespołem,

Jest w pełni świadom znaczenia zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję bezpiecznej i wysokojakościowej żywności. Zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności, ryzyka i skutków ekonomicznych produkcji żywności o właściwej jakości.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)