Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projektowanie technologiczne w gastronomii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.6s.PTWG.SI.TTZCZ.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie technologiczne w gastronomii
Jednostka: Katedra Technologii Produktów Roślinnych i Higieny Żywienia (z laboratorium MCMŻ)
Grupy: Żywienie Człowieka, 6 sem, SI
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Tematyka zajęć

Zasady tworzenia projektów technologicznych. Dokumentacja techniczna, bilans materiałowy, obliczanie zdolności produkcyjnych zakładów. Lokalizacja zakładów, plan zagospodarowania terenu.

Struktura przestrzenna i funkcjonalna zakładów żywienia zbiorowego. Wymagania terenowe i środowiskowe sytuowania zakładów gastronomicznych. Układ funkcjonalny pomieszczeń. Wytyczne technologiczne dla opracowań architektoniczno - budowlanych i budowlano – instalacyjnych. Wymagania związane z wykańczaniem wnętrz.

Omówienie wymagań sanitarno-higienicznych, przepisów przeciwpożarowych, bhp, ochrony środowiska.

Projektowanie programu i technologii produkcji. Technologiczne wytyczne dla poszczególnych branż. Działy i pomieszczenia zakładów gastronomicznych.

Organizacja procesu technologicznego w zakładach gastronomicznych, wyrażająca się właściwym usytuowaniem stanowisk roboczych oraz organizacją pracy w działach ekspedycyjnym i konsumenckim. Wyposażenie technologiczne. Ciągi technologiczne.

Zasady określania powierzchni, wyposaż

enia oraz warunków składowania surowców i artykułów w pomieszczeniach magazynowych. Zasady określania powierzchni pomieszczeń produkcyjnych i wyposażenia technologicznego.

Omówienie wybranych instalacji: wodno-kanalizacyjnej, energii elektrycznej, gazowej, wentylacyjnej itp. Obliczanie zapotrzebowania czynników energetycznych.

Wspomaganie komputerowe procesu technologicznego projektowania.

Literatura:

Podstawowa

1. Koziorowska B., Projektowanie technologiczne zakładów gastronomicznych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 1998.

2. Neryng A., Wyposażenie zakładów gastronomicznych z elementami techniki projektowania, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 1999.

3. Skrzypczak K., Dolata W., Projektowanie technologiczne zakładów gastronomicznych, Wyd. Euro-Gastro-Food, Poznań, 1997

Uzupełniająca

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 oraz z 2003 r. Nr 33, poz. 270, z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.z 2010 r. Nr 243, poz. 1623.) z późniejszymi zmianami

Efekty uczenia się:

PRJ_W1 podstawowy metody, techniki, technologie, narzędzia i materiały pozwalające zaprojektować wybrany zakład żywienia zbiorowego.

PRJ_W2 podstawowe systemy produkcji potraw/produktów oraz wymagania sanitarno higieniczne w zakładach żywienia zbiorowego.

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

PRJ_U1 umiejętnie wyszukiwać, rozumie, analizuje i wykorzystuje informacje pozyskane z różnych źródeł w celu wykonania zadanego zadania.

PRJ_U2 wykonać pod okiem opiekuna projekt technologiczny wybranego procesu i/lub zakładu.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

PRJ_K1 odpowiedniego określenia priorytetów służących do realizacji projektu technologicznego.

PRJ_K2 identyfikacji i rozstrzyga dylematy związane z doborem urządzeń, ich ułożeniem w ciągi technologiczne oraz rozmieszczeniem poszczególnych działów.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania. Udział w ocenie końcowej z przedmiotu - 33,3%.

Ćwiczenia projektowe. Wykonanie projektu technologicznego wybranego zakładu gastronomicznego w formie pracy i uzyskanie oceny pozytywnej - udział w ocenie końcowej przedmiotu 66,7%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Florkiewicz
Prowadzący grup: Adam Florkiewicz, Radosława Skoczeń-Słupska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Florkiewicz
Prowadzący grup: Adam Florkiewicz, Radosława Skoczeń-Słupska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Florkiewicz
Prowadzący grup: Adam Florkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)