Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Inżynieria bioreaktorowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.6s.INBR.SI.TBSBY.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Inżynieria bioreaktorowa
Jednostka: Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie słuchaczy w podstawy inżynierii reakcji chemicznych/biochemicznych oraz omówienie podstawowych problemów związanych z budową i eksploatacją bioreaktorów.

Pełny opis:

W ramach zajęć poruszane są następujące zganienia:

Elementy stechiometrii reakcji biochemicznych, termodynamika reakcji biochemicznych.

Kinetyka reakcji enzymatycznych, estymacja parametrów równań kinetycznych.

Modele wzrostu biomasy.

Reaktory dla reakcji biochemicznych i hodowli mikroorganizmów.

Zagadnienia dynamiki procesów biochemicznych.

Bilansowanie reakcji biochemicznych, obliczanie podstawowych funkcji termodynamicznych.

Estymacja parametrów równań kinetycznych, metoda całkowa i różniczkowa.

Bilans masy bioreaktora.

Analiza poszczególnych typów bioreaktorów, Właściwości statyczne i dynamiczne bioreaktorów.

Literatura:

1. S. Ledakowicz, Inżynieria biochemiczna, WNT, Warszawa, 2018;

2. B. Tabiś, Zasady reaktorów inżynierii reaktorów chemicznych, WNT Warszawa 1999;

3. J. Szarawara, J. Skrzypek, A. Gawdzik, Podstawy inżynierii reaktorów chemicznych, WNT, Warszawa, 1991

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

Zna stechiometrię reakcji biochemicznych: pojęcie węglomola substancji, współczynniki wydajności, iloraz oddechowy. Termodynamika przemian biochemicznych: współczynniki redukcji, ciepło kultywacji, termodynamiczny współczynnik wydajności.

Zna podstawy kinetyki reakcji enzymatycznych, metody estymacji parametrów równań kinetycznych, rodzaje inhibicji.

Zna podstawy kinetyki wzrostu biomasy: modele strukturalne i „czarnej skrzynki”, rodzaje inhibicji, model „drapieżca-ofiara” metody estymacji parametrów równań kinetycznych.

Zna metody modelowania i doboru reaktorów dla reakcji biochemicznych: bilansowanie masy i ciepła, podstawy tworzenia modeli matematycznych, rodzaje bioreaktorów. Rozumie problematykę sterowania i regulacji pracy bioreaktorów, symulacji pracy bioreaktora.

UMIEJĘTNOŚCI:

Umie określić stechiometrię reakcji biochemicznych w oparciu o pojęcie węglomola i wartości doświadczalnych współczynników wydajności, metody obliczanie ciepła kultywacji biomasy.

Umie przeprowadzić estymację parametrów równań kinetycznych reakcji biochemicznych.

Umie stworzyć bilans masy bioreaktora.

Umie dobrać reaktor do zagadnienia procesowego. Potrafi określić krytyczne punkty w procesie i zaproponować układ regulacji.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania. Udział w ocenie końcowej z przedmiotu - 60%.

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie:

- indywidualnych sprawozdań z prac laboratoryjnych (średnia z uzyskanych ocen) - udział w ocenie końcowej modułu 40%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Ptaszek
Prowadzący grup: Michał Pancerz, Paweł Ptaszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie słuchaczy w podstawy inżynierii reakcji chemicznych/biochemicznych oraz omówienie podstawowych problemów związanych z budową i eksploatacją bioreaktorów.

Pełny opis:

W ramach zajęć poruszane są następujące zganienia:

Elementy stechiometrii reakcji biochemicznych, termodynamika reakcji biochemicznych.

Kinetyka reakcji enzymatycznych, estymacja parametrów równań kinetycznych.

Modele wzrostu biomasy.

Reaktory dla reakcji biochemicznych i hodowli mikroorganizmów.

Zagadnienia dynamiki procesów biochemicznych.

Bilansowanie reakcji biochemicznych, obliczanie podstawowych funkcji termodynamicznych.

Estymacja parametrów równań kinetycznych, metoda całkowa i różniczkowa.

Bilans masy bioreaktora.

Analiza poszczególnych typów bioreaktorów, Właściwości statyczne i dynamiczne bioreaktorów.

Literatura:

1. S. Ledakowicz, Inżynieria biochemiczna, WNT, Warszawa, 2018;

2. B. Tabiś, Zasady reaktorów inżynierii reaktorów chemicznych, WNT Warszawa 1999;

3. J. Szarawara, J. Skrzypek, A. Gawdzik, Podstawy inżynierii reaktorów chemicznych, WNT, Warszawa, 1991

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)