Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nowoczesne metody analizy instrumentalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.5s.NMAI.SI.TJBJY.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nowoczesne metody analizy instrumentalnej
Jednostka: Katedra Technologii Produktów Roślinnych i Higieny Żywienia (z laboratorium MCMŻ)
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Wykłady

Tematyka zajęć:

Wprowadzenie do analizy instrumentalnej: etapy proces analitycznego, analiza ilościowa, metody kalibracji, opracowanie wyników, błędy i problemy występujące podczas analizy.

Spektrometria cząsteczkowa - spektroskopia UV-VIS, spektrometria w podczerwieni. Podstawy teoretyczne i prawa, budowa aparatury.

Spektrometria atomowa - atomowa spektrometria absorpcyjna: podstawy metody ASA, budowa aparatury, analiza ilościowa metodą ASA; atomowa spektrometria emisyjna.

Spektrometria mas: aparatura, widma mas związków organicznych, zastosowanie spektrometrii mas.

Inne metody spektrometryczne: fluorymetria, nefelometria, turbidymetria, polarymetria, refraktometria.

Chromatografia cieczowa: aparatura (pompy, dozowniki, kolumny, detektory), fazy stacjonarne w wysokosprawnej chromatografii cieczowej, zastosowanie HPLC.

Chromatografia gazowa: aparatura (dozowniki, kolumny, detektory), wybór parametrów analizy, zastosowanie techniki GC.

Podstawy metod elektrochemicznych, potencjał elektrody – podwójna warstwa elektryczna, siła elektromotoryczna.

Metody elektrochemiczne: potencjometria, amperometria, kulometria, konduktometria – budowa aparatury, zastosowanie w analizie chemicznej.

Metody elektroforetyczne: elektroforeza żelowa – zasada i podział metod, sposoby detekcji, elektroforeza kapilarna – podział technik, budowa aparatury. Przykłady zastosowań.

Ćwiczenia laboratoryjne

Tematyka zajęć:

Podstawy elektrochemii i spektroskopii UV-Vis, widma absorpcyjne.

Spektrofotometria UV/Vis – spektrofotometryczna anliza ilościowa: wyznaczanie stężenia jednego składnika.

Atomowa spektrometria absorpcyjna - Oznaczenie zawartości Ca i Cd w materiale biologicznym metodą spektroskopii absorpcji atomowej.

Chromatografia cieczowa HPLC– Oznaczanie zawartości azotanów (V) z wykorzystaniem metody dodatku wzorca.

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas – analiza składu i zawartości olejków eterycznych i aromatów spożywczych

Elektroforeza żelowa – elektroforeza białek na żelu poliakrylamidowym [SDS-PAGE] oraz elektrotransfer na membranę PVDF

Elektroforeza kapilarna – analiza witamin z grupy B metodą elektroforezy kapilarnej.

Literatura:

Podstawowa

1. W. Szczepaniak, 1999, Metody instrumentalne w analizie chemicznej, Wyd. Nauk. PWN W-wa lub wydania późniejsze

2. Z. Witkiewicz, 1995, Podstawy chromatografii, Wyd. Nauk.-Tech. W-wa lub wydania późniejsze

3. E. de Hoffmann, J. Charette, V. Stroobant, 1998, Spektrometria mas, Wyd. Nauk.-Tech. W-wa

Uzupełniająca

1. 1. R. A. W. Johnstone, M. E. Rose, 2001, Spektrometria mas (Podręcznik dla chemików i biochemików), Wyd. Nauk. PWN W-wa;

2. 2. Elektroforeza. Przykłady zastosowań. Praca zbiorowa pod redakcją B.Walkowiaka i V. Kochmańskiej. Amersham Biosciences, 2002;

Efekty uczenia się:

WIEDZA - absolwent zna i rozumie:

Ma podstawową wiedzę zakresu chemii analitycznej i metod instrumentalnych przydatną do rozwiązywania prostych zadań.

Zna podstawowe aspekty budowy i działania aparatury wykorzystywanej w analizie instrumentalnej.

Ma podstawową wiedzę na temat zjawisk i procesów wykorzystywanych w analizie instrumentalnej, potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia oraz odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa, wyjaśnić zjawiska fizyko-chemiczne, na których opierają się poszczególne metody analizy instrumentalnej

UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi:

Potrafi wykonywać proste analizy ilościowe, zna zasadę wykonywanych analiz.

Potrafi wykonać zlecone proste doświadczenia, pomiary fizyczne / chemiczne lub obserwacje według instrukcji i pod kierunkiem prowadzącego oraz analizować ich wyniki.

Posiada umiejętność opisania przeprowadzonego doświadczenia, prezentacji wyników oraz ich opracowania [przeprowadzania podstawowych obliczeń chemicznych, graficznego przedstawiania danych] i interpretacji oraz przygotowania w/w w formie sprawozdania

Wykorzystuje dostępne źródła informacji, w tym źródła elektroniczne. Rozumie literaturę z zakresu przedmiotu zajęć w języku polskim.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:

Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej określoną rolę

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady

Zaliczenie wykładów na podstawie egzaminu pisemnego złożonego z pytań testowych lub otwartych (ocena pozytywna min. 51%) – udział w ocenie końcowej modułu 50%.

Ćwiczenia laboratoryjne

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie:

- pisemnych sprawozdań z ćwiczeń – konieczność zaliczenia wszystkich sprawozdań,

- pisemnych sprawdzianów z ćwiczeń (pytania otwarte, obliczeniowe, rozwiązanie problemu, interpretacja wyniku) - (ocena pozytywna powyżej min. 50%) - udział w ocenie końcowej modułu 50%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Surma
Prowadzący grup: Adam Florkiewicz, Barbara Mickowska, Anna Sadowska-Rociek, Magdalena Surma
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)