Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Molekularne podstawy genetycznych modyfikacji żywności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.5s.MPGM.SI.TJBJY.T Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Molekularne podstawy genetycznych modyfikacji żywności
Jednostka: Katedra Biotechnologii Żywności
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Wykłady

Tematyka zajęć:

Aminokwasy białkowe, peptydy i białka. Geometria i właściwości wiązania peptydowego. Nukleotydy jako jednostki monomeryczne kwasów nukleinowych. Podstawowe rodzaje kwasów nukleinowych- budowa i funkcje.

Kwasy nukleinowe: replikacja, transkrypcja, translacja Kodowanie w biologii. Systemy ochronne zmiany kodu, systemy regulacji zmiany kodu. Uszkodzenia i naprawa DNA.

Mechanizmy regulacji ekspresji genów w komórkach pro- i eukariotycznych. Horyzontalny transfer DNA w naturze.

Technologia rekombinowanego DNA- zarys ogólny.. Enzymy restrykcyjne i wektory. Jak ignorować introny? cDNA. .Żywność genetycznie modyfikowana. Biokatalizatory otrzymywane z GMO, bakteriocyny, mikroorganizmy GMO w przemyśle spożywczym i żywności.

Rośliny GMO: perspektywa producenta, rolnika, i konsumenta. Zwierzęta GM, Enviropig, klonowanie (Czy także człowieka ?) Tkanki roślin i zwierząt jako bioreaktory. (Czy przemysł spożywczy pójdzie na wojnę ?)

Kontrola zawartości GMO w surowcach oraz produktach żywnościowych i paszowych. Certyfikowane materiały odniesienia. Pobieranie próbek. Metody oznaczania GMO. Testy ELISA. Testy RT-PCR

Aspekty etyczne, legislacyjne i prawne żywności typu GMO. Czy przenoszenie materiału genetycznego jest bezpieczne ? Konflikty interesów, lobbing, media.

Zawodowa i etyczna odpowiedzialność za produkcję bezpiecznej żywności . Problemy bioetyczne związane z żywnością GMO: Argumenty przeciwko GMO: Konsekwencjonaliści i niekonsekwencjonaliści. Regulacje prawne: FDA, EU, Polska. Odbiór konsumencki: żywność GMO a żywność „organiczna”

Ćwiczenia laboratoryjne

Tematyka zajęć:

Izolacja, oczyszczanie oraz detekcja genomowego DNA w żywności

Wykorzystanie reakcji PCR w jakościowej analizie żywności GM

Literatura:

Podstawowa

1. Buchowicz, J. Biotechnologia molekularna. Modyfikacje genetyczne, postępy, problemy. PWN. Warszawa 2009.

2. Bonner, P.L.R. Hargreaves, A.J. 2011. Basic Bioscience Laboratory Techniques. Willey-Blackwell, Oxford, UK.

3. Ratledge, c., Kristiansen, B. 2011. Podstawy biotechnologii. PWN.

Uzupełniająca

1. Elderidge S. 2003. Food biotechnology. Current Issues and Perspectives. Nova Science Publishers, Inc., New York.

2. Nichol D.S.T. An introduction to genetic engineering. 2002. Cambridge University Press

Efekty uczenia się:

WIEDZA - absolwent zna i rozumie:

Zna zasady budowy jednostek monomerycznych tworzących biomolekuły informacyjne, zna mechanizmy ich łączenia, tworzenia struktur rzędowych, upakowania i fałdowania. Rozpoznaje podstawowe kompleksy nukleoproteinowe, zna zasady ich budowy, asocjacji i dysocjacji

Rozumie proces transdukcji informacji genetycznej w komórkach prokariotycznych i eukariotycznych Charakteryzuje centralny aksjomat biologii molekularnej.

Zna mechanizmy regulacji ekspresji genów w komórkach prokariotycznych i eukariotycznych oraz rolę tych mechanizmów w regulowaniu metabolizmu komórkowego.

Charakteryzuje techniki biologii molekularnej (inżynierii genetycznej) oraz definiuje podstawowe obszary ich stosowania w naukach o żywności i technologii przemysłu spożywczego. Wskazuje na zagrożenia i nadzieje dla człowieka i środowiska związane ze stosowaniem manipulacji genetycznych u mikroorganizmów roślin i zwierząt.

Definiuje i klasyfikuje różne poziomy modyfikacji genetycznych stosowanych w produkcji żywności. Wymienia i opisuje jakościowe i ilościowe metody analizy zawartości gmo w żywności

Rozpoznaje wielorakie zależności decydujące o akceptacji konsumenckiej żywności genetycznie modyfikowanej. Rozpoznaje rolę badań interdyscyplinarnych w formułowaniu ocen technicznych, toksykologicznych, środowiskowych, etycznych i społecznych dotyczących żywności modyfikowanej genetycznie

UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi:

Wykonuje zadanie badawcze/oznaczenie pod kierunkiem opiekuna. Właściwie opracowuje i interpretuje wyniki, poprawnie formułuje wnioski.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

Ma świadomość znaczenia zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję bezpiecznej żywności. Rozumie potrzebę informowania społeczeństwa o działaniach dotyczących produkcji bezpiecznej żywności. Wykazuje odpowiedzialność za pracę własną i innych.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady

Zaliczenie wykładów na podstawie :,

- testu wielokrotnego wyboru (min. 51% punktów) - udział w ocenie końcowej modułu 65%

Ćwiczenia laboratoryjne

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie:

- oceny praktycznych umiejętności - udział w ocenie końcowej modułu 10%

- pisemnych sprawozdań z wykonanych ćwiczeń. - udział w ocenie końcowej modułu 10%

- pisemnego sprawdzianu wiedzy (min. 51% punktów) - udział w ocenie końcowej modułu 15%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Żyła
Prowadzący grup: Robert Duliński, Krzysztof Żyła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Żyła
Prowadzący grup: Robert Duliński, Krzysztof Żyła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.