Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Higiena produkcji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.4s.HIPR.NI.TTZTZ.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Higiena produkcji
Jednostka: Katedra Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych
Grupy: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka, 4 sem, NI
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

W toku realizacji zajęć omawiane są warunki sanitarno-higieniczne produkcji jakie wymagane są dla uzyskania wysokiej jakości zdrowotnej żywności ze szczególnym uwzględnieniem jej bezpieczeństwa dla konsumenta. Treści nauczania obejmują wymagania prawne dotyczące higieny produkcji, elementy dobrej praktyki higienicznej oraz systemów kontroli zewnętrznej oraz wewnętrznej w produkcji żywności.

Pełny opis:

Treści nauczania obejmują następujące zagadnienia:

1. Higiena produkcji a jakość zdrowotna żywności. Zagrożenia zdrowotne związane z surowcami, procesami technologicznymi, magazynowaniem i dystrybucją żywności. Podział i charakterystyka zagrożeń. Możliwości zapobiegania i likwidacji.

2. Prawo żywnościowe dotyczące higieny produkcji żywności. Ustawodastwo światowe, Unii Europejskiej i krajowe.

3. Higiena produkcji jako element systemowego podejścia do bezpieczeństwa żywności - GMP/GHP, HACCP. Obszary GHP a higiena produkcji.

4. Wymagania higieniczne dotyczące otoczenia, budynków i pomieszczeń oraz procesów technologicznych. Układ funkcjonalny zakładu i podział obszarów na strefy ryzyka. Zakażenia krzyżowe.

5. Higiena maszyn i urządzeń - stan techniczny, przeglądy okresowe, możliwe nisze rozwoju drobnoustrojów. Monitoring i zwalczanie szkodników - procedura DDD, profilaktyka, metody deratyzacji, dezynsekcji i deawionizacji. Rola dostepu do wody pitnej dla zapewnienia higieny - wymagania sanitarne.

6. Wymagania higieniczne odnośnie postępowania z odpadami. Znaczenie kwalifikacji personelu dla zapewnienia higieny produkcji - wykształcenie, szkolenia wstępne i okresowe. Higiena osobista personelu - wymagania zdrowotne, zasady postępowania (stosowanie odzieży ochronnej, mycie rąk, przemiszczanie się po zakładzie, wizytacja osób postronnych).

7. Występowanie osadów w przemyśle spożywczym, Procesy mycia i dezynfekcji - procedury i instrukcje, parametry mycia, środki myjąco dezynfekujące, metody mycia (CIP, COP), sprzęt myjąco-dezynfekujący. Metody monitorowania skuteczności mycia.

8. Kontrola zewnętrzna i wewnętrzna. Nadzór zewnętrzny nad jakością zdrowotną żywności: Państwowa Inspekcja Sanitarna, Inspekcja Weterynaryjna, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Kontrola wewnętrzna w zakresie higieny produkcji, przechowywania i dystrybucji żywności.

Literatura:

1. Kołożyn-Krajewska D., 2013.Higiena produkcji żywności. Wydawnictwo SGGW, W-wa.

2. Kołożyn-Krajewska D., Sikora T. 2010. Zarządzanie bezpieczeństwem żywności. Wydawnictwo C.H. Beck, W-wa.

3. Gawęcki J., Krejpcio Z. 2014. Bezpieczeństwo żywności i żywienia. Wydawnictwo Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

4. Rozporządzenia i Dyrektywy UE, Ustawy i Rozporządzenia krajowe dotyczące higieny produkcji żywności. https://isap.sejm.gov.pl/ https://eur-lex.europa.eu/

Efekty uczenia się:

Wiedza - zna i rozumie

1. pojęcia higiena, higiena produkcji, jakość żywności, jakość zdrowotna żywności, bezpieczeństwo żywności oraz podstawowe systemy zapewnienia bezpieczeństwa żywności, ze szczególnym uwzględnieniem GHP/GMP i HACCP

2. zagrożenia fizyczne, chemiczne i biologiczne w procesie produkcji żywności oraz ich znaczenie dla uzyskania bezpiecznego produktu żywnościowego

3. znaczenie i zasady procesów mycia, dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji w procesie produkcji bezpiecznej żywności, a także środki wykorzystywane w prowadzeniu tych procesów oraz metody monitorowania higieny pomieszczeń, maszyn, urządzeń, powietrza i personelu.

4. przepisy prawne (polskie i unijne) dotyczące higieny produkcji żywności, kompetencje zewnętrznych organów kontroli w Polsce, a także zakres kontroli wewnętrznych, związanych z produkcją bezpiecznej żywności.

Kompetencje społeczne - jest gotów do:

1. przyjęcia społecznej, etycznej i zawodowej odpowiedzialności za produkcję bezpiecznej dla konsumenta żywności i wyboru priorytetów służących wyprodukowaniu bezpiecznej żywności.

2. stałego pogłębiania wiedzy z zakresu higieny produkcji żywności w tym aktualizacji znajomości prawa dotyczącego bezpieczeństwa żywności.

3. podejmowania zdecydowanych działań na płaszczyźnie gospodarczej i społecznej w celu propagowania zasad higieny w produkcji i obrocie żywnością

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Sady
Prowadzący grup: Marek Sady
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Sady
Prowadzący grup: Marek Sady
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Sady
Prowadzący grup: Marek Sady
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Sady
Prowadzący grup: Marek Sady
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-26 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Sady
Prowadzący grup: Marek Sady
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)