Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gospodarka energetyczna, wodna i ściekowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.4s.GEWS.NI.TTZTZ.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gospodarka energetyczna, wodna i ściekowa
Jednostka: Katedra Technologii Fermentacji i Mikrobiologii
Grupy: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka, 4 sem, NI
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Wykłady:

Charakterystyka gospodarki energetycznej w przemyśle spożywczym. Rodzaje energetyki i ich możliwości wykorzystania, wskaźniki i limity zużycia. Czynniki wpływające na zużycie energii w poszczególnych branżach przemysłu spożywczego i ich analiza. Gospodarka paliwami, proces spalania. Bilans kotła parowego i obciążenia kotła. Monitoring zużycia energii, wykresy obciążeń.

Para wodna jako nośnik energii cieplnej. Gospodarka energią elektryczną, układy zasilania, współczynnik mocy cos φ, biegi jałowe, kompensacja mocy biernej, rodzaje kompensacji, charakterystyka energetyczna urządzenia, współczynnik jednoczesności, struktura zużycia energii elektrycznej. Gospodarka chłodnicza i sprężonymi gazami, obiegi i urządzenia chłodnicze.

Charakterystyka zasobów wody słodkiej w Polsce i na świecie. Klasyfikacja czystości wód powierzchniowych i podziemnych, rozporządzenia dotyczące jakości wód. Ujęcia wodne, pozwolenia wodno-prawne. Właściwości korozyjne i buforowe wody. Twardość wody, kamień kotłowy.

Procesy uzdatniania wód powierzchniowych i podziemnych. Procesy separacji fazy stałej: cedzenie, sedymentacja, flotacja, filtracja. Koagulacja - przebieg procesu, koagulanty glinowe i żelazowe, dawki koagulantów. Flokulacja i metody strąceniowe.

Metody adsorbcji w uzdatnianiu wody, zastosowanie węgla aktywnego. Zastosowanie wymiany jonowej w technologii uzdatniania wody, wymieniacze jonowe, zmiękczanie wody, dekationizacja i demineralizacja wody, odtlenianie wody. Procesy membranowe w uzdatnianiu wody (odwrócona osmoza, ultrafiltracja, mikrofiltracja, elektrodializa).

Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi oraz przemysłu spożywczego - wskaźniki i wymagania. Zagrożenia wynikające z występowania w wodzie bakterii chorobotwórczych, wirusów, cyst i oocyst pierwotniaków. Bakteriologiczne kryteria oceny sanitarnej wody. Mikroorganizmy wskaźnikowe wody i metody ich oznaczania. Prawidłowe pobieranie prób wody do badań mikrobiologicznych.

Dezynfekcja wody. Metody dezynfekcji. Zastosowanie chloru i dwutlenku chloru. Mutagenność wody, własności toksyczne dwutlenku chloru i jego pochodnych. Ozonowanie wody. Zastosowanie promieniowania ultrafioletowego i ultradźwięków w procesach dezynfekcji.

Biologiczne metody uzdatniania wody, procesy biochemiczne wykorzystywane w uzdatnianiu wody (aerobowe utlenianie materii organicznej, nitryfikacja, denitryfikcja, biologiczne utlenianie żelaza i manganu). Metody biologiczne oczyszczania ścieków - osad czynny i złoża biologiczne. Usuwanie metali ciężkich ze ścieków - procesy biosorpcji i biotransformacji metali.

Ćwiczenia:

Paliwa – definicja, podział. Obliczanie teoretycznej i rzeczywistej ilości powietrza niezbędnego do spalania paliw. Procesy energetyczne zachodzące w kotle parowym – bilans i sprawność kotła, straty przemian energii w kotle parowym. Przesyłanie ciepła – obliczanie strat w rurociągu izolowanymi nieizolowanym, straty nieszczelności.

Rodzaje obciążeń sieci elektrycznych. Pojęcie mocy w układach jedno- i trójfazowych. Współczynnik mocy – naturalne i sztuczne sposoby kompensacji mocy biernej. Biegi jałowe, ograniczniki biegów jałowych i sens ich instalowania.

Analiza fizyko-chemiczna wody i ścieków. Wskaźniki jakości wody. Oznaczanie barwy, mętności, zapachu, odczynu, konduktywności elektrolitycznej, kwasowości i zasadowości wody.

Oznaczanie twardości wody metodą wersenianową oraz analiza kamienia kotłowego.

Oznaczanie tlenu metodą Winklera. Chemiczne i biochemiczne zapotrzebowanie na tlen (ChZT i BZT). Oznaczanie utlenialności metodą Kubela w środowisku kwaśnym. Oznaczanie zawartości chlorków metodą Mohra.

Literatura:

Podstawowa:

1. Instrukcje do ćwiczen - wysyłane uczestnikom poprzez USOSmail.

2. Nawrocki J.: Uzdatnianie wody. Procesy chemiczne i biologiczne. PWN, Warszawa 2002.

3. Neryng A., Wojdalski J., Budny J., Krasowski E.: Energia i woda w przemyśle rolno-spożywczym. WNT, Warszawa 2002.

Uzupełniająca:

1. Klimiuk E., Łebkowska M.: Biotechnologia w ochronie środowiska. PWN, Warszawa 2004.

2. Ustawy i rozporządzenia UE i Polski w sprawie gospodarki wodą, ściekami i różnymi rodzajami energii.

Efekty uczenia się:

Zna i rozumie:

rodzaje energii oraz paliw, procesy ich spalania, charakteryzuje parę wodną jako nośnik energii cieplnej oraz instalacje do wytwarzania pary, charakteryzuje gospodarkę energią elektryczną, biegi jałowe, współczynnik mocy, kompensację mocy biernej; zna obiegi chłodnicze oraz zasady racjonalnej gospodarki energią ciepłą, zimną i energią elektryczną.

światowe i krajowe zasoby wody słodkiej, zna ustawy i rozporządzenia dotyczące wód powierzchniowych, podziemnych i wody przeznaczonej do spożycia, opisuje właściwości wody, procesy jej uzdatniania, rodzaje twardości wody oraz skład kamienia kotłowego. Zna wymagania dotyczące wody dla gospodarki żywnościowej oraz zasady racjonalnej gospodarki wodnej.

zna metody dezynfekcji wody, procesy biochemiczne wykorzystywane w biologicznym uzdatnianiu wody, objaśnia biologiczne metody oczyszczania ścieków.

Potrafi:

wykonać obliczenia z zakresu energetyki w przemyśle spożywczym.

dokonać fizyko-chemicznych analiz wody i ścieków wybranymi metodami, zinterpretować uzyskane wyniki i odnieść do odpowiednich rozporządzeń.

Jest gotów do:

świadomego rozumienia znaczenia zawodowej odpowiedzialności za produkcję żywności oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego.

wykazania odpowiedzialności za pracę własną i innych oraz przestrzegania zasad BHP i dobrych praktyk.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania. Udział w ocenie końcowej z przedmiotu - 50%

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie kolokwium zaliczeniowego z zakresu ćwiczeń (ocena pozytywna dla min. 51% punktów) - udział w ocenie końcowej modułu 50%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Tarko
Prowadzący grup: Urszula Błaszczyk, Monika Cioch-Skoneczny, Magdalena Januszek, Paweł Sroka, Tomasz Tarko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Tarko
Prowadzący grup: Urszula Błaszczyk, Aneta Pater, Paweł Sroka, Tomasz Tarko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Pełny opis:

Wykłady:

Charakterystyka gospodarki energetycznej w przemyśle spożywczym. Rodzaje energetyki i ich możliwości wykorzystania, wskaźniki i limity zużycia. Czynniki wpływające na zużycie energii w poszczególnych branżach przemysłu spożywczego i ich analiza. Gospodarka paliwami, proces spalania. Bilans kotła parowego i obciążenia kotła. Monitoring zużycia energii, wykresy obciążeń.

Para wodna jako nośnik energii cieplnej. Gospodarka energią elektryczną, układy zasilania, współczynnik mocy cos φ, biegi jałowe, kompensacja mocy biernej, rodzaje kompensacji, charakterystyka energetyczna urządzenia, współczynnik jednoczesności, struktura zużycia energii elektrycznej. Gospodarka chłodnicza i sprężonymi gazami, obiegi i urządzenia chłodnicze.

Charakterystyka zasobów wody słodkiej w Polsce i na świecie. Klasyfikacja czystości wód powierzchniowych i podziemnych, rozporządzenia dotyczące jakości wód. Ujęcia wodne, pozwolenia wodno-prawne. Właściwości korozyjne i buforowe wody. Twardość wody, kamień kotłowy.

Procesy uzdatniania wód powierzchniowych i podziemnych. Procesy separacji fazy stałej: cedzenie, sedymentacja, flotacja, filtracja. Koagulacja - przebieg procesu, koagulanty glinowe i żelazowe, dawki koagulantów. Flokulacja i metody strąceniowe.

Metody adsorbcji w uzdatnianiu wody, zastosowanie węgla aktywnego. Zastosowanie wymiany jonowej w technologii uzdatniania wody, wymieniacze jonowe, zmięczanie wody, dekationizacja i demineralizacja wody, odtlenianie wody. Procesy membranowe w uzdatnianiu wody (odwrócona osmoza, ultrafiltracja, mikrofiltracja, elektrodializa).

Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi oraz przemysłu spożywczego - wskaźniki i wymagania. Zagrożenia wynikające z występowania w wodzie bakterii chorobotwórczych, wirusów, cyst i oocyst pierwotniaków. Bakteriologiczne kryteria oceny sanitarnej wody. Mikroorganizmy wskaźnikowe wody i metody ich oznaczania. Prawidłowe pobieranie prób wody do badań mikrobiologicznych.

Dezynfekcja wody. Metody dezynfekcji. Zastosowanie chloru i dwutlenku chloru. Mutagenność wody, własności toksyczne dwutlenku chloru i jego pochodnych. Ozonowanie wody. Zastosowanie promieniowania ultrafioletowego i ultradźwięków w procesach dezynfekcji.

Biologiczne metody uzdatniania wody, procesy biochemiczne wykorzystywane w uzdatnianiu wody (aerobowe utlenianie materii organicznej, nitryfikacja, denitryfikcja, biologiczne utlenianie żelaza i manganu). Metody biologiczne oczyszczania ścieków - osad czynny i złoża biologiczne. Usuwanie metali ciężkich ze ścieków - procesy biosorpcji i biotransformacji metali.

Ćwiczenia:

Paliwa – definicja, podział. Obliczanie teoretycznej i rzeczywistej ilości powietrza niezbędnego do spalania paliw. Procesy energetyczne zachodzące w kotle parowym – bilans i sprawność kotła, straty przemian energii w kotle parowym. Przesyłanie ciepła – obliczanie strat w rurociągu izolowanymi nieizolowanym, straty nieszczelności.

Rodzaje obciążeń sieci elektrycznych. Pojęcie mocy w układach jedno- i trójfazowych. Współczynnik mocy – naturalne i sztuczne sposoby kompensacji mocy biernej. Biegi jałowe, ograniczniki biegów jałowych i sens ich instalowania.

Analiza fizyko-chemiczna wody i ścieków. Wskaźniki jakości wody. Oznaczanie barwy, mętności, zapachu, odczynu, konduktywności elektrolitycznej, kwasowości i zasadowości wody.

Oznaczanie twardości wody metodą wersenianową oraz analiza kamienia kotłowego.

Oznaczanie tlenu metodą Winklera. Chemiczne i biochemiczne zapotrzebowanie na tlen (ChZT i BZT). Oznaczanie utlenialności metodą Kubela w srodowisku kwaśnym. Oznaczanie zawartości chlorków metodą Mohra.

Literatura:

Podstawowa:

1. Instrukcje do ćwiczen - wysyłane uczestnikom poprzez USOSmail.

2. Nawrocki J.: Uzdatnianie wody. Procesy chemiczne i biologiczne. PWN, Warszawa 2002.

3. Neryng A., Wojdalski J., Budny J., Krasowski E.: Energia i woda w przemyśle rolno-spożywczym. WNT, Warszawa 2002.

Uzupełniająca:

1. Klimiuk E., Łebkowska M.: Biotechnologia w ochronie środowiska. PWN, Warszawa 2004.

2. Ustawy i rozporządzenia UE i Polski w sprawie gospodarki wodą, ściekami i różnymi rodzajami energii.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Tarko
Prowadzący grup: Urszula Błaszczyk, Magdalena Januszek, Paweł Sroka, Tomasz Tarko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Pełny opis:

Wykłady:

Charakterystyka gospodarki energetycznej w przemyśle spożywczym. Rodzaje energetyki i ich możliwości wykorzystania, wskaźniki i limity zużycia. Czynniki wpływające na zużycie energii w poszczególnych branżach przemysłu spożywczego i ich analiza. Gospodarka paliwami, proces spalania. Bilans kotła parowego i obciążenia kotła. Monitoring zużycia energii, wykresy obciążeń.

Para wodna jako nośnik energii cieplnej. Gospodarka energią elektryczną, układy zasilania, współczynnik mocy cos φ, biegi jałowe, kompensacja mocy biernej, rodzaje kompensacji, charakterystyka energetyczna urządzenia, współczynnik jednoczesności, struktura zużycia energii elektrycznej. Gospodarka chłodnicza i sprężonymi gazami, obiegi i urządzenia chłodnicze.

Charakterystyka zasobów wody słodkiej w Polsce i na świecie. Klasyfikacja czystości wód powierzchniowych i podziemnych, rozporządzenia dotyczące jakości wód. Ujęcia wodne, pozwolenia wodno-prawne. Właściwości korozyjne i buforowe wody. Twardość wody, kamień kotłowy.

Procesy uzdatniania wód powierzchniowych i podziemnych. Procesy separacji fazy stałej: cedzenie, sedymentacja, flotacja, filtracja. Koagulacja - przebieg procesu, koagulanty glinowe i żelazowe, dawki koagulantów. Flokulacja i metody strąceniowe.

Metody adsorbcji w uzdatnianiu wody, zastosowanie węgla aktywnego. Zastosowanie wymiany jonowej w technologii uzdatniania wody, wymieniacze jonowe, zmięczanie wody, dekationizacja i demineralizacja wody, odtlenianie wody. Procesy membranowe w uzdatnianiu wody (odwrócona osmoza, ultrafiltracja, mikrofiltracja, elektrodializa).

Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi oraz przemysłu spożywczego - wskaźniki i wymagania. Zagrożenia wynikające z występowania w wodzie bakterii chorobotwórczych, wirusów, cyst i oocyst pierwotniaków. Bakteriologiczne kryteria oceny sanitarnej wody. Mikroorganizmy wskaźnikowe wody i metody ich oznaczania. Prawidłowe pobieranie prób wody do badań mikrobiologicznych.

Dezynfekcja wody. Metody dezynfekcji. Zastosowanie chloru i dwutlenku chloru. Mutagenność wody, własności toksyczne dwutlenku chloru i jego pochodnych. Ozonowanie wody. Zastosowanie promieniowania ultrafioletowego i ultradźwięków w procesach dezynfekcji.

Biologiczne metody uzdatniania wody, procesy biochemiczne wykorzystywane w uzdatnianiu wody (aerobowe utlenianie materii organicznej, nitryfikacja, denitryfikcja, biologiczne utlenianie żelaza i manganu). Metody biologiczne oczyszczania ścieków - osad czynny i złoża biologiczne. Usuwanie metali ciężkich ze ścieków - procesy biosorpcji i biotransformacji metali.

Ćwiczenia:

Paliwa – definicja, podział. Obliczanie teoretycznej i rzeczywistej ilości powietrza niezbędnego do spalania paliw. Procesy energetyczne zachodzące w kotle parowym – bilans i sprawność kotła, straty przemian energii w kotle parowym. Przesyłanie ciepła – obliczanie strat w rurociągu izolowanymi nieizolowanym, straty nieszczelności.

Rodzaje obciążeń sieci elektrycznych. Pojęcie mocy w układach jedno- i trójfazowych. Współczynnik mocy – naturalne i sztuczne sposoby kompensacji mocy biernej. Biegi jałowe, ograniczniki biegów jałowych i sens ich instalowania.

Analiza fizyko-chemiczna wody i ścieków. Wskaźniki jakości wody. Oznaczanie barwy, mętności, zapachu, odczynu, konduktywności elektrolitycznej, kwasowości i zasadowości wody.

Oznaczanie twardości wody metodą wersenianową oraz analiza kamienia kotłowego.

Oznaczanie tlenu metodą Winklera. Chemiczne i biochemiczne zapotrzebowanie na tlen (ChZT i BZT). Oznaczanie utlenialności metodą Kubela w srodowisku kwaśnym. Oznaczanie zawartości chlorków metodą Mohra.

Literatura:

Podstawowa:

1. Instrukcje do ćwiczen - wysyłane uczestnikom poprzez USOSmail.

2. Nawrocki J.: Uzdatnianie wody. Procesy chemiczne i biologiczne. PWN, Warszawa 2002.

3. Neryng A., Wojdalski J., Budny J., Krasowski E.: Energia i woda w przemyśle rolno-spożywczym. WNT, Warszawa 2002.

Uzupełniająca:

1. Klimiuk E., Łebkowska M.: Biotechnologia w ochronie środowiska. PWN, Warszawa 2004.

2. Ustawy i rozporządzenia UE i Polski w sprawie gospodarki wodą, ściekami i różnymi rodzajami energii.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Tarko
Prowadzący grup: Urszula Błaszczyk, Aneta Pater, Paweł Sroka, Tomasz Tarko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Pełny opis:

Wykłady:

Charakterystyka gospodarki energetycznej w przemyśle spożywczym. Rodzaje energetyki i ich możliwości wykorzystania, wskaźniki i limity zużycia. Czynniki wpływające na zużycie energii w poszczególnych branżach przemysłu spożywczego i ich analiza. Gospodarka paliwami, proces spalania. Bilans kotła parowego i obciążenia kotła. Monitoring zużycia energii, wykresy obciążeń.

Para wodna jako nośnik energii cieplnej. Gospodarka energią elektryczną, układy zasilania, współczynnik mocy cos φ, biegi jałowe, kompensacja mocy biernej, rodzaje kompensacji, charakterystyka energetyczna urządzenia, współczynnik jednoczesności, struktura zużycia energii elektrycznej. Gospodarka chłodnicza i sprężonymi gazami, obiegi i urządzenia chłodnicze.

Charakterystyka zasobów wody słodkiej w Polsce i na świecie. Klasyfikacja czystości wód powierzchniowych i podziemnych, rozporządzenia dotyczące jakości wód. Ujęcia wodne, pozwolenia wodno-prawne. Właściwości korozyjne i buforowe wody. Twardość wody, kamień kotłowy.

Procesy uzdatniania wód powierzchniowych i podziemnych. Procesy separacji fazy stałej: cedzenie, sedymentacja, flotacja, filtracja. Koagulacja - przebieg procesu, koagulanty glinowe i żelazowe, dawki koagulantów. Flokulacja i metody strąceniowe.

Metody adsorbcji w uzdatnianiu wody, zastosowanie węgla aktywnego. Zastosowanie wymiany jonowej w technologii uzdatniania wody, wymieniacze jonowe, zmięczanie wody, dekationizacja i demineralizacja wody, odtlenianie wody. Procesy membranowe w uzdatnianiu wody (odwrócona osmoza, ultrafiltracja, mikrofiltracja, elektrodializa).

Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi oraz przemysłu spożywczego - wskaźniki i wymagania. Zagrożenia wynikające z występowania w wodzie bakterii chorobotwórczych, wirusów, cyst i oocyst pierwotniaków. Bakteriologiczne kryteria oceny sanitarnej wody. Mikroorganizmy wskaźnikowe wody i metody ich oznaczania. Prawidłowe pobieranie prób wody do badań mikrobiologicznych.

Dezynfekcja wody. Metody dezynfekcji. Zastosowanie chloru i dwutlenku chloru. Mutagenność wody, własności toksyczne dwutlenku chloru i jego pochodnych. Ozonowanie wody. Zastosowanie promieniowania ultrafioletowego i ultradźwięków w procesach dezynfekcji.

Biologiczne metody uzdatniania wody, procesy biochemiczne wykorzystywane w uzdatnianiu wody (aerobowe utlenianie materii organicznej, nitryfikacja, denitryfikcja, biologiczne utlenianie żelaza i manganu). Metody biologiczne oczyszczania ścieków - osad czynny i złoża biologiczne. Usuwanie metali ciężkich ze ścieków - procesy biosorpcji i biotransformacji metali.

Ćwiczenia:

Paliwa – definicja, podział. Obliczanie teoretycznej i rzeczywistej ilości powietrza niezbędnego do spalania paliw. Procesy energetyczne zachodzące w kotle parowym – bilans i sprawność kotła, straty przemian energii w kotle parowym. Przesyłanie ciepła – obliczanie strat w rurociągu izolowanymi nieizolowanym, straty nieszczelności.

Rodzaje obciążeń sieci elektrycznych. Pojęcie mocy w układach jedno- i trójfazowych. Współczynnik mocy – naturalne i sztuczne sposoby kompensacji mocy biernej. Biegi jałowe, ograniczniki biegów jałowych i sens ich instalowania.

Analiza fizyko-chemiczna wody i ścieków. Wskaźniki jakości wody. Oznaczanie barwy, mętności, zapachu, odczynu, konduktywności elektrolitycznej, kwasowości i zasadowości wody.

Oznaczanie twardości wody metodą wersenianową oraz analiza kamienia kotłowego.

Oznaczanie tlenu metodą Winklera. Chemiczne i biochemiczne zapotrzebowanie na tlen (ChZT i BZT). Oznaczanie utlenialności metodą Kubela w srodowisku kwaśnym. Oznaczanie zawartości chlorków metodą Mohra.

Literatura:

Podstawowa:

1. Instrukcje do ćwiczen - wysyłane uczestnikom poprzez USOSmail.

2. Nawrocki J.: Uzdatnianie wody. Procesy chemiczne i biologiczne. PWN, Warszawa 2002.

3. Neryng A., Wojdalski J., Budny J., Krasowski E.: Energia i woda w przemyśle rolno-spożywczym. WNT, Warszawa 2002.

Uzupełniająca:

1. Klimiuk E., Łebkowska M.: Biotechnologia w ochronie środowiska. PWN, Warszawa 2004.

2. Ustawy i rozporządzenia UE i Polski w sprawie gospodarki wodą, ściekami i różnymi rodzajami energii.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-26 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Tarko
Prowadzący grup: Tomasz Tarko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Pełny opis:

Wykłady:

Charakterystyka gospodarki energetycznej w przemyśle spożywczym. Rodzaje energetyki i ich możliwości wykorzystania, wskaźniki i limity zużycia. Czynniki wpływające na zużycie energii w poszczególnych branżach przemysłu spożywczego i ich analiza. Gospodarka paliwami, proces spalania. Bilans kotła parowego i obciążenia kotła. Monitoring zużycia energii, wykresy obciążeń.

Para wodna jako nośnik energii cieplnej. Gospodarka energią elektryczną, układy zasilania, współczynnik mocy cos φ, biegi jałowe, kompensacja mocy biernej, rodzaje kompensacji, charakterystyka energetyczna urządzenia, współczynnik jednoczesności, struktura zużycia energii elektrycznej. Gospodarka chłodnicza i sprężonymi gazami, obiegi i urządzenia chłodnicze.

Charakterystyka zasobów wody słodkiej w Polsce i na świecie. Klasyfikacja czystości wód powierzchniowych i podziemnych, rozporządzenia dotyczące jakości wód. Ujęcia wodne, pozwolenia wodno-prawne. Właściwości korozyjne i buforowe wody. Twardość wody, kamień kotłowy.

Procesy uzdatniania wód powierzchniowych i podziemnych. Procesy separacji fazy stałej: cedzenie, sedymentacja, flotacja, filtracja. Koagulacja - przebieg procesu, koagulanty glinowe i żelazowe, dawki koagulantów. Flokulacja i metody strąceniowe.

Metody adsorbcji w uzdatnianiu wody, zastosowanie węgla aktywnego. Zastosowanie wymiany jonowej w technologii uzdatniania wody, wymieniacze jonowe, zmięczanie wody, dekationizacja i demineralizacja wody, odtlenianie wody. Procesy membranowe w uzdatnianiu wody (odwrócona osmoza, ultrafiltracja, mikrofiltracja, elektrodializa).

Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi oraz przemysłu spożywczego - wskaźniki i wymagania. Zagrożenia wynikające z występowania w wodzie bakterii chorobotwórczych, wirusów, cyst i oocyst pierwotniaków. Bakteriologiczne kryteria oceny sanitarnej wody. Mikroorganizmy wskaźnikowe wody i metody ich oznaczania. Prawidłowe pobieranie prób wody do badań mikrobiologicznych.

Dezynfekcja wody. Metody dezynfekcji. Zastosowanie chloru i dwutlenku chloru. Mutagenność wody, własności toksyczne dwutlenku chloru i jego pochodnych. Ozonowanie wody. Zastosowanie promieniowania ultrafioletowego i ultradźwięków w procesach dezynfekcji.

Biologiczne metody uzdatniania wody, procesy biochemiczne wykorzystywane w uzdatnianiu wody (aerobowe utlenianie materii organicznej, nitryfikacja, denitryfikcja, biologiczne utlenianie żelaza i manganu). Metody biologiczne oczyszczania ścieków - osad czynny i złoża biologiczne. Usuwanie metali ciężkich ze ścieków - procesy biosorpcji i biotransformacji metali.

Ćwiczenia:

Paliwa – definicja, podział. Obliczanie teoretycznej i rzeczywistej ilości powietrza niezbędnego do spalania paliw. Procesy energetyczne zachodzące w kotle parowym – bilans i sprawność kotła, straty przemian energii w kotle parowym. Przesyłanie ciepła – obliczanie strat w rurociągu izolowanymi nieizolowanym, straty nieszczelności.

Rodzaje obciążeń sieci elektrycznych. Pojęcie mocy w układach jedno- i trójfazowych. Współczynnik mocy – naturalne i sztuczne sposoby kompensacji mocy biernej. Biegi jałowe, ograniczniki biegów jałowych i sens ich instalowania.

Analiza fizyko-chemiczna wody i ścieków. Wskaźniki jakości wody. Oznaczanie barwy, mętności, zapachu, odczynu, konduktywności elektrolitycznej, kwasowości i zasadowości wody.

Oznaczanie twardości wody metodą wersenianową oraz analiza kamienia kotłowego.

Oznaczanie tlenu metodą Winklera. Chemiczne i biochemiczne zapotrzebowanie na tlen (ChZT i BZT). Oznaczanie utlenialności metodą Kubela w srodowisku kwaśnym. Oznaczanie zawartości chlorków metodą Mohra.

Literatura:

Podstawowa:

1. Instrukcje do ćwiczen - wysyłane uczestnikom poprzez USOSmail.

2. Nawrocki J.: Uzdatnianie wody. Procesy chemiczne i biologiczne. PWN, Warszawa 2002.

3. Neryng A., Wojdalski J., Budny J., Krasowski E.: Energia i woda w przemyśle rolno-spożywczym. WNT, Warszawa 2002.

Uzupełniająca:

1. Klimiuk E., Łebkowska M.: Biotechnologia w ochronie środowiska. PWN, Warszawa 2004.

2. Ustawy i rozporządzenia UE i Polski w sprawie gospodarki wodą, ściekami i różnymi rodzajami energii.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)