Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zasady i organizacja żywienia zbiorowego i żywienia w szpitalach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.3s.ZOZZ.SM.TTDXZ.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zasady i organizacja żywienia zbiorowego i żywienia w szpitalach
Jednostka: Katedra Technologii Produktów Roślinnych i Higieny Żywienia (z laboratorium MCMŻ)
Grupy: Dietetyka, 3 sem, SM
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z zasadami planowania i organizacji żywienia w zakładach żywienia zbiorowego z uwzględnieniem szpitali oraz rolą dietetyka w procesie leczenia, a także systemami dystrybucji posiłków w szpitalach.

Pełny opis:

Organizacja i zasady żywienia w zakładach żywienia zbiorowego z uwzględnieniem szpitali.

Ocena i monitorowanie stanu odżywienia chorych przyjmowanych do leczenia szpitalnego. Niedożywienie szpitalne.

Żywienie zbiorowe w szpitalach jako element leczenia. Rola dietetyka.

Metody oceny efektywności prowadzonego poradnictwa żywieniowego.

Systemy dystrybucji potraw w szpitalu.

Planowanie żywienia dietetycznego. Wykorzystanie wybranych programów komputerowych.

Literatura:

Podstawowa:

1. Ciborowska H., Rudnicka A. Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka, PZWL, Warszawa, 2018

2. Deniszewski J., Szponar B., Socha J. (red.). Podstawy naukowe żywienia w szpitalach, IŻŻ, Warszawa, 2011.

3. Turlejska H., Pilzner U., Szponar L. Zasady racjonalnego żywienia. Zalecane racje pokarmowe dla wybranych grup ludności w zakładach żywienia. Wyd. ODDK, Gdańsk, 2006.

Uzupełniająca:

1. Gawęcki J., Mosso-Pietraszewska T. Kompendium wiedzy o żywności, żywieniu i zdrowiu, PWN, Warszawa, 2008.

2. Dyrektywy, Ustawy, Rozporządzenia UE i krajowe.

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

ZZZ_W1 zasady planowania i organizacji żywienia w zakładach żywienia zbiorowego z uwzględnieniem szpitali oraz rolę dietetyka w procesie leczenia

ZZZ_W2 systemy dystrybucji posiłków w szpitalach

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

-

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

ZZZ_K1 przyjęcia odpowiedzialności za właściwe planowanie żywienia różnych grup ludności oraz do przekazywania społeczeństwu informacji o zasadach prawidłowego żywienia

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Topolska
Prowadzący grup: Kinga Topolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Topolska
Prowadzący grup: Kinga Topolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Topolska
Prowadzący grup: Kinga Topolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Topolska
Prowadzący grup: Kinga Topolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)