Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe C

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.3s.SEMD.NM.TTZCZ.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe C
Jednostka: Katedra Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych
Grupy: Technologia Żywności, 3 sem, NM
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Seminarium dyplomowe umożliwia studentom zaprezentowanie wyników swojej pracy magisterskiej oraz wynikających z nich wniosków i przygotowanie pracy magisterskiej do druku.

Pełny opis:

Omówienie zasad prezentacji wyników badań. Omówienie struktury i zasad pisania prac magisterskich. Zasady wykorzystania literatury przedmiotu z zachowaniem prawa własności intelektualnej. Zasady cytowania literatury Ustalenie terminów prezentacji seminaryjnych

Przedstawianie przez studentów prezentacji wyników swoich prac magisterskich i wynikających z nich wniosków. Przygotowywanie prac do wydruku.

Literatura:

Podstawowa:

1. Jabłonowska L., Wachowiak P., Winch S. (red.) 2008. Prezentacja profesjonalna. Wyd. Difin Warszawa.

2. Majchrzak J., Mendel T., 2009. Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych. Wyd. AE w Poznaniu.

3. Weiner J. 2009. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. PWN Warszawa.

Uzupełniająca:

1. Achremowicz B., Wesołowska-Janczarek M. 2001. Poradnik dla dyplomantów. Wyd. AR w Lublinie.

2. Czasopisma krajowe (np. Przegląd Mleczarski, Przemysł Spożywczy, Żywność NTJ) i zagraniczne (np. International Dairy Journal) z dziedziny nauki o żywności i nauki o mleku.

3. Procedura przygotowywania prac dyplomowych przez studentów Wydziału Technologii Żywności (WTŻ) Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie http://wtz.ur.krakow.pl/zasoby/8/Procedura.pdf

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

- podstawowe zasady prezentacji wyników swojej pracy magisterskiej i przygotowania pracy dyplomowej, uzyskuje pogłębioną wiedzę na temat nowoczesnych trendów i kierunkach badań naukowych w zakresie wiedzy o mleku i jego przetwórstwie, zna podstawowe zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego;

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

- formułować zakres prezentacji, konstruować tabele wykresy i inne elementy graficzne prezentacji z zakresu prezentacji wyników swojej pracy magisterskiej w odniesieniu do literatury polskojęzycznej i obcej, z wykorzystaniem programu Power point lub innego. Wykazuje umiejętność prawidłowej interpretacji uzyskanych wyników, wyciągania wniosków i pisania pracy;

- umiejętnie precyzyjnie porozumiewać się oraz przygotować i przedstawiać prezentację ustną i pisemną z zakresu wyników swojej pracy magisterskiej.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

- aktywnego udziału w dyskusji dotyczącej różnych zagadnień związanych z tematyką pracy magisterskiej;

- konstruktywnej krytyki i rozważenia propozycji innych osób.

Metody i kryteria oceniania:

Prezentacja pracy magisterskiej (przegląd literatury, materiał i metody badań, wyniki i dyskusja) za pomocą programu Power Point

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Domagała
Prowadzący grup: Jacek Domagała, Magda Filipczak-Fiutak, Dorota Najgebauer-Lejko, Agnieszka Pluta-Kubica, Marek Sady, Katarzyna Turek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)