Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe A

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.3s.SEMD.NM.TTZAZ.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe A
Jednostka: Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności
Grupy: Technologia Żywności, 3 sem, NM
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Seminarium dyplomowe umożliwia studentom:

- prowadzenie dyskusji naukowej,

- krytyczną ocenę wyników pomiarów,

- ocenę strony edytorskiej publikacji naukowych,

- zaprezentowanie celu pracy dyplomowej, materiału i metod badawczych, wyników swojej pracy magisterskiej oraz wynikających z nich wniosków i przygotowanie pracy magisterskiej do druku.

Pełny opis:

Seminarium:

- Omówienie struktury i zasad pisania prac magisterskich zgodnych z procedurami przyjętymi na WTŻ; podstawowe zasady prezentacji wyników badań,

- Prezentowanie treści publikacji polskojezycznej z zakresu pracy magisterskiej,

- Prezentowanie treści publikacji obcojęzycznej z zakresu pracy magisterskiej,

- Prezentowanie tematyki pracy, celu badań, materiału i metod badań,

- Prezentowanie wyników badań i wniosków pracy.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Procedura przygotowywania prac dyplomowych przez studentów Wydziału Technologii Żywności (WTŻ) Uniwersytetu Rolniczego (dostępna na stronie www Wydziału)

2. Czasopisma krajowe i zagraniczne z dziedziny nauki o żywności i analizy żywności ((Czytelnia WTŻ lub Katedry)

3. Internetowy system aktów prawnych (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/ByYear.xsp); Internetowy system aktów prawnych UE (http://eur-lex.europa.eu)

Literatura uzupelniająca:

1. Bielec E., Bielec J.: Podręcznik pisania prac albo technika pisania po polsku, Wydawnictwo Arkadiusz Wingert, Kraków, 2007 (Czytelnia WTŻ)

2. Urban S., Ładoński W.: Jak napisać dobra pracę magisterską. Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław, 2003 (Biblioteka UR)

3. Dudziak A., Żejmo A.: Redagowanie prac dyplomowych: wskazówki metodyczne dla studentów. Warszawa, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2008 (Czytelnia WTŻ)

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

- podstawowe zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego

- nowoczesne trendy i kierunki badań naukowych w zakresie analizy i oceny jakości żywności,

- podstawowe zasady prezentacji wyników w pracach badawczych i przygotowania pracy dyplomowej.

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

- samodzielnie pozyskać informacje związane z realizowaną pracą dyplomową ze źródeł papierowych i cyfrowych (polsko- i obcojęzycznych) oraz wykonać krytyczną analizę tych materiałów

- uczestniczyć i/lub prowadzić dyskusję naukową,

- przeanalizować wyniki i zinterpretować wyniki pomiarów i przedstawić opracowanie na temat badanego problemu.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

- ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju osobistego,

- odpowiedzialności za poufność posiadanych danych i informacji.

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie i zaprezentowanie podczas zajęć pięciu prezentacji obejmujących: dwie publikacje (polsko- i obcojęzyczne), części zasad polskiej pisowni oraz tematyki pracy, celu, materiału i metod, wyników i wniosków z pracy - ocena końcowa przedmiotu jest średnią z uzyskanych ocen.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Pietrzyk
Prowadzący grup: Małgorzata Bączkowicz, Teresa Fortuna, Dorota Gałkowska, Paulina Pająk, Izabela Przetaczek-Rożnowska, Jacek Słupski, Joanna Sobolewska-Zielińska, Robert Socha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Rożnowski
Prowadzący grup: Małgorzata Bączkowicz, Dorota Gałkowska, Lesław Juszczak, Karolina Królikowska, Sławomir Pietrzyk, Izabela Przetaczek-Rożnowska, Jacek Rożnowski, Joanna Sobolewska-Zielińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Rożnowski
Prowadzący grup: Dorota Gałkowska, Karolina Królikowska, Sławomir Pietrzyk, Izabela Przetaczek-Rożnowska, Jacek Rożnowski, Joanna Sobolewska-Zielińska, Robert Socha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Rożnowski
Prowadzący grup: Dorota Gałkowska, Lesław Juszczak, Paulina Pająk, Sławomir Pietrzyk, Izabela Przetaczek-Rożnowska, Jacek Rożnowski, Joanna Sobolewska-Zielińska, Robert Socha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Rożnowski
Prowadzący grup: Lesław Juszczak, Sławomir Pietrzyk, Jacek Rożnowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)