Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe i praca magisterska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.3s.SDPM.SM.TTZTC.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe i praca magisterska
Jednostka: Katedra Biotechnologii i Ogólnej Technologii Żywności
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Seminarium dyplomowe i praca magisterska ma umożliwić studentom robocze zaprezentowanie założeń oraz stanu realizacji pracy magisterskiej będącej rezultatem ich działalności. Student zaznajamia się z formalnymi zasadami i warunkami pisania pracy, przystąpienia do jej obrony, a także samej obrony. Dodatkowo doskonali umiejętność precyzyjnego porozumiewania się oraz przygotowania i przedstawiania swoich osiągnięć w formie prezentacji multimedialnej.

Pełny opis:

Treść kształcenia

Omówienie struktury pracy magisterskiej i przebiegu jej obrony.

Zasady wykorzystania literatury dotyczącej przedmiotu badań z zachowaniem prawa własności intelektualnej autorów.

Prezentacje przygotowane i przedstawione przez studentów nt. założeń ich pracy dyplomowej (cel, hipotezy badawcze, materiał i metodyka badań). Przedstawienie i omówienie wyników przeprowadzonych badań. Prezentacja sformułowanych wniosków.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Majchrzak J., Mendel T., 1999. Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań

2. Urban S., Ładoński W., 2003. Jak napisać dobra pracę magisterską. Wydanie piąte, uzupełnione, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław

3. Godziszewski J., 1987 Problematyka metodologiczna seminarium magisterskiego. Jak pisać pracę magisterską. KUL Lublin.

4. Majchrzak J., Jadwiga Majchrzak, Tadeusz Mendel. 2010. Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych. Wrocław

5. Praca zbiorowa pod red. L. Jabłonowskiej, P. Wachowiaka, S. Wincha, 2008. Prezentacja profesjonalna. Wyd. Difin Warszawa.

6. Zasady i wskazówki pisania prac dyplomowych (www.ur.krakow.pl)

7. Informacje dla studenta oraz nauczyciela - opiekuna i recenzenta pracy dyplomowej z wykorzystaniem modułu APD; http://www.ur.krakow.pl/

Literatura uzupełniająca:

1. Wersja testowa bazy ProQuest Dissertation Abstracts International

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna podstawowe zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.

Zna zagadnienia z realizowanej w pracy magisterskiej tematyki, tak w zakresie teoretycznym jak i praktycznym.

Umiejętności

Formułuje cel, zakres pracy, zestawia literaturę, konstruuje tabele wykresy i inne elementy graficzne pracy. Wykazuje umiejętność prawidłowej interpretacji wyników i wyciągania wniosków.

Wykazuje umiejętność precyzyjnego porozumiewania się oraz przygotowania i przedstawiania pracy/prezentacji (pisemnej lub ustnej).

Kompetencje społeczne

Wykazuje aktywność w trakcie dyskusji dotyczącej różnych zagadnień związanych z produkcją i przechowalnictwem żywności.

Jest otwarty na konstruktywną krytykę i gotowy rozważyć propozycje innych osób.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

nie zna podstawowych zasad ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego

nie potrafi formułować i zestawiać podstawowych elementów pracy magisterskiej oraz nie wykazuje umiejętności prawidłowej interpretacji wyników i wyciągania wniosków

nie wykazuje umiejętności precyzyjnego porozumiewania się oraz przygotowania i przedstawienia prezentacji multimedialnej z zakresu swojej pracy magisterskiej

w trakcie dyskusji dotyczącej omawianych zagadnień nie wykazuje żadnej aktywności

nie jest otwarty na krytykę i nie potrafi rozważyć propozycji innych osób

Na ocenę 3

zna niektóre zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego

w stopniu podstawowym potrafi formułować i zestawiać elementy pracy magisterskiej oraz wykazuje umiejętność interpretacji wyników i wyciągania wniosków

wykazuje umiejętności precyzyjnego porozumiewania się, ale nie przygotowuje i nie przedstawia swojej prezentacji multimedialnej z zakresu swojej pracy magisterskiej

w trakcie dyskusji dotyczącej omawianych zagadnień wykazuje niską aktywność

nie jest otwarty na krytykę, ale potrafi rozważyć propozycje innych osób

Na ocenę 4

zna wymagane zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, ale nie uwzględnia ich w swoich działaniach

w stopniu zadowalającym potrafi formułować i zestawiać elementy pracy magisterskiej oraz wykazuje umiejętność interpretacji wyników i wyciągania wniosków

wykazuje umiejętności precyzyjnego porozumiewania się, ale z błędami przygotowuje i przedstawia prezentację multimedialnej z zakresu swojej pracy magisterskiej

w trakcie dyskusji dotyczącej omawianych zagadnień wykazuje umiarkowaną aktywność

jest otwarty na krytykę i gotowy rozważyć propozycji innych osób

Na ocenę 5

zna wymagane zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego i uwzględnia je w swoich działaniach

potrafi formułować i zestawiać podstawowe elementów pracy magisterskiej oraz wykazuje umiejętność prawidłowej interpretacji wyników i wyciągania wniosków

wykazuje umiejętności precyzyjnego porozumiewania się oraz przygotowania i przedstawienia prezentacji multimedialnej z zakresu swojej pracy magisterskiej

w trakcie dyskusji dotyczącej omawianych zagadnień wykazuje dużą aktywność

jest otwarty na konstruktywną krytykę i potrafi rozważyć propozycje innych osób

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)