Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Standardy bezpieczeństwa w produkcji surowców pierwotnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.3s.SBPS.SI.TJBJY.O
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Standardy bezpieczeństwa w produkcji surowców pierwotnych
Jednostka: Katedra Biologii Roślin i Biotechnologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Wykłady

Tematyka zajęć:

Standardy bezpieczeństwa w produkcji surowców pierwotnych – systemy, koncepcje, instrumenty. Konwencjonalne, zrównoważone i zintegrowane systemy działalności rolniczej. Wspólna polityka rolna na rzecz zapewnienia żywności wysokiej jakości.

Dobra praktyka rolnicza w gospodarstwie rolnym. Oddziaływanie rolnictwa na środowisko przyrodnicze.

Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej – Gospodarka płodozmianowa. Stosowanie nawozów i środków ochrony roślin. Infrastruktura techniczna w gospodarstwie przeznaczona do przechowywania nawozów naturalnych.

Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej – Ochrona gleb, zasobów wodnych i siedlisk przyrodniczych.

GLOBAL GAP – Zintegrowane zapewnienie bezpieczeństwa i jakości w gospodarstwie. Przepisy ogólne

GLOBAL GAP – Zintegrowane zapewnienie bezpieczeństwa i jakości w gospodarstwie. Owoce i warzywa

System LocalGAP i inne kompatybilne systemy jakości w produkcji owoców i warzyw.

Norma ISO 9001:2008 w produkcji surowców pierwotnych

Ćwiczenia laboratoryjne

Tematyka zajęć:

Zasady certyfikacji w systemie GlobalGAP. Certyfikacja indywidualna, certyfikacja grupowa.

Punkty Kontroli i Kryteria zgodności w systemie GlobalGAP – Moduł dla gospodarstw.

Punkty Kontroli i Kryteria zgodności w systemie GlobalGAP – Moduł dla roślin uprawnych.

Punkty Kontroli i Kryteria zgodności w systemie GlobalGAP – Owoce i warzywa.

Inspekcja wewnętrzna (samoocena) na przykładzie gospodarstwa sadowniczego.

Literatura:

Podstawowa

1. Kijowski J., Sikora T. 2003. Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności. Wyd. Nauk. - Techniczne, Warszawa.

2. Wiśniewska M. 2011. GlobalGAP: Podstawy, wymagania, wdrażanie i kontrola. Wydawnictwo dla biznesu ODDK Gdańsk.

3. Sprawka M. 2011. GlobalGAP rośliny uprawne. Wydawnictwo ODDK Gdańsk.

Uzupełniająca

1. Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej - http://iung.pl/dpr/publikacje/kodeks_dobrej_praktyki_rolniczej.pdf

2. Global GAP -www.globalgap.org

Efekty uczenia się:

WIEDZA - absolwent zna i rozumie:

Pojęcia i definicje z zakresu produkcji rolnej w łańcuchu żywieniowym człowieka. Definiuje pojęcie jakości surowców pierwotnych oraz wymienia czynniki ją kształtujące.

Podstawy prawne ochrony gleb, zasobów wodnych i siedlisk przyrodniczych i wskazuje na działania rolnicze w zakresie ochrony agroekosystemu.

Wybrane systemy działalności rolniczej i ogólne zasady zarządzania jakością w tych systemach (rolnictwo konwencjonalne, zrównoważone, zintegrowane, ekologiczne i biodynamiczne). Ponadto, zna zasady certyfikacji w systemie rolnictwa ekologicznego, biodynamicznego i zintegrowanego.

Zasady dobrych praktyk rolniczych (Kodeks Dobrych Praktyk Rolniczych, KDP), zasady prawidłowego stosowania nawozów i środków ochrony roślin w uprawach roślin. Zna zasady Dobrej Praktyki Higienicznej w gospodarstwie rolniczym.

Zintegrowany system zapewnienia bezpieczeństwa i jakości w gospodarstwie GLOBAL GAP. Zna zasady certyfikacji w tym systemie.

UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi:

Wykonać analizę zagrożeń i oszacować ryzyko w gospodarstwie rolniczym. Opracować system i procedury monitorowania. Zaleca działania korygujące.

Sporządzić wykaz zagrożeń i wykaz środków prewencyjnych w gospodarstwie. Dokumentuje Punkty Kontroli i ocenia ryzyko według zasad HACCAP.

Przeprowadzić inspekcję wewnętrzną (samoocenę) w małym gospodarstwa ogrodniczym.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:

Pracy w grupie i kierowania małym zespołem. Posiada odpowiedzialność za wspólnie realizowane zadanie.

Wzięcia odpowiedzialności oraz oszacowania ryzyka skutków działalności rolniczej dla środowiska.

Cciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju osobowego

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady

Zaliczenie wykładów na podstawie :

- pisemnego egzaminu ograniczonego czasowo – udział w ocenie końcowej modułu 50%

Ćwiczenia laboratoryjne

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie:

- protokół z oceny ryzyka w małym gospodarstwie ogrodniczym - na ocenę

- protokół z wizyt studialnych w firmach z wdrożonym systemem jakości dla surowców pierwotnych oraz małego gospodarstwa prowadzonego systemem tradycyjnym – na ocenę.

Udział zaliczenia ćwiczeń w ocenie końcowej modułu 50%.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)