Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ogólna technologia żywności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.3s.OTZY.SI.TBSBZ.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ogólna technologia żywności
Jednostka: Katedra Biotechnologii i Ogólnej Technologii Żywności
Grupy: Browarnictwo i słodownictwo, 3 sem, SI
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Tematyka wykładów: Proces produkcyjny, proces technologiczny, operacje i procesy jednostkowe w technologii żywności – podział, znaczenie, charakterystyka. Współczesne podejście do zapewnienia jakości i bezpieczeństwa żywności. Parametry technologiczne wpływające na jakość i bezpieczeństwo produktów spożywczych. Wpływ struktury i właściwości fizykochemicznych surowców i produktów spożywczych na dobór i przebieg operacji mechanicznych. Zasady doboru metod i parametrów operacji termicznych w przetwórstwie żywności, w oparciu o znajomość mechanizmów transferu ciepła i właściwości cieplnych żywności. Rola dyfuzji cząsteczkowej i konwekcyjnej w operacjach ekstrakcji, destylacji i rektyfikacji.

Układy dyspersyjne oraz ich powstawanie i stabilność w produktach spożywczych. Zasady przeprowadzania operacji krystalizacji, koagulacji i żelifikacji oraz wykorzystanie zjawisk sorpcyjnych w produkcji żywności. Chemiczne modyfikowanie żywności – aspekty technologiczne i oczekiwania konsumentów. Wykorzystanie procesów biotechnologicznych w produkcji żywności. Podstawy utrwalania żywności za pomocą wysokich temperatur – apertyzacja, fasteryzacja i aseptyczne pakowanie. Chłodnictwo i zamrażalnictwo żywności. Wykorzystanie atmosfery kontrolowanej i modyfikowanej do przedłużenia trwałości żywności. Współczesne nietermiczne metody utrwalania surowców i produktów spożywczych. Technologia płotków. Wykorzystanie technik membranowych oraz metod klasycznych do zagęszczania oraz rozdzielania żywności. Teoria suszarnictwa i porównanie tradycyjnych metod suszenia z liofilizacją. Wykorzystanie wiedzy technologicznej w opracowywaniu nowych produktów – studium przypadku.

Tematyka ćwiczeń: Ekstrakcja, Mikrofale i podczerwień w technologii żywności, Zagęszczanie, Suszenie, Destylacja i rektyfikacja, Procesy technologiczne a barwa produktów spożywczych, Aromat produktów spożywczych - aspekty technologiczne i analityczne.

Literatura:

Podstawowa:

1. E. Pijanowski, M. Dłużewski, A. Dłużewska, A. Jarczyk. Ogólna Technologia Żywności. WNT, Warszawa, 2004.

2. E. Hajduk i wsp. Ogólna Technologia Żywności – skrypt do ćwiczeń. UR, Kraków, 2010.

3. Praca zbiorowa pod red. P. Lewickiego. Inżynieria Procesowa i Aparatura Przemysłu Spożywczego. WNT, Warszawa, 2005.

Uzupełniająca:

1. Z. Sikorski, H. Staroszczyk. Chemia żywności, Tom 1 - Główne składniki żywności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2018.

2. Z. Sikorski, H. Staroszczyk. Chemia żywności. Tom 2 - Biologiczne właściwości składników żywności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2018.

3. M. Adamczak, W. Bednarski, J. Fiedurek. Podstawy biotechnologii przemysłowej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2019.

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

fizyczne, chemiczne, biochemiczne i mikrobiologiczne procesy zachodzące podczas wytwarzania i przechowywania żywności;

podstawowe metody, techniki, technologie, narzędzia i materiały pozwalające na bezpieczne wytworzenie i utrwalenie żywności.

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

przeprowadzić w warunkach laboratoryjnych niektóre operacje i procesy typowe dla przemysłu spożywczego, potrafi je kontrolować i opisywać; potrafi zastosować podstawowe metody analityczne do oceny przeprowadzanych operacji i procesów;

nadać formę matematyczną badanym zjawiskom fizycznym i chemicznym, przedstawić wyniki w formie tabel, wykresów oraz zinterpretować je pisemnie lub ustnie.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju osobistego;

podjęcia współpracy w zespole, organizowania pracy w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania. Udział w ocenie końcowej z przedmiotu - 70%. Jednym z warunków zaliczenia przedmiotu jest obecność na co najmniej 80% wykładów.

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie:

- indywidualnych sprawozdań z prac laboratoryjnych,

- kolokwiów cząstkowych z zakresu ćwiczeń,

- oceny umiejętności obsługi wybranych urządzeń laboratoryjnych.

Na ocenę pozytywną suma punktów za kolokwia cząstkowe, sprawozdania i umiejętność obsługi sprzętu laboratoryjnego powinna stanowić min. 60% całkowitej sumy punktów możliwych do uzyskania. Udział oceny z ćwiczeń w ocenie końcowej modułu 30%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Fiutak
Prowadzący grup: Grzegorz Fiutak, Jagoda Majcherczyk, Iwona Tesarowicz, Magdalena Witek, Agnieszka Zawiślak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Tesarowicz
Prowadzący grup: Jagoda Majcherczyk, Iwona Tesarowicz, Magdalena Witek, Agnieszka Zawiślak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Fiutak
Prowadzący grup: Joanna Banaś, Grzegorz Fiutak, Jagoda Majcherczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Fiutak
Prowadzący grup: Joanna Banaś, Grzegorz Fiutak, Agnieszka Zawiślak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Fiutak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)