Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody badań eksperymentalnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.3s.MBEK.SM.TTDDO.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody badań eksperymentalnych
Jednostka: Katedra Technologii Produktów Roślinnych i Higieny Żywienia (z laboratorium MCMŻ)
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot umożliwia studentowi teoretyczne i praktyczne zapoznanie się z metodami badań eksperymentalnych stosowanych w badaniach żywności i obejmuje metody chemiczne, instrumentalne i sensoryczne. W ramach przedmiotu student zyskuje także wiedzę oraz umiejętności związane z prawidłowym planowaniem eksperymentów naukowych oraz prawidłową interpretacją uzyskanych wyników badań. Praca w laboratorium, szczególnie związania z realizacją badań do prac magisterskich powiązana jest ściśle z przyswojeniem i przypomnieniem podstaw teoretycznych stosowanych metod.

Pełny opis:

Treść kształcenia

Zasady planowania eksperymentów naukowych. Podstawy teoretyczne oraz realizacja praktyczna.

Metody badań chemicznych w ocenie sposobu żywienia

Metody badań w ocenie stanu odżywienia wybranych grup ludności

Analiza bioaktywnych składników żywności

Sposoby opracowania i interpretacji wyników badań

Weryfikowanie przydatności metod analitycznych

Literatura:

Podstawowa

1. N. Baryłko-Pikielna, I Matuszewska, Sensoryczne badania żywności. Podstawy-Metody-Badania. Wyd. Naukowe PTTŻ 2009.

2. M. Bączkowicz, T. Fortuna, L. Juszczak, J. Sobolewska-Zielińska, Podstawy analizy i oceny jakości żywności. Wyd. UR w Krakowie, 2009.

3. Polskie Normy ISO z zakresu metod badań żywności

4. Y. Pomeranz i C. E. Meloan, Food Analysis: Theory and Practice, 3rd wyd. Springer, 2002.

5. M. Jarosz (red) 2012. Normy żywienia dla populacji polskiej nowelizacja. Wyd IŻŻ Warszawa

Uzupełniająca

1. J. Gawęcki, W. Wagner, Podstawy metodologii badań doświadczalnych w nauce o żywieniu i żywności, PWN Warszawa 1984

2. M. Jankiewicz, Z. Kędzior (red), Metody pomiarów i kontroli jakości w przemyśle spożywczym i technologii. Wyd. AR Poznań, 2001

Efekty uczenia się:

Wiedza

Ma zaawansowaną wiedzę o innowacjach w kierunkach badań naukowych w zakresie żywienia człowieka i dietetyki. Zna podstawy i możliwości wykorzystania technik stosowanych w diagnostyce laboratoryjnej.

Umiejętności

Potrafi poprawnie zaplanować i przeprowadzić eksperyment naukowy

Wyjaśnia wpływ sposobu żywienia na zdrowie człowieka. Wykazuje działania korygujące.

Stosuje podstawowe i zaawansowane metody statystyczne do interpretacji wyników

Kompetencje społeczne

Kreatywnie rozwiązuje problemy związane z prowadzonymi badaniami naukowymi. Jest świadomy potrzeby ciągłego pogłębiania wiedzy.

Metody i kryteria oceniania:

Brak zaliczenia

Wiedza

Nie ma wiedzy o innowacjach w kierunkach badań naukowych w zakresie żywienia człowieka i dietetyki. Nie zna podstawy i możliwości wykorzystania technik stosowanych w diagnostyce laboratoryjnej.

Umiejętności

Nie potrafi poprawnie zaplanować i przeprowadzić eksperymentu naukowego

Nie potrafi wyjaśnić wpływu sposobu żywienia na zdrowie człowieka. Nie potrafi podjąć działań korygujących

Nie umie zastosować żadnych metod statystycznych do interpretacji wyników

Kompetencje społeczne

Nie potrafi rozwiązać problemów związanych z prowadzonymi badaniami naukowymi. Nie jest świadomy potrzeby ciągłego pogłębiania wiedzy

Zaliczenie

Wiedza

Ma wiedzę o innowacjach w kierunkach badań naukowych w zakresie żywienia człowieka i dietetyki. Zna podstawy i możliwości wykorzystania technik stosowanych w diagnostyce laboratoryjnej.

Umiejętności

Z pomocą prowadzącego potrafi poprawnie zaplanować eksperyment naukowy i wykonuje go samodzielnie.

Potrafi wyjaśnić wpływu sposobu żywienia na zdrowie człowieka. Próbuje podjąć działania korygujących

Stosuje podstawowe i zaawansowane metody statystyczne do interpretacji wyników

Kompetencje społeczne

Rozwiązuje problemy związane z prowadzonymi badaniami naukowymi. Jest świadomy potrzeby ciągłego pogłębiania wiedzy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)