Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody badań eksperymentalnych 3 A

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.3s.MBE3.NM.TTZAZ.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody badań eksperymentalnych 3 A
Jednostka: Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności
Grupy: Technologia Żywności, 3 sem, NM
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

Zasady planowania eksperymentów naukowych (podstawy teoretyczne i realizacja praktyczna)

Metody badań w analizie surowców, półproduktów i produktów żywnościowych

Analiza sensoryczna (podstawy i zastosowanie)

Sposoby opracowania i interpretacji wyników badań

Weryfikacja przydatności metod analitycznych

Literatura:

1. Baryłko-Pikielna N., Matuszewska I.: Sensoryczne badania żywności. Podstawy-Metody-Badania. Wyd. Naukowe PTTŻ 2009.

2. Bączkowicz M., Fortuna T., Juszczak L., Sobolewska-Zielińska J.: Podstawy analizy i oceny jakości żywności. Wyd. UR w Krakowie, 2018

3. Czasopisma krajowe i zagraniczne z dziedziny nauki o żywności i analizy żywności, Polskie Normy ISO z zakresu metod badań żywności

4. Gawęcki J., Wagner W.: Podstawy metodologii badań doświadczalnych w nauce o żywieniu i żywności, PWN Warszawa 1984.

5. Jankiewicz M., KędziorZ. (red): Metody pomiarów i kontroli jakości w przemyśle spożywczym i technologii. Wyd. AR Poznań, 2011

6. Bożyk Z., Rudzki W.: Metody statystyczne w badaniu jakości produktów żywnościowych i chemicznych, WNT Warszawa 1997

Efekty uczenia się:

Wiedza - zna i rozumie:

- nowoczesne trendy i kierunki badań naukowych w zakresie analizy i oceny jakości żywności

- zasady prezentacji wyników w pracach badawczych i przygotowania pracy dyplomowej.

Umiejętności - potrafi:

- samodzielnie pozyskać informacje związane z realizowaną pracą dyplomową ze źródeł papierowych i cyfrowych (polsko- i obcojęzycznych) oraz wykonać krytyczną analizę tych materiałów

- uczestniczyć i/lub prowadzić dyskusję naukową

- przeanalizować wyniki i zinterpretować wyniki pomiarów i przedstawić opracowanie na temat badanego problemu.

Kompetencje społeczne - jest gotów do:

- rozplanowania działań prowadzących do wykonania badań,

- ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju osobistego.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa wystawiana jest na podstawie zaawansowania realizacji pracy dyplomowej, oceniane są m.in. samodzielność studenta i postęp w realizacji części badawczej pracy magisterskiej, przekazanie i zaprezentowanie promotorowi wyników badań wraz z ich analizą statystyczną oraz wyciągniętymi wnioskami.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Sobolewska-Zielińska
Prowadzący grup: Małgorzata Bączkowicz, Dorota Gałkowska, Marta Liszka-Skoczylas, Paulina Pająk, Izabela Przetaczek-Rożnowska, Jacek Słupski, Joanna Sobolewska-Zielińska, Robert Socha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Sobolewska-Zielińska
Prowadzący grup: Małgorzata Bączkowicz, Dorota Gałkowska, Lesław Juszczak, Karolina Królikowska, Sławomir Pietrzyk, Izabela Przetaczek-Rożnowska, Joanna Sobolewska-Zielińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Pietrzyk
Prowadzący grup: Grzegorz Fiutak, Dorota Gałkowska, Lesław Juszczak, Karolina Królikowska, Sławomir Pietrzyk, Izabela Przetaczek-Rożnowska, Joanna Sobolewska-Zielińska, Robert Socha, Magdalena Surma
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Pietrzyk
Prowadzący grup: Dorota Gałkowska, Lesław Juszczak, Gohar Khachatryan, Władysław Migdał, Paulina Pająk, Sławomir Pietrzyk, Izabela Przetaczek-Rożnowska, Jacek Słupski, Joanna Sobolewska-Zielińska, Robert Socha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Pietrzyk
Prowadzący grup: Emilia Bernaś, Krzysztof Buksa, Magda Filipczak-Fiutak, Grzegorz Fiutak, Adam Florkiewicz, Lesław Juszczak, Dorota Najgebauer-Lejko, Aneta Pater, Paweł Ptaszek, Marzena Zając
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)