Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Statystyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.2s.STAT.SI.TJBJY.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Statystyka
Jednostka: Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Wykłady 15 godz.

Tematyka zajęć:

Elementy rachunku prawdopodobieństwa

Podstawowe miary statystyczne

Elementy teorii estymacji punktowej i przedziałowej

Stawianie i testowanie hipotez statystycznych

Ćwiczenia

Tematyka zajęć:

Tworzenie i analiza szeregu rozdzielczego, tworzenie histogramu wyznaczanie podstawowych miar statystycznych.

Korzystanie z tablic statystycznych i programów komputerowych do poszukiwania wartości funkcji statystycznych

Wyznaczanie estymatorów i określanie przedziałów ufności

Testowanie hipotez parametrycznych, elementy analizy wariancji

Testowanie hipotez nieparametrycznych

Literatura:

Podstawowa

1. A. Łomnicki „Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników” PWN Warszawa 2003

2. Z. Helwig „Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej” PWN Warszawa 1971

3. W. Krysicki i inni „Rachunek Prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach – cześć I i część II” PWN Warszawa 2000.

Uzupełniająca

1. A. Aczel „Statystyka w zarządzaniu” PWN Warszawa 2000

2. R. Zieliński „Tablice Statystyczne” PWN Warszawa 1974

Efekty uczenia się:

WIEDZA - absolwent zna i rozumie:

Zna podstawowe pojęcia rachunku prawdopodobieństwa – zmienna losowa, rozkład gęstości prawdopodobieństwa, dystrybuanta, wartość oczekiwana, wariancja. Zna podstawowe rozkłady gęstości prawdopodobieństwa.

Zna podstawowe miary statystyki opisowej – średnia arytmetyczna, harmoniczna, geometryczna, mediana, moda, moment zwykły, moment centralny, kurtoza, ws. skośności.

Zna podstawy estymacji punktowej i przedziałowej. Zna metodę największej wiarygodności.

Zna teorię dotycząca stawiania hipotez parametrycznych i nieparametrycznych oraz ich weryfikacji.

Zna podstawy analizy wariancji i analizy regresji.

UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi:

Potrafi korzystać z tablic statystycznych. Potrafi powiązać rozkład gęstości prawdopodobieństwa z rozkładem otrzymanym doświadczalnie.

Umie wyznaczyć szereg rozdzielczy i wykonać histogram, wyliczyć podstawowe miary statystyczne. Potrafi zinterpretować otrzymane rezultaty.

Umie pozyskać estymatory z próbki reprezentatywnej. Potrafi wyznaczyć przedziały ufności dla wartości przeciętnej populacji generalnej jak i dla wariancji. Umie zinterpretować otrzymane wyniki.

Potrafi postawić hipotezy statystyczne dla danego zagadnienia oraz przeprowadzić testowanie i zinterpretować otrzymane wyniki.

Umie przygotować dokumentację – raport z przeprowadzonej analizy statystycznej. JBŻ_U01

Potrafi przeprowadzić wielopoziomową analizę statystyczną.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:

Potrafi wybrać priorytety służące realizacji określonych celów i/lub zadań

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady

Zaliczenie wykładów na podstawie egzaminu ustnego - udział w ocenie końcowej modułu 50%.

Ćwiczenia

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie sprawdzianu z umiejętności (kolokwium zaliczeniowe) – udział w ocenie końcowej modułu 50%.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)