Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Statystyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.2s.STAT.NI.TTZTX.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Statystyka
Jednostka: Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie z podstawami rachunku prawdopodobieństwa oraz podstawowymi metodami statystycznymi.

Pełny opis:

Treść kształcenia

Elementy rachunku prawdopodobieństwa

Podstawowe miary statystyczne

Elementy teorii estymacji punktowej i przedziałowej

Stawianie i testowanie hipotez statystycznych

Tworzenie i analiza szeregu rozdzielczego, tworzenie histogramu wyznaczanie podstawowych miar statystycznych.

Korzystanie z tablic statystycznych i programów komputerowych do poszukiwania wartości funkcji statystycznych

Wyznaczanie estymatorów i określanie przedziałów ufności

Testowanie hipotez parametrycznych, elementy analizy wariancji

Testowanie hipotez nieparametrycznych

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Łomnicki „Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników” PWN Warszawa 2003

2. Z. Helwig „Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej” PWN Warszawa 1971

3. W. Krysicki i inni „Rachunek Prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach – cześć I i część II” PWN Warszawa 2000

Literatura zupełniająca:

1. A. Aczel „Statystyka w zarządzaniu” PWN Warszawa 2000

2. R. Zieliński „Tablice Statystyczne” PWN Warszawa 1974

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna podstawowe pojęcia rachunku prawdopodobieństwa – zmienna losowa, rozkład gęstości prawdopodobieństwa, dystrybuanta, wartość oczekiwana, wariancja. Zna podstawowe rozkłady gęstości prawdopodobieństwa.

Zna podstawowe miary statystyki opisowej – średnia arytmetyczna, harmoniczna, geometryczna, mediana, moda, moment zwykły, moment centralny, kurtoza, ws. skośności.

Zna podstawy estymacji punktowej i przedziałowej. Zna metodę największej wiarygodności.

Zna teorię dotycząca stawiania hipotez parametrycznych i nieparametrycznych oraz ich weryfikacji.

Zna podstawy analizy wariancji i analizy regresji.

Umiejętności

Potrafi korzystać z tablic statystycznych. Potrafi powiązać rozkład gęstości prawdopodobieństwa z rozkładem otrzymanym doświadczalnie.

Umie wyznaczyć szereg rozdzielczy i wykonać histogram, wyliczyć podstawowe miary statystyczne. Potrafi zinterpretować otrzymane rezultaty.

Umie pozyskać estymatory z próbki reprezentatywnej. Potrafi wyznaczyć przedziały ufności dla wartości przeciętnej populacji generalnej jak i dla wariancji. Umie zinterpretować otrzymane wyniki.

Potrafi postawić hipotezy statystyczne dla danego zagadnienia oraz przeprowadzić testowanie i zinterpretować otrzymane wyniki.

Umie przygotować dokumentację – raport z przeprowadzonej analizy statystycznej.

Potrafi przeprowadzić wielopoziomową analizę statystyczną.

Kompetencje społeczne

Potrafi wybrać priorytety służące realizacji określonych celów i/lub zadań

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Nie zna i nie rozumie podstawowych pojęć

Nie zna i nie rozumie metod estymacji

Nie zna teorii stawiania i testowania hipotez

Nie potrafi korzystać z tablic statystycznych

Nie umie wyznaczyć szeregu rozdzielczego i podstawowych miar statystycznych

Nie umie pozyskiwać estymatorów

Nie umie stawiać i testować hipotez

Nie potrafi przygotować dokumentacji projektu lub jego elementów według zadanego wzorca

Nie potrafi wybrać priorytetów

Na ocenę 3

Zna podstawowe pojęcia rachunku prawdopodobieństwa – zmienna losowa, rozkład gęstości prawdopodobieństwa, dystrybuanta, wartość oczekiwana, wariancja.

Zna podstawy estymacji punktowej i przedziałowej.

Zna teorię dotycząca stawiania hipotez parametrycznych i nieparametrycznych oraz ich weryfikacji.

Potrafi korzystać z tablic statystycznych.

Umie wyznaczyć szereg rozdzielczy i wykonać histogram,.

Umie pozyskać estymatory z próbki reprezentatywnej.

Umie postawić hipotezy statystyczne

Potrafi przygotować elementy dokumentacji projektu według zadanego wzorca

Stosuje priorytety wskazane przez wykładowcę, ale nie rozumie ich znaczenia

Na ocenę 4

Zna podstawowe pojęcia rachunku prawdopodobieństwa – zmienna losowa, rozkład gęstości prawdopodobieństwa, dystrybuanta, wartość oczekiwana, wariancja. Zna podstawowe rozkłady gęstości prawdopodobieństwa.

Zna podstawy estymacji punktowej i przedziałowej. Zna metodę największej wiarygodności.

Zna teorię dotycząca stawiania hipotez parametrycznych i nieparametrycznych oraz ich weryfikacji. Rozumie związek tych wielkości z badanym zagadnieniem fizycznym

Potrafi korzystać z tablic statystycznych. Potrafi powiązać rozkład gęstości prawdopodobieństwa z rozkładem otrzymanym doświadczalnie.

Umie wyznaczyć szereg rozdzielczy i wykonać histogram, wyliczyć podstawowe miary statystyczne.

Umie pozyskać estymatory z próbki reprezentatywnej. Potrafi wyznaczyć przedziały ufności dla wartości przeciętnej populacji generalnej jak i dla wariancji.

Potrafi postawić hipotezy statystyczne dla realnego zagadnienia fizycznego

Potrafi przygotować pełną dokumentacje projektu według zadanego wzorca z dodatkowymi własnymi elementami

Potrafi wybrać priorytety służące realizacji określonych celów i/lub zadań po uprzedniej konsultacji z wykładowcą

Na ocenę 5

Zna podstawowe pojęcia rachunku prawdopodobieństwa – zmienna losowa, rozkład gęstości prawdopodobieństwa, dystrybuanta, wartość oczekiwana, wariancja. Zna podstawowe rozkłady gęstości prawdopodobieństwa. Rozumie związek tych wielkości z realnym zagadnieniem fizycznym

Zna podstawy estymacji punktowej i przedziałowej. Zna metodę największej wiarygodności. Rozumie związek tych wielkości z badanym zagadnieniem fizycznym

Zna teorię dotycząca stawiania hipotez parametrycznych i nieparametrycznych oraz ich weryfikacji. Rozumie związek tych wielkości z badanym zagadnieniem fizycznym. Potrafi samodzielnie formułować hipotezy statystyczne na podstawie przedstawionego problemu fizycznego

Potrafi korzystać z tablic statystycznych. Potrafi powiązać rozkład gęstości prawdopodobieństwa z rozkładem otrzymanym doświadczalnie. Umie wyciągnąć odpowiednie wnioski

Umie wyznaczyć szereg rozdzielczy i wykonać histogram, wyliczyć podstawowe miary statystyczne. Potrafi zinterpretować otrzymane rezultaty.

Umie pozyskać estymatory z próbki reprezentatywnej. Potrafi wyznaczyć przedziały ufności dla wartości przeciętnej populacji generalnej jak i dla wariancji. Umie zinterpretować fizycznie otrzymane wyniki.

Potrafi postawić hipotezy statystyczne dla realnego zagadnienia fizycznego przeprowadzić testowanie i zinterpretować otrzymane wyniki.

Potrafi samodzielnie określić wymaganą postać dokumentacji, a następnie na tej podstawie udokumentować projekt

Potrafi wybrać priorytety służące realizacji określonych celów i/lub zadań

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)