Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium specjalizacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.2s.SSP1.SM.TTDDO.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium specjalizacyjne
Jednostka: Katedra Technologii Produktów Roślinnych i Higieny Żywienia (z laboratorium MCMŻ)
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Seminarium specjalizacyjne ma na celu nauczenie studentów pozyskiwania i korzystania ze źródeł naukowych, szczególnie polsko- i obcojęzycznej literatury przedmiotu. Student wyszukuje artykuły naukowych z baz danych oraz źródeł drukowanych i przygotowuje na ich podstawie ustną prezentację multimedialną, na tematy związane z problematyką bezpieczeństwa żywności. Nabywa przez to wiedzę o najnowszych trendach w tym zakresie i umiejętność właściwego korzystania z literatury naukowej.

Pełny opis:

Treść kształcenia

Omówienie zasad korzystania z baz danych literaturowych, wyszukiwania i korzystania z literatury dotyczącej przedmiotu badań z zachowaniem prawa własności intelektualnej autorów. Omówienie zasad przygotowania prezentacji. Wybór tematów prac seminaryjnych

Przedstawienie przez studentów prezentacji seminaryjnych na wybrany temat z szeroko pojętej problematyki bezpieczeństwa żywności w oparciu o różne źródła naukowe

Literatura:

Podstawowa

1. Achremowicz B., Wesołowska-Janczarek M. 2001. Poradnik dla dyplomantów. Wyd. AR w Lublinie.

2. Jabłonowska L., Wachowiak P., Winch S. (red.) 2008. Prezentacja profesjonalna. Wyd. Difin Warszawa.

3. Majchrzak J., Mendel T., 2009. Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych. Wyd. AE w Poznaniu.

4. Weiner J. 2009. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. PWN Warszawa.

Uzupełniająca

1. Urban S., Ładoński W., 2003. Jak napisać dobra pracę magisterską. Wydanie piąte, uzupełnione, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław

2. Procedura przygotowywania prac dyplomowych przez studentów Wydziału Technologii Żywności (WTŻ) Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie http://wtz.ur.krakow.pl/zasoby/8/Procedura.pdf

3. Informacje dla studenta oraz nauczyciela - opiekuna i recenzenta pracy dyplomowej z wykorzystaniem modułu APD; http://www.ar.krakow.pl/

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna podstawowe zasady korzystania z baz danych literaturowych oraz źródeł drukowanych. Uzyskuje pogłębioną wiedzę na temat nowoczesnych trendów i o kierunkach badań naukowych w zakresie żywienia człowieka i dietetyki.

Umiejętności

Formułuje cel, zakres prezentacji, wyszukuje z różnych źródeł i zestawia literaturę, konstruuje tabele wykresy i inne elementy graficzne prezentacji z zakresu tematu swojej pracy magisterskiej w oparciu o literaturę zagraniczną, z wykorzystaniem programu Power point lub innego. Wykazuje umiejętność prawidłowej interpretacji informacji z różnych źródeł i wyciągania wniosków

Wykazuje umiejętność precyzyjnego porozumiewania się oraz przygotowania i przedstawiania prezentacji ustnej i pisemnej z zakresu technologii gastronomicznej

Kompetencje społeczne

Wykazuje aktywność w trakcie dyskusji dotyczącej różnych zagadnień związanych z szeroko pojętą tematyką dotyczącą żywienia człowieka i dietetyki, a także tematyką prac magisterskich

Jest otwarty na konstruktywną krytykę i gotowy rozważyć propozycje innych osób.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Wiedza

nie zna podstawowych zasad korzystania z literaturowych baz danych, ani zasad przygotowania prezentacji, nie zna nowych trendów i kierunków badań naukowych w dziedzinie żywienia człowieka i dietetyki

Umiejętności

nie potrafi formułować i zestawiać podstawowych elementów pracy dyplomowej oraz nie wykazuje umiejętność prawidłowej interpretacji wyników i wyciągania wniosków

nie wykazuje umiejętności precyzyjnego porozumiewania się oraz przygotowania i przedstawienia pracy/prezentacji (pisemnej lub ustnej)

Kompetencje społeczne

w trakcie dyskusji dotyczącej omawianych zagadnień nie wykazuje żadnej aktywności

nie jest otwarty na krytykę i nie potrafi rozważyć propozycji innych osób

Na ocenę 3

Wiedza

zna niektóre zasady korzystania z literaturowych baz danych i przygotowania prezentacji. Słabo zna nowe trendy i kierunki badań naukowych w zakresie żywienia człowieka i dietetyki

Umiejętności

w stopniu podstawowym potrafi formułować i zestawiać elementy pracy dyplomowej oraz wykazuje umiejętność interpretacji wyników i wyciągania wniosków

wykazuje umiejętności precyzyjnego porozumiewania się, ale nie przygotowuje i przedstawia swojej pracy/prezentacji (pisemnie lub ustnie)

Kompetencje społeczne

w trakcie dyskusji dotyczącej omawianych zagadnień wykazuje niską aktywność

nie jest otwarty na krytykę, ale potrafi rozważyć propozycje innych osób

Na ocenę 4

Wiedza

Zna zasady korzystania z literaturowych baz danych i przygotowania prezentacji ale nie w pełni stosuje je w swoich działaniach. Dobrze zna nowe trendy i kierunków badań naukowych w zakresie żywienia człowieka i dietetyki

Umiejętności

w stopniu zadowalającym potrafi formułować i zestawiać elementy pracy dyplomowej oraz wykazuje umiejętność interpretacji wyników i wyciągania wniosków

wykazuje umiejętności precyzyjnego porozumiewania się, ale z błędami przygotowuje i przedstawia swoją pracę/prezentację (pisemnie lub ustnie)

Kompetencje społeczne

w trakcie dyskusji dotyczącej omawianych zagadnień wykazuje umiarkowaną aktywność

jest otwarty na krytykę i gotowy rozważyć propozycji innych osób

Na ocenę 5

Wiedza

zna wymagane zasady korzystania z literaturowych baz danych i zasady przygotowania prezentacji i uwzględnia je w swoich działaniach. Bardzo dobrze zna nowe trendy i kierunki badań naukowych w zakresie żywienia człowieka i dietetyki

Umiejętności

potrafi formułować i zestawiać podstawowe elementów pracy dyplomowej oraz wykazuje umiejętność prawidłowej interpretacji wyników i wyciągania wniosków

wykazuje umiejętności precyzyjnego porozumiewania się oraz przygotowania i przedstawienia pracy/prezentacji (pisemnej lub ustnej)

Kompetencje społeczne

w trakcie dyskusji dotyczącej omawianych zagadnień wykazuje dużą aktywność

jest otwarty na konstruktywną krytykę i potrafi rozważyć propozycje innych osób

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Cieślik
Prowadzący grup: Ewa Cieślik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Cieślik
Prowadzący grup: Ewa Cieślik, Kinga Topolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Cieślik
Prowadzący grup: Ewa Cieślik, Agnieszka Filipiak-Florkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)