Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nowe trendy w przetwórstwie i utrwalaniu żywności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.2s.NTPZ.NM.TTZXX.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nowe trendy w przetwórstwie i utrwalaniu żywności
Jednostka: Katedra Chłodnictwa i Koncentratów Spożywczych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot jest kontynuacją problematyki poruszanej w ramach „Ogólnej technologii żywności”. Jego celem jest zapoznanie studentów z nowoczesnymi metodami produkcji, uszlachetniania i utrwalania żywności, które dopiero niedawno zaczęły być stosowane na skalę przemysłową lub wciąż jeszcze są w fazie prób laboratoryjnych bądź pilotażowych. Szczególny nacisk położony jest na dobór poszczególnych metod do konkretnych zastosowań i wpływ parametrów operacyjnych na uzyskiwane efekty związane z jakością i bezpieczeństwem żywności. Oczekiwanym efektem ukończenia zajęć z tego przedmiotu jest umiejętność świadomego korzystania z pojawiających się nowych rozwiązań w przetwórstwie i utrwalaniu żywności. Umiejętność ta ma być oparta na zrozumieniu zasad nowych technologii oraz znajomości przemian zachodzących w żywności pod ich wpływem.

Pełny opis:

Treść kształcenia

Nowe możliwości w technologii żywności wynikające z osiągnięć naukowych XX wieku

Ciśnieniowanie

Pulsujące pole elektryczne wysokich energii

Oscylujące pole magnetyczne

Pulsujące światło wysokiej intensywności

Napromienianie żywności i stosowanie niejonizującego pola elektrycznego

Wykorzystanie podczerwieni i pola mikrofalowego

Odwadnianie osmotyczne

Ciśnieniowe operacje membranowe

Kriokoncentracja. Liofilizacja.

Ekstruzja – teksturyzacja

Elektrodializa

Żywność minimalnie przetworzona, koncepcja płotków

Modyfikowana i kontrolowana atmosfera, nowoczesne systemy pakowania

Liofilizacja i jej zastosowanie w przemyśle spożywczym

Metody teksturyzacji żywności. Wpływ parametrów ekstruzji na jakość ekstrudowanych białek sojowych

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Food Processing Handbook, pod red. J.G. Brennan, Wiley-VHC, Weinheim, 2006.

2. Emerging Technologies for Food Processing, pod red. Da-Wen Sun, Elsevier, Amsterdam, 2005.

3. Novel Food Processing: Effect on Rheological and Functional Properties. J. Ahmed, H.S. Ramaswamy, S. Kasapis, J.I. Boye, CRC Press Boca Raton, 2009.

4. Virtual Experiments in Food Processing. R.P.Singh, F. Erdogdu. Univ. of California, Davis, 2009.

Literatura uzupełniająca:

1. Handbook of Food Products Manufacturing t. I i II, Y.H. Hui (ed.), 2007, J. Wiley & Sons Inc., Hoboken, NJ.

2. Food Storage Stability, pod red. I.A. Taub, R.P. Singh, CRC Press Boca Raton, 1998.

3. Shelf Life Evaluation of Foods, pod red. C.M.D. Man, A.A. Jones, Blackie Academic & Professional, London, 1994.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Wykazuje znajomość zaawansowanych metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów stosowanych obecnie bądź wdrażanych do przemysłu spożywczego

Ma pogłębioną wiedzę na temat fizycznych, chemicznych, biochemicznych i mikrobiologicznych procesów zachodzących podczas przetwarzania i przechowywania żywności

Umiejętności

Potrafi zastosować zaawansowane metody przetwarzania i utrwalania żywności oraz zoptymalizować ich parametry

Potrafi dobrać odpowiednie metody analityczne do badania zmian zachodzących podczas procesów przetwórczych żywności oraz dokonać interpretacji uzyskanych wyników

Kompetencje społeczne

Ma świadomość konieczności ukierunkowanego dokształcania i samodoskonalenia w zakresie technologii żywności

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Nie potrafi wymienić zaawansowanych metod przetwarzania i utrwalania żywności

Nie potrafi wymienić procesów zachodzących podczas przetwarzania i przechowywania żywności

Nie potrafi zastosować żadnej zaawansowanej metody przetwarzania bądź utrwalania żywności

Nie potrafi dokonać analizy zmian w żywności żadną metodą

Nie jest świadomy konieczności ukierunkowanego dokształcania i samodoskonalenia w zakresie technologii żywności

Na ocenę 3

Wymienia nowoczesne, zaawansowane metody przetwarzania i utrwalania żywności, ale nie zna zasady ich działania

Ma świadomość procesów zachodzących podczas przetwarzania i przechowywania żywności, ale nie potrafi ich szczegółowo opisać

Potrafi zastosować zaawansowane metody przetwarzania i utrwalania żywności pod kierunkiem nauczyciela

Potrafi przeprowadzić analizę zmian w żywności metodą wskazaną przez nauczyciela

Jest świadomy konieczności ukierunkowanego dokształcania i samodoskonalenia w zakresie technologii żywności, ale nie uwzględnia tego w praktycznym działaniu

Na ocenę 4

Wymienia nowoczesne, zaawansowane metody przetwarzania i utrwalania żywności i potrafi omówić zasady ich działania

Ma świadomość procesów zachodzących podczas przetwarzania i przechowywania żywności i potrafi je scharakteryzować

Potrafi samodzielnie przeprowadzić procesy z wykorzystaniem zaawansowanych metod przetwarzania i utrwalania żywności

Zna różne metody analizy zmian w żywności i potrafi je zastosować oraz dokonać matematycznej interpretacji wyników

Jest świadomy konieczności ukierunkowanego dokształcania i samodoskonalenia w zakresie technologii żywności i częściowo uwzględnia to w swoich działaniach

Na ocenę 5

Wymienia nowoczesne, zaawansowane metody przetwarzania i utrwalania żywności, potrafi omówić zasady ich działania oraz zaplanować procesy technologiczne w oparciu o te metody

Ma świadomość procesów zachodzących podczas przetwarzania i przechowywania żywności i potrafi je scharakteryzować oraz zaproponować modyfikacje parametrów technologicznych w celu zoptymalizowania tego procesu

Potrafi samodzielnie przeprowadzić procesy z wykorzystaniem zaawansowanych metod przetwarzania i utrwalania żywności, rozumie zasady ich działania i dobiera optymalne parametry

Zna różne metody analizy zmian w żywności, stosuje je bezbłędnie, dokonuje matematycznej interpretacji wyników, a także samodzielnie dobiera metody do zbadania konkretnego problemu

Jest świadomy konieczności ukierunkowanego dokształcania i samodoskonalenia w zakresie technologii żywności, przypisuje temu znaczącą wagę i uwzględnia w swoich działaniach

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)