Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Doświadczalnictwo i statystyczna analiza danych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.2s.DSAD.SM.TTZTM.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Doświadczalnictwo i statystyczna analiza danych
Jednostka: Katedra Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów przystępujących do realizacji prac magisterskich z zasadami planowania doświadczenia naukowego, opracowania metodyki badań oraz właściwego statystycznego opracowania i interpretacji wyników pracy badawczej na przykładzie pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Treść kształcenia

Zasady planowania badań naukowych z zakresu technologii żywności na przykładzie przetwórstwa mięsa

Zasady przygotowania metodyki badań, prowadzenia badań i przygotowania wyników do obliczeń statystycznych

Cel i znaczenie opracowań statystycznych wyników badań

Zastosowanie podstawowych obliczeń statystycznych do interpretacji wyników badań z zakresu przetwórstwa mięsa – średnie, odchylenia standardowe, błąd średniej

Korelacje i regresje - zastosowanie do określenia zależności statystycznych między wynikami uzyskanymi w doświadczeniach technologicznych

Analizy zmienności jedno i wieloczynnikowe – zastosowanie do różnych układów badawczych i interpretacja wyników

Testy nieparametryczne i inne metody statystyczne – możliwości wykorzystania w badaniach technologicznych

Programy komputerowe – zastosowanie do statystycznego opracowania wyników badań: Microsoft Excel, STATISTICA, zasady wprowadzania danych

Wykonanie analiz statystycznych z wykorzystaniem programu STATISTICA: NIR, analiza wariancji jedno- i wieloczynnikowa, testy post-hoc, korelacje, regresje

Interpretacja wyników analiz statystycznych, zestawianie wyników w tabele i wykresy

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Achremowicz B., Wesołowska-Janczarek M., 2001. Poradnik dla dyplomantów z przeglądem metod statystycznych, Wyd. AR w Lublinie.

2.Ruszczyc Z. Metody doświadczeń zootechnicznych, PWRiL W-wa, 1973.

3.STATISTICA wersja 8 – przewodnik korzystania z programu komputerowego

Literatura uzupełniająca:

1.Stanisz A. Przystępny kurs statystyki, tom 1. StatSoft Polska, Kraków, 1998.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Ma zaawansowaną wiedzę z zakresu znaczenia doświadczalnictwa i prowadzenia obserwacji w technologii żywności, ze szczególnym uwzględnieniem przetwórstwa mięsa

Zna zasady planowania badań naukowych i czynników determinujących poprawność hipotezy badawczej i metod jej weryfikacji w przetwórstwie mięsa

Ma pogłębioną wiedzę o metodach statystycznych możliwych do wykorzystania w doświadczeniach żywnościowych z zakresu przetwórstwa mięsa do opracowywania i interpretacji wyników

Umiejętności

Posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia i twórczego wykorzystywania informacji pochodzących z różnych źródeł do zaplanowania i realizacji doświadczenia naukowego oraz do naukowej obserwacji zjawisk przyrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem przetwórstwa mięsa

Posiada umiejętność opracowania statystycznego wyników badań przez samodzielne wybranie właściwych programów statystycznych, wprowadzenia uzyskanych danych i właściwej interpretacji analizy statystycznej wyników badań z zakresu przetwórstwa mięsa

Kompetencje społeczne

Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z produkcją żywności, ze szczególnym uwzględnieniem mięsa i przetworów mięsnych

Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, zaplanować badania naukowe w celu uzyskania produktów mięsnych wysokiej jakości

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Nie ma wiedzy z zakresu znaczenia doświadczalnictwa i prowadzenia obserwacji w technologii żywności, ze szczególnym uwzględnieniem przetwórstwa mięsa

Nie zna zasad planowania badań naukowych i czynników determinujących poprawność hipotezy badawczej i metod jej weryfikacji w przetwórstwie mięsa

Nie ma wiedzy o metodach statystycznych możliwych do wykorzystania w doświadczeniach żywnościowych z zakresu przetwórstwa mięsa do opracowywania i interpretacji wyników

Nie posiada umiejętności wyszukiwania, zrozumienia i twórczego wykorzystywania informacji pochodzących z różnych źródeł do zaplanowania i realizacji doświadczenia naukowego oraz do naukowej obserwacji zjawisk przyrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem przetwórstwa mięsa

Nie posiada umiejętności opracowania statystycznego wyników badań przez samodzielne wybranie właściwych programów statystycznych, nie posiada umiejętności wprowadzenia uzyskanych danych i właściwej interpretacji analizy statystycznej wyników badań z zakresu przetwórstwa mięsa.

Nie identyfikuje i nie rozstrzyga dylematów związanych z produkcją żywności, ze szczególnym uwzględnieniem mięsa i przetworów mięsnych

Nie potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, nie umie zaplanować badań naukowych w celu uzyskania produktów nabiałowych wysokiej jakości

Na ocenę 3

Ma podstawową wiedzę z zakresu znaczenia doświadczalnictwa i prowadzenia obserwacji w technologii żywności, ze szczególnym uwzględnieniem przetwórstwa mięsa

Zna ogólnie zasady planowania badań naukowych i czynników determinujących poprawność hipotezy badawczej i metod jej weryfikacji w przetwórstwie mięsa

Ma podstawową wiedzę o metodach statystycznych możliwych do wykorzystania w doświadczeniach żywnościowym z zakresu przetwórstwa mięsa do opracowywania i interpretacji wyników

Posiada podstawową umiejętność wyszukiwania, zrozumienia i twórczego wykorzystywania informacji pochodzących z różnych źródeł do zaplanowania i realizacji doświadczenia naukowego oraz do naukowej obserwacji zjawisk przyrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem przetwórstwa mięsa

Posiada podstawową umiejętność opracowania statystycznego wyników badań przez częściowo samodzielne wybranie właściwych programów statystycznych, potrafi z pomocą wprowadzić uzyskane dane i ogólnie zinterpretować analizę statystyczną wyników badań z zakresu przetwórstwa mięsa.

Potrafi ogólnie zidentyfikować i częściowo rozstrzygać dylematy związane z produkcją żywności, ze szczególnym uwzględnieniem mięsa i przetworów mięsnych

Potrafi zasadniczo myśleć i działać w sposób zachowawczy, zaplanować w ogólnym zarysie badania naukowe w celu uzyskania produktów nabiałowych wysokiej jakości

Na ocenę 4

Ma dużą wiedzę z zakresu znaczenia doświadczalnictwa i prowadzenia obserwacji w technologii żywności, ze szczególnym uwzględnieniem przetwórstwa mięsa

Zna dobrze zasady planowania badań naukowych i czynników determinujących poprawność hipotezy badawczej i metod jej weryfikacji w przetwórstwie mięsa

Ma pogłębioną wiedzę o metodach statystycznych możliwych do wykorzystania w doświadczeniach żywnościowym z zakresu przetwórstwa mięsa do opracowywania i interpretacji wyników

Posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia i twórczego wykorzystywania informacji pochodzących z różnych źródeł do zaplanowania i realizacji doświadczenia naukowego oraz do naukowej obserwacji zjawisk przyrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem przetwórstwa mięsa

Posiada dobrą umiejętność opracowania statystycznego wyników badań przez samodzielne wybranie właściwych programów statystycznych, samodzielne wprowadzenie uzyskanych danych i właściwą interpretację analizy statystycznej wyników badań z zakresu przetwórstwa mięsa.

Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z produkcją żywności, ze szczególnym uwzględnieniem mięsa i przetworów mięsnych

Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, zaplanować badania naukowe w celu uzyskania produktów nabiałowych wysokiej jakości

Na ocenę 5

Ma bardzo zaawansowaną wiedzę z zakresu znaczenia doświadczalnictwa i prowadzenia obserwacji w technologii żywności, ze szczególnym uwzględnieniem przetwórstwa mięsa

Zna doskonale zasady planowania badań naukowych i czynników determinujących poprawność hipotezy badawczej i metod jej weryfikacji w przetwórstwie mięsa

Ma doskonałą i pełną wiedzę o metodach statystycznych możliwych do wykorzystania w doświadczeniach żywnościowym z zakresu przetwórstwa mięsa do opracowywania i interpretacji wyników

Posiada doskonałą umiejętność wyszukiwania, zrozumienia i twórczego wykorzystywania informacji pochodzących z różnych źródeł do zaplanowania i realizacji doświadczenia naukowego oraz do naukowej obserwacji zjawisk przyrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem przetwórstwa mięsa

Posiada doskonałą umiejętność opracowania statystycznego wyników badań przez całkowicie samodzielne wybranie właściwych programów statystycznych, samodzielne wprowadzenie uzyskanych danych i właściwą naukową interpretację analizy statystycznej wyników badań z zakresu przetwórstwa mięsa.

Bardzo trafnie i prawidłowo identyfikuje i doskonale rozstrzyga dylematy związane z produkcją żywności, ze szczególnym uwzględnieniem mięsa i przetworów mięsnych

Potrafi doskonale myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, zaplanować samodzielnie nowatorskie badania naukowe w celu uzyskania produktów nabiałowych wysokiej jakości

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)