Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Doświadczalnictwo i statystyczna analiza danych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.2s.DSAD.SM.TTZTI.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Doświadczalnictwo i statystyczna analiza danych
Jednostka: Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Treść kształcenia

Pojęcia: problemu badawczego, hipotezy i tezy. Zasady prowadzenia doświadczeń. Model empiryczny, model teoretyczny, metoda najmniejszych kwadratów. Język GNU R (elementy)

Podstawy teorii eksperymentu, elementy teorii sygnałów

Realizacja doświadczenia – najczęściej wykorzystywane techniki badawcze

Analiza wyników pomiarów – charakteryzowanie próby i populacji, eliminowanie wyników wątpliwych

Weryfikacja postawionych hipotez i formułowanie wniosków

Od pomysłu do wykonania – czyli jak przełożyć pojęcia teoretyczne na język eksperymentatora

Analiza problemów badawczych wspomagana językiem GNU R

Metody badawcze wykorzystywane w naukach o żywności – przykłady zastosowań

Indywidualne projektowanie procesu badawczego przez studentów

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Mańczak K., Technika planowania eksperymentu, WNT, Warszawa, 1976

2. Biecek P., Analiza danych z programem R, PWN, Warszawa, 2016

3. Brandt S., Analiza danych - metody statystyczne i obliczeniowe, PWN, 1999

Literatura uzupełniająca:

1. Himmelblau D., M., Process Analysis by Statistical Methods, Wiley, 1970

Efekty uczenia się:

Wiedza

Posiada wiedzę o zasadach i etapach planowania eksperymentu

Ma zaawansowaną wiedzę o podstawach teoretycznych i zastosowaniach różnych technik analitycznych w badaniach żywności

Ma pogłębioną wiedzę o roli i znaczeniu walidacji oraz prawidłowego analizowania otrzymanych danych

Umiejętności

Potrafi zastosować odpowiednie technologie informatyczne do pozyskiwania i przetwarzania informacji pomocnych do rozwiązania problemu badawczego

Potrafi wykorzystać wiadomości ze statystyki do planowania eksperymentu i opracowania wyników

Kompetencje społeczne

Potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej odpowiednie role

Potrafi prawidłowo zidentyfikować oraz rozstrzygnąć problemy i dylematy związane z wykonywaniem zawodu technologa żywności

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Posiada niewystarczającą wiedzę o zasadach i etapach planowania eksperymentu

Nie poszerzył wiedzy o podstawach teoretycznych i zastosowaniach różnych technik analitycznych w badaniach żywności

Posiada niewystarczającą wiedzę o roli i znaczeniu walidacji oraz prawidłowego analizowania otrzymanych danych

Nie potrafi zastosować odpowiednich technologii informatycznych do pozyskiwania i przetwarzania informacji pomocnych do rozwiązania problemu badawczego

Nie potrafi wykorzystać wiadomości ze statystyki do planowania eksperymentu i opracowania wyników

Nie potrafi współpracować z innymi osobami w grupie, nie bierze odpowiedzialności za efekty pracy grupy

Nie jest świadomy potencjalnych problemów i dylematów związanych z wykonywaniem zawodu.

Na ocenę 3

Posiada niewielką wiedzę o zasadach i etapach planowania eksperymentu

W ograniczonym zakresie poszerzył wiedzę o podstawach teoretycznych i zastosowaniach różnych technik analitycznych w badaniach żywności

Ma ograniczoną wiedzę o roli i znaczeniu walidacji oraz prawidłowego analizowania otrzymanych danych

Potrafi w ograniczonym zakresie zastosować odpowiednie technologie informatyczne do pozyskiwania i przetwarzania informacji pomocnych do rozwiązania problemu badawczego

Potrafi w bardzo ograniczonym zakresie wykorzystać wiadomości ze statystyki do planowania eksperymentu i opracowania wyników

Angażuje się w minimalnym zakresie w pracę grupy, ma kłopoty z przyjęciem odpowiedniej roli

W niewielkim stopniu potrafi zidentyfikować oraz rozstrzygnąć dylematy zawodowe.

Na ocenę 4

Posiada odpowiednią wiedzę o zasadach i etapach planowania eksperymentu

Poszerzył wiedzę o podstawach teoretycznych i zastosowaniach różnych technik analitycznych w badaniach żywności

Ma odpowiednią wiedzę o roli i znaczeniu walidacji oraz prawidłowego analizowania otrzymanych danych

Potrafi z niewielką pomocą, zastosować odpowiednie technologie informatyczne do pozyskiwania i przetwarzania informacji pomocnych do rozwiązania problemu badawczego

Potrafi wykorzystać w znacznym zakresie wiadomości ze statystyki do planowania eksperymentu i opracowania wyników

Jest zaangażowany w pracę grupy, nie ma większych kłopotów z przyjęciem różnych ról

Jest świadomy istnienia problemów i dylematów związanych z wykonywaniem zawodu i częściowo uwzględnia to w swoich działaniach

Na ocenę 5

Posiada pogłębioną wiedzę o zasadach i etapach planowania eksperymentu

Ma zaawansowaną wiedzę o podstawach teoretycznych i zastosowaniach różnych technik analitycznych w badaniach żywności

Ma pogłębioną wiedzę o roli i znaczeniu walidacji oraz prawidłowego analizowania otrzymanych danych

Potrafi zastosować odpowiednie technologie informatyczne do pozyskiwania i przetwarzania informacji pomocnych do rozwiązania problemu badawczego

Potrafi w pełni wykorzystać wiadomości ze statystyki do planowania eksperymentu i opracowania wyników

Jest bardzo aktywny w grupie, przyjmuje w niej różne role w zależności od rodzaju postawionego problemu

Jest świadomy istnienia problemów i dylematów związanych z wykonywaniem zawodu i potrafi je rozstrzygnąć

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)