Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Doświadczalnictwo i statystyczna analiza danych G

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.2s.DSAD.SM.TTZGZ.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Doświadczalnictwo i statystyczna analiza danych G
Jednostka: Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego
Grupy: Technologia Żywności, 2 sem, SM
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Studenci zapoznają się z podstawami estymacji parametrycznej oraz planowania eksperymentów z użyciem oprogramowania komputerowego MS Excel, gnuR, gnuPlot.,

Pełny opis:

Idea metody najmniejszych kwadratów, definiowanie funkcji celu. Metody minimalizacji funkcji celu

Analiza estymatorów otrzymanych metodą najmniejszych kwadratów, analiza macierzy kowariancji i błędów oszacowania estymatorów

Zastosowanie programów komputerowych do analizy funkcji regresji

Zastosowanie programów komputerowych do analizy wariancji oraz analizy czynnikowej

Formułowanie funkcji celu do minimalizacji. Analiza problemów znajdowania minimum globalnego funkcji celu

Zastosowanie programów Gnuplot i Excel do analizy funkcji regresji

Analiza istotności parametrów liniowej funkcji regresji

Podstawy programowania w środowisku gnuR: testy statystyczne, analiza wariancji

Literatura:

K. Mańczak „Technika Planowania Eksperymentu” WNT Warszawa 1976

B Kacprzyński „Planowanie Eksperymentu – Podstawy Matematyczne” WNT Warszawa 1974

S. Brandt „Analiza danych - metody statystyczne i obliczeniowe” PWN Warszawa 1998

Materiały dostępne na stronach internetowych: www.gnuplot.org, https://www.r-project.org/

Efekty uczenia się:

Rozumie potrzebę i idee stosowania metody najmniejszych kwadratów, rozumie analizę estymatorów w sensie najmniejszych kwadratów

Zna metody statystyczne do oceny współczynników regresji oraz korelacji. Rozumie potrzebę stosowania analizy wariancji.

Zna podstawowe podstawy programu gnuR, gnuPlot.

Umie dopasować do danych doświadczalnych sformułowany model matematyczny – liniowy jak i nieliniowy. Umie oszacować błąd dopasowania i poprawnie zinterpretować macierz kowariancji.

Umie posługiwać się programem Gnuplot i Excel pod kątem estymacji w sensie najmniejszych kwadratów

Umie przygotować plan doświadczenia. Umie standaryzować zmienne wejściowe. Umie ustalić kryteria optymalności planu

Umie przeprowadzić analizę statystyczną funkcji regresji oraz analizę wariancji z wykorzystaniem programu gnuR.

Umie przygotować dokumentację – raport z przeprowadzonej analizy statystycznej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie projektu, 100% oceny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Ptaszek
Prowadzący grup: Paweł Ptaszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Ptaszek
Prowadzący grup: Paweł Ptaszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)