Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium specjalizacyjne 1 P

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.1s.SSP1.SM.TTZPZ.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium specjalizacyjne 1 P
Jednostka: Katedra Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych
Grupy: Technologia Żywności, 1 sem, SM
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z tematyką badawczą katedry w zakresie przetwórstwa surowców zwierzęcych i wybór tematu pracy magisterskiej oraz gromadzenie literatury przedmiotu. Student uzyskuje umiejętność przygotowywania na podstawie literatury krajowej i zagranicznej prezentacji (ustnych i pisemnych) na tematy związane ogólnie z przetwórstwem mleka, a następnie z tematyką swojej pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Omówienie zasad ukończenia studiów II stopnia oraz przygotowania pracy magisterskiej i prac seminaryjnych wraz z zasadami wyszukiwania i korzystania z literatury dotyczącej przedmiotu badań z zachowaniem prawa własności intelektualnej autorów. Przedstawienie problematyki badawczej katedra w zakresie przetwórstwa mleka. Wybór tematów prac magisterskich i ustalenie tematyki prac seminaryjnych.

Przedstawienie przez studentów prezentacji seminaryjnej na wybrany temat z szeroko pojętej problematyki przetwórstwa mleka w oparciu o literaturę polsko- i obcojęzyczną.

Przedstawienie przez studentów prezentacji seminaryjnej na temat związany z problematyką pracy magisterskiej w oparciu o literaturę polsko- i obcojęzyczną.

Literatura:

Podstawowa:

1. Achremowicz B., Wesołowska-Janczarek M. 2001. Poradnik dla dyplomantów. Wyd. AR w Lublinie.

2. Weiner J. 2009. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. PWN Warszawa.

3. Czasopisma krajowe (np. Przegląd Mleczarski, Przemysł Spożywczy, Gospodarka Mięsna Żywność NTJ) i zagraniczne (np. International Dairy Journal, Meat Science) z dziedziny nauki o żywności i nauki o przetwórstwie surowców zwierzęcych.

Uzupełniająca:

1. Procedura przygotowywania prac dyplomowych przez studentów Wydziału Technologii Żywności (WTŻ) Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie http://wtz.ur.krakow.pl/zasoby/8/Procedura.pdf

2. Informacje dla studenta oraz nauczyciela - opiekuna i recenzenta pracy dyplomowej z wykorzystaniem modułu APD; http://www.ar.krakow.pl/

3. Urban S., Ładoński W., 2003. Jak napisać dobra pracę magisterską. Wydanie piąte, uzupełnione, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

- podstawowe zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz zasady ukończenia studiów II stopnia i przygotowania pracy dyplomowej. Uzyskuje pogłębioną wiedzę na temat nowoczesnych trendów i kierunkach badań naukowych w zakresie wiedzy o mleku i jego przetwórstwie;

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

- sformułować cel i zakres prezentacji, wyszukać z różnych źródeł i zestawić literaturę, konstruować tabele, wykresy i inne elementy graficzne prezentacji z zakresu szeroko pojętej tematyki przetwórstwa mleka, a także w zakresie tematu swojej pracy magisterskiej w oparciu o literaturę polskojęzyczną i obcą, z wykorzystaniem programu Power point lub innego. Prawidłowo interpretować informacje z różnych źródeł i wyciągać wnioski.

- precyzyjnie porozumiewać się oraz przygotować i przedstawić prezentację ustną i pisemną z zakresu tematyki przetwórstwa mleka, a także tematyki prac magisterskich.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

- aktywności w trakcie dyskusji dotyczącej różnych zagadnień związanych z szeroko pojętą tematyką przetwórstwa mleka, a także tematyką prac magisterskich;

- konstruktywnej krytyki i rozważenia propozycji innych osób.

Metody i kryteria oceniania:

Wygłoszenie i oddanie w formie drukowanej dwóch prezentacji na wybrany temat. Aktywność podczas dyskusji.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Domagała
Prowadzący grup: Jacek Domagała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Domagała
Prowadzący grup: Maria Walczycka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)